Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Works for complete or part construction and civil engineering work [construction of a new accident/emergency management center]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

04/04/2018 S65 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Works for complete or part construction and civil engineering work

2018/S 065-145479

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Georgi Stefanov
Telephone: +359 97373822
E-mail: gistefanov@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3615
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй

Reference number: БД № 37396
II.1.2)
Main CPV code
45200000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй.

В предмета на поръчката се обхващат дейностите по изграждане и оборудване на нов, съвременен Център за управление на аварии.

Центърът трябва да осигури безопасни условия при надпроектна авария за работата на Групата за ръководство на аварийните работи, резервната смяна за Техническа поддръжка на операторите и дежурните аварийни екипи (60 човека) за периода на ранната фаза на аварията.

Центърът трябва да осигури възможност за разполагане на информациноната част (надземната) със зала за пресконференции и презентации, достъпна за широко обществено ползване, с цел за допълнително разясняване на аспекти за осигуряване на безопасната експлоатация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и популязиране на чистата ядрена енергетика и нейното бъдеще в България.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
гр. Козлодуй.

II.2.4)
Description of the procurement:
Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй.

Необходимо е да се изпълнят следните видове земни работи:

— отстраняване на хумус машинно с дебелина до 30 см,

— натоварване на земни почви на камион,

— разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи 40—100 м при нормални условия,

— натоварване на земни почви на камион и превоз на разстояние до 10 км.

По отношение на „пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване“ трябва да се изпълнят:

— изваждане на каменни или бетонни бордюри, включително почистването им,

— доставка и полагане на: видими бетонови бордюри 18/35, направляващи бетонови ивици 10/20 (скрити бордюри), неармиран бетон клас В7.5 за основи, фундаменти и настилки, основа от заклинен трошен камък, дрениращ пясъчен слой с дебелина на пясъчния слой плътно 5 см.

След настилка от бетонови плочи: доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), битумизирана основа с трошен камък, асфалтобетон — неплътна смес за долен пласт, и асфалтобетон — плътна смес за горен пласт.

Сградата трябва да се раздели на две части без вътрешна връзка помежду им:

— подземно ниво, в което да се разположат всички помещения и важни средства за комуникация, осигуряващи необходимите условия за работа на Групата за ръководство и дежурния авариен екип в ранната фаза от евентуална ядрена авария,

— надземно ниво — достъпно за широко обществено ползване, с цел допълнително разясняване на аспекти за осигуряване на безопасната експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, популяризиране на чистата ядрена енергия и нейното бъдеще в България.

Конструкцията на подземното ниво трябва да е стоманобетонова безгредова, с носещи външни стоманобетонови стени с дебелина 40 см, колони, шайби и таванска плоча с дебелина 30 см. Вътрешните преградни стени да са от газобетонови блокчета с дебелина 20 см. Част от преградните стени, отделящи зона „С“ и аварийните стълбища да са от стоманобетон — 20 см.

Носещата конструкция на двуетажната сграда да се изпълни със стоманобетонови колони, шайби и безгредови плочи, а на едноетажната част — стоманобетонови колони, греди и плочи.

Необходимо е да се изпълнят следните видове строително-монтажни и довършителни работи: зидарски работи, сухо строителство, настилки и замазки, облицовъчни работи, бояджийски работи, топлоизолационни работи, покривни работи, фасадни облицовки, дограма, поставяне на вътрешни, външни врати, витрини и прозорци.

Сградата на новия Център за управление на авариите е необходимо: да се изградят отоплителна инсталация, климатична система, вентилационна система, разделна канализация, да се захрани с вода за питейно-битови нужди, да се монтира разпределителна уредба за електрическо захранване, да се изгради дистрибутираща система за осигуряване радиопокритие във всички помещения на сградата, доставката на интернет да се осъществи чрез оптична свързаност към 2 доставчика, да се обособи място за монтаж на сторидж, който да дублира съществуващия, разположен на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Необходимо e да се изградят и:

— команден оповестителен пункт и интеграцията към изградената локална система за ранно предупреждение и оповестяване на АЕЦ „Козлодуй“ и 12 километровата зона,

— диспечерска работна станция от ТЕТРА системата,

— контролен възел към НСРПО за стартиране на оповестителни процеси,

— сателитна система за комуникация, осигуряваща резервна връзка за комуникация; в конферентната зала Р2, на кота -4,65 м се инсталира сателитна система модел Explorer 710,

— работни станции за мониторинг на системата за контрол на достъпа, системата за видеонаблюдение, системите за периметрова охрана,

— сървър, работни станции и трасета за данни от системите за контрол на критичните параметри (СККП) и индикация на параметрите на безопасност (ИПБ) — (SPDS и PAMS) от 5 и 6 АЕБ.

