Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [radium-223 dichloride - medical]
Gliwice, Poland

Purchaser: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

13/03/2018 S50 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Gliwice: Radio-isotopes

2018/S 050-110267

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 105
Telephone: +48 322789194
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
NUTS code: PL229
Internet address(es):

Main address: http://www.io.gliwice.pl

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej podpisaną własnoręcznym podpisem, w terminie określonym w sekcji IV. pkt. 2.2 niniejszego ogłoszenia, na adres: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, Kancelaria
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-100
Poland
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
NUTS code: PL229
Internet address(es):

Main address: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia

I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Instytut badawczy
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku Radium-223 dichloride dla Centrum Onkologii

Reference number: DO/DZ-381-1-54/18
II.1.2)
Main CPV code
09344000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa radiofarmaceutyku Radium-223 dichloride dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice,

Apteka.

II.2.4)
Description of the procurement:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji asortymentowo - cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 33 893,00 PLN.

2. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
I.

1)Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanawia warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

a) zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego,

A w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. ze zm. - Prawo Farmaceutyczne.

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 2211 ze zm.) (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze, nie dotyczy wykonawców będących podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne),

b) zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie źródeł promieniotwórczych zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 576.),

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1, a),b) zostaną spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się

O udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia.

Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w odniesieniu do warunku opisanego powyżej)

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
1. Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 4.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej mowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie warunkami podanymi we wzorze umowy stanowiącej załączniki nr 4 SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/04/2018
Local time: 09:30
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 23/04/2018
Local time: 10:15
Place:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Sala Narad, pok. 103.[Budynek Główny, parter].

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Pkt 1 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.)

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - zwanego „JEDZ” (informacje o podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym w zakresie część III D JEDZ-a - art. 24 ust. 1. pkt. 13 lit a), art. 24 ust. 1 pkt. 14, art. 24 ust. 1. Pkt. 21, art. 24 ust. 1 pkt. 22, art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp). W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez wykonawców, formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie„JEDZ”).

Składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Oświadczenie, wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w.

Wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych.

Należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 5)oświadczeń wykonawcy o których mowa w SIWZ w rozdziale VII w pkt. 2 ppkt. 5-7. 5. Dokumentów o których mowa w części III .1.1 niniejszego ogłoszenia. 6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SIWZ.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Urząd Zamówień Publicznych
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
Urząd Zamówień Publicznych
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu.

Do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
12/03/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.