Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

System maintenance services [maintenance of instrumentation and control equipment etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=75935

08/03/2018 S47 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava-Ružinov: System maintenance services

2018/S 047-103288

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Andrea Kabátová
Telephone: +421 335314671
E-mail: kabatova.andrea@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oprava a údržba zariadení SKR

Reference number: 10/2018
II.1.2)
Main CPV code
50324100
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly a riadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000,

RIS Sprecher-Sprecon (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell, operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov pre Odovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, Wonderware InTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilov REGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec, systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 746 602.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50410000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK0
Main site or place of performance:
Technologické a netechnologické objekty JAVYS, a.s. v lokalitách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SK021), Bratislava (NUTS kód SK01), Trnava (NUTS kód SK021), Mochovce (NUTS kód SK023).

II.2.4)
Description of the procurement:
Preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly a riadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS Siemens - Sicam A8000, RIS Sprecher-sprecon (zariadenia automatizačného systému, elekt. ochrany, vizualizácia), Landis&Gyr, Honeywell, operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich systémov pre Odovzdávajúce stanice tepla - OST (RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA), systémy HMI Siemens WinCC, Wonderware InTouch, analyzátorov vody Bran+Luebbe, analyzátorov plynu Siemens - Ultramat, pohonov regulačných ventilov REGADA, SKR kotlov BOSCH/LOOS, snímače a systémy pre riadenie a kontrolu technológie spaľovania - Lamtec, systémov merania pH a vodivostí vo vode (Yokogawa, Hach, Endress+Hauser), UPS a ostatných zariadení, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 746 602.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Národného jadrového fondu vo výške 45,24 % a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na 1. mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

A o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa neuplatňujú.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1.údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy v rozsahu:

a) odborná spôsobilosť podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 1 pracovník

Uchádzač predloží osvedčenie na vykonávanie činností podľa § 23 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie (v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu, skupina E2 technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009) alebo ekvivalentný doklad a zároveň uvedie v akom vzťahu je k osobe, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (zamestnanec alebo 3. osoba).

b) odborná spôsobilosť podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 - Revízny technik vyhradeného technického zariadenie elektrického 1 pracovník

Uchádzač predloží osvedčenie na vykonávanie činností podľa § 24 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie (v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B1 objekty s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu, skupina E2 technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009) alebo ekvivalentný doklad a zároveň uvedie v akom vzťahu je k osobe, ktorá je držiteľom uvedeného osvedčenia revízny technik vyhradeného technického zariadenie elektrického (zamestnanec alebo 3. osoba).

2.Uchádzač je povinný spĺňať požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu činností relevantných pre plnenie predmetu zákazky, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy.

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

3.Kontrolou technickej spôsobilosti a to:

a) ak je uchádzačom právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, uchádzač predloží oprávnenie na vykonávanie činností opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, A objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B1 - objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu, podľa § 15 zákona č. 124/2006 alebo ekvivalentný doklad.

b) ak je uchádzačom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, uchádzač predloží osvedčenie na vykonávanie činností opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov a objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B1 - objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu, podľa § 16 zákona č. 124/2006 alebo ekvivalentný doklad.

Podrobnosti podmienok účasti požadovaných v zmysle bodu III.1.3) tohto oznámenia sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti podmienok účasti.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:
V zmysle bodu III.1.3) tohto oznámenia.

III.2.2)
Contract performance conditions:
1.Časť služieb bude vykonávaná v kontrolovanom pásme.

2.Pre povolenie vstupu je potrebné predložiť:osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti osôb zaradených do 1. skupiny, doklad o psychickej spôsobilosti.

3.Pre získanie vstupu je potrebné predložiť:výpis z registra trestov, osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti osôb zaradených do 3. skupiny.

4.Osobitné ochranné opatrenia sú bližšie uvedené v BaTP.

5.Pri prácach vykonávaných v KP si objednávateľ vyhradzuje právo na poskytnutie OOPP.

6.Samostatnou prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov.

7.Poskytovateľ je povinný do 7 dní od výzvy na podpis Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa čiastku 20 000 EUR.

8.Oprávnenia alebo odborné osvedčenia o spôsobilosti osôb musia byť platné.

9.Služby budú sčasti financované z NJF.

10.Objednávateľ si vyhradzuje v prípade zmeny finančného krytia upraviť plnenie zmluvy.

Podrobnosti uvedených podmienok sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 044-096027
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/04/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 11/04/2018
Local time: 10:00
Place:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:
Ponuky budú otvárané v 2 termínoch, najskôr v 1. termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr.

V druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Ďalšie podrobnosti otvárania ponúk sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_5001_20180305.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.

g) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 29 000,- EUR.

h) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy, najskôr však od 1.5.2018 do 31.12.2020.

i) Všade, kde je uvedené "verejný obstarávateľ" sa má na mysli "osoba podľa §8".

j) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

k) Informácia k bodu II.1.6) tohto oznámenia: Predmet zákazky neobsahuje žiadne vnútorne logické celky, alebo časti a teda logicky je nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne poskytujú relevantní poskytovatelia na trhu.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/03/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.