... продължава в т. VI.3.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Гаранционен срок на изпълнените строително-монтажни работи / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Гаранционен срок на предлаганото оборудване за част „Електрическа“ / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Гаранционен срок на предлаганото оборудване за част „Телекомуникация“ / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Гаранционен срок на предлаганото оборудване за част „Климатична и вентилационна техника“ / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Гаранционен срок на предлаганото оборудване за част „Архитектурно-строителна“ / Weighting: 5 %
Quality criterion - Name: Срок за подмяна на дефектирало оборудване / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 9 807 400.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 410
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 2
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Прогнозната стойност на поръчката е с включени 10 % непредвидени разходи върху стойността на СМР.

2. Посоченият срок по т. II.2.7 е ориентировъчен

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. За изпълнение на строително-монтажните работи е необходимо кандидатът да е вписан в Централен професионален регистър на строителя за строежи III група, I категория.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на кандидата в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация. В случая по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва, като участникът представя удостоверение за вписване в ЦПРС. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лица, изискването се отнася до лицето в обединението, което ще изпълнява строително-монтажните работи.

2. За ремонта (подвързването) на тръбопроводи за пара и гореща вода е необходимо кандидатът да е вписан в регистъра по чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) като лице, извършващо дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на кандидата в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.

В случая по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва, като участникът представя удостоверение за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лицe, изискването се отнася до лицето в обединението, което ще изпълнява дейностите по съоръженията с повишена опасност.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Не се изисква.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Не се изисква.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Критерий 1 — кандидатът да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на заявлението.

Съответствието с обстоятелството се декларира в част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като се посочва информация за извършените дейности от конкретния вид и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.

Критерий 2 — кандидатът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Съответствието се декларира в част IV, раздел В, т. 2 и т.6 на ЕЕДОП, където се посочва обр. и проф. квалификация, която се притежава от изпълнителския персонал и ръководния състав, съобразно вида дейност, която ще се изпълнява, както следва:

2.1. персонал с вкл. квалификационни групи по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ;

2.2. персонал по заваряване;

2.3. персонал за програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система, обучен от фирмата производител на оборудването на тази система;

2.4. персонал за проверки на хладилни и климатични инсталации и термопомпи;

2.5. персонал за работа с озоноразрушаващи вещества, които притежават от персонала и ръководния и изпълнителски персонал за изпълнение на поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (имена, образование — с посочване на учебното заведение и диплома номер и дата на издаване, заемана длъжност и квалиф. група по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ — с посочване на периода от време, през който е заемана длъжността, придружен с документи (свидетелства) за правоспособност (сертификати) за извършв. дейности, на лицата, посочени в ЕЕДОП-а/ите за покриване на мин. изисквания по критерий 2 от 2.1 до 2.5 вкл).

Критерий 3 — кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, вкл. софтуер и хардуер за ПППИС.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т.9 на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Критерий 4 — кандидатът да разполага с организации, включени или не в структурата му, за изпълнение на предвидените в обема на поръчката ПНР (контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи, пожароизвестителни системи и част „Електрическа“).

Съответствието се декларира в част IV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП, като се посочва наименованието на организацията и обхвата за контрол съгласно спецификата и заповедта към него.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на списък с организации (органи), включени или не в структурата на кандидата. Списъкът трябва да съдържа информация относно наименование, номер на сертификат за акредитация, орган, който го издава, срок на валидност, обхват на акредитация.

Критерий 5 — кандидатът да прилага система за управление на качеството.

Съответствието се декларира в част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се представя на валиден сертификат, удостоверяващ сертификацията на системата, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска по всяко време представяне на цитираните доказателства за информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:
По критерий 1: кандидатът да е изпълнил идентични или сходни дейности през последните 5 години (под идентични и сходни дейности се разбира изграждането на дву- и триетажни сгради с разгърната площ над 1000 м2, изграждане на КРУ 20/0,4 kV, вътрешни електроинсталации — осветителна, слаботокови (интерактивни адресируеми пожароизвестителни системи, компютърни, телефонни и др.), изграждане на инсталации по ТОВК и извършване на ПНР по част електрическа и ТОВК)).

По критерий 2: кандидатът да разполага с персонал със съответната квалификация и професионална компетентност съобразно вида дейност, която ще изпълнява, вкл. и по ПБЗР — ЕУ и ПБР — НУ, както следва:

2.1. мин. 2 лица с 5 кв. гр. по ПБЗР — ЕУ и мин. 2 лица с 5 кв. група по ПБР — НУ;

2.2. мин. 2 лица правоспособни да заваряват съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;

2.3. мин. 2 лица за програмиране, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на оборудването на пожароизвестителната система, обучен от фирмата производител на оборудването на тази система;

2.4. мин. 1 лице за извършване на проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи;

2.5. мин. 1 лице за работа с озоноразрушаващи вещества регламент (ЕО) № 842/2006, издаден от ББКМ.

