Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [delivery and replacement of the cobalt-60 source in theratron 780e, and collection and removal of the old source]
Krakow, Poland

Purchaser: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

27/03/2018 S60 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Krakow: Radio-isotopes

2018/S 060-131872

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
Kraków
31-342
Poland
Contact person: mgr Magdalena Zydek
Telephone: +48 126628000
E-mail: magdalena.zydek@ifj.edu.pl
Fax: +48 126628458
NUTS code: PL213
Internet address(es):

Main address: www.ifj.edu.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ifj.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Instytut PAN
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w aparacie Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w IFJ PAN w Krakowie oraz odbiór i wywiezienie starego źródła

Reference number: DZP-271-3/18
II.1.2)
Main CPV code
09344000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w głowicy aparatu Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, a także odbiór i wywiezienie starego źródła Co-60, znajdującego się obecnie w aparacie Theratron.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 042 743.77 PLN
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4)
Description of the procurement:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana źródła promieniotwórczego kobalt Co-60 w głowicy aparatu Theratron 780E firmy Theratronics, znajdującego się w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, a także odbiór i wywiezienie starego źródła Co-60, znajdującego się obecnie w aparacie Theratron.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 042 743.77 PLN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 15.12.2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają:

1) Zezwolenie na transport źródeł do oferowanej wartości aktywności źródła wydane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

2) Zezwolenie na instalację i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze typu Theratron 780E wydane przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

3) Zezwolenie na obrót materiałami promieniotwórczymi wydane przez urząd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki zmiany tych postanowień określa załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/05/2018
Local time: 11:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish, English
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 07/05/2018
Local time: 11:30
Place:
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, pokój nr 5305.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
I. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

II. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

III.

1. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty każdy Wykonawca dołącza:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ w formie jednolitego dokumentu.

b) Zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego)

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.ifj.edu.pl informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie.

Spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

f) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).

g) Koncesja/zezwolenie/licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wskazanych powyżej dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit a) – c) składa dokumenty określone w pkt. 7 SIWZ.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Cena – 60 %

2. Termin realizacji – 40 %.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/03/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.