По критерий 3 — кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, включително и с необходимите софтуер и прилежащ хардуер за програмиране и поддръжка на пожароизвестителната система (ПППИС), както следва:

3.1. мин. 1 бр. автокран; мин. 1 бр. строителен подемник Q до 1000 кг; мин. 2 бр. самосвали; мин. 1 бр. бордова кола с ремарке до 5000 кг; мин. 1 бр. комбиниран багер; мин. 1 бр. автобетонпомпа с Hmax=28 м;

3.2. мин. 1 бр. работна компютърна станция с инсталиран софтуерен продукт TOOLS 8000 минимум версия V.1.22.0 и мин. 1 бр. програматор Fieldbus and Panel Interface Plus Part.N:789862.10.

По критерий 4 — кандидатът да разполага с организации — Орган за контрол от вида С/А съгласно БДС EN ISO/IES 17020 или еквивалент, за изпълнение: контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи, пожароизвестителни системи и част „Електрическа“.

По критерий 5: кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по настоящето Техническо задание.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява от участие кандидат, за когото преди или по време на процедурата са налице основанията по:

1. чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП — информацията се посочва в част III, раздели А, Б и В от ЕЕДОП;

2. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС — информацията се посочва в част III, раздел Г на част III от ЕЕДОП;

3. другите основания на чл. 107 от ЗОП.

Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция за обезпечение на изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

2. банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят заплаща цената по договора по следния начин:

Възложителят превежда аванс в размер до 10 % от общата стойност на договора. Авансът се предоставя от възложителя до 10 (десет) календарни дни след представяне от изпълнителя на неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност 30 дни, по-голям от срока за изпълнение на договора и оригинална фактура със стойност, равна на стойността на аванса. Авансът се приспада от всяко плащане по договора в размер на .....% (не повече от 10 %) от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс при приключване на договора размерът на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размерът на последното плащане е недостатъчен, се възстановява от изпълнителя в 10 (десет)-дневен срок след получаване на писмена покана от възложителя.

Продължава в т. VI.3.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма изискване към правната форма.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Прогнозната стойност на предвидените СМР е с включени 10 % непредвидени разходи. Посочването на друг процент непредвидени разходи ще бъде основание за отстраняване на съответната оферта.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/05/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 15/06/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 30 май 2018 г. от 10.00ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

2. Използвани съкращения:

СМР — строително-монтажни работи;

КСС — количествено-стойностни сметки;

ПНР — пуско-наладъчни работи.

Прогнозната стойност на предвидените СМР е с включени 10 % непредвидени разходи. Посочването на друг процент непредвидени разходи ще бъде основание за отстраняване на съответната оферта.

... продължение от т. II.2.4.

— работна станция за компютърни програми за прогнозиране на аварии и защитни мерки, интегрирана с аварийния център на АЯР,

— локална радиоуредба, осигуряваща качествено и надеждно оповестяване на територията на новопроектираната сграда на Център за управление на авариите,

— система за видеоконферентна връзка,

— информационно осигуряване на ЦУА.

... продължение от т. III.1.7.

Доставката се заплаща, както следва:

— 60 % от стойността на съответното оборудване поетапно чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката срещу представени приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки и оригинална фактура,

— 30 % от стойността на съответното оборудване поетапно чрез банков превод в срок до 30 календарни дни на база завършени и приети работи след представяне на протокол за успешно проведени 72-часови изпитания за съответното оборудване/акт за успешно проведени функционални изпитания и оригинална фактура.

Строително-монтажните работи се заплащат, както следва:

— 90 % от стойността на СМР поетапно чрез банков превод в срок до 30 календарни дни на база завършени и приети работи след представяне на протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

— 90 % от стойността на непредвидените разходи (ако има такива) чрез банков превод в срок до 30 календарни дни на база завършени и приети работи след представяне на утвърдения констативен протокол, протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

Окончателно плащане за доставка и СМР — 10 % от стойността на подписаните протоколи за установяване на натурални видове СМР и документи за заплащане на оборудването се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация, срещу представяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в количественo-стойностните сметки, се извършва съгласно ценовите показатели от настоящия договор.

Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение, след като са предварително одобрени от възложителя и е оформен констативен протокол, утвърден от възложителя.

При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, възложителят отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

Работният проект е предоставен на заинтересованите лица в електронен вариант на профила на купувача, като част от документацията за участие в процедурата.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
АЕЦ „Козлодуй“, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: VIBaldjiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address:www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/03/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.