Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels [modular vacuum enclosure and vacuum system for experiments - eli-np project]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei'

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


06/04/2018 S67 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Măgurele: Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels

2018/S 067-149836

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Contact point(s): Corina Lungu
For the attention of: Compartiment Achizitii Publice
077125 Măgurele
Romania
Telephone: +40 374676320
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Fax: +40 374676395

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.eli-np.ro

Address of the buyer profile: www1.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
44610000, 38000000, 38570000, 42122450, 79930000

Description
Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels.
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses).
Regulating and controlling instruments and apparatus.
Vacuum pumps.
Specialty design services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.5.2018 - 00:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.6.2018 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian. English.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Măgurele: Cisterne, rezervoare, containere şi cuve sub presiune

2018/S 067-149836

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Punct(e) de contact: Corina Lungu
În atenția: Compartiment Achizitii Publice
077125 Măgurele
România
Telefon: +40 374676320
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Fax: +40 374676395

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.eli-np.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www1.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: Institut de Cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Incinta modulară de vid și sistem de vid pentru experimente - Modular Vacuum Enclosure and Vacuum System for Experiments (MVEVSE)
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Magurele, judetul Ilfov.
Cod NUTS RO322

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea si punerea în functiune a MVEVSE împreuna cu sistemul de pompare aferent. Pentru directionarea si focalizarea fasciculelor laser de 10 PW produse de sistemul laser al ELI-NP sunt necesare oglinzi montate pe sisteme de pozitionare (translatie si rotatie) cu precizie de ordinul micrometrului. Oglinzile si sistemele de pozitionare lucreaza în vid în conditii de vibratii foarte scazute, temperatura constanta, precum si de curatenie pentru a evita contaminarea suprafetelor oglinzilor. Incinta de vid modulara trebuie sa permita instalarea la interior a unor elemente optice de dimensiuni precum cele mentionate mai sus si a diferitelor echipamente experimentale (sisteme de tinte, diagnostice pentru caracterizarea fascicului laser si a radiatiilor rezultate), iar designul modular al sau si al sistemului de vid descris sa permita extinderea ulterioara în functie de necesitatile noilor experimente propuse.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 10 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44610000, 38000000, 38570000, 42122450, 79930000

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Scopul acestei proceduri de atribuire este proiectarea, fabricarea, livrarea, instalarea, testarea si punerea în functiune a MVEVSE împreuna cu sistemul de pompare aferent, conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 1 045 000,00 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de: 10 450 EUR.
Garantia de participare poate fi constituita si in lei sau alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel publicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) la data publicarii anuntului de participare. Modul de constituire a garantiei de participare:

1) Prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01 deschis la BANC POST - Ag. Magurele;
2) Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform modelului prezentat in Formularul 4 din Sectiunea Formulare.
Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa in alta limba, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC - Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:
1) Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III - Sectiunea A.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III - Sectiunea B.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
(a) Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
(i) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat;
(b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
3) Ofertantul unic/Ofertantul sociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III - Sectiunea C.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare:
— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul),
— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul),
— alte documente edificatoare, dupa caz.
4) Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III - Sectiunea C.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Nicolae Victor Zamfir,
— Mitica Dragusin,
— Constantin Ivan,
— Alexandru Popescu.
Nota 1: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta.
Nota 2: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Atentionari speciale:
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:
— angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire,
— documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea A,
— ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, care sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza,
— pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
— date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare),
— activitatile principale si secundare,
— reprezentantii legali.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1: cifra de afaceri medie generala.
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, 2015, 2016, 2017 sa fie cel putin egala cu 1 045 000 EUR.
1) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro

2) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare anuale, sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2015, 2016, 2017.
Nota 1: daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea B.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiare - Formularul nr. 1 acordata de tertul sustinator prin care v-a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, Furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea Furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta 1: Experienta similara.
Operatorul economic a proiectat, fabricat, livrat si instalat în ultimii 5 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) cel putin o incinta vidata de volum minim 5 m3 si presiune de lucru sub 5*10-6 mbar”, indeplinirea acestei cerinte urmand a fi demonstrata prin prezentarea unuia sau mai multor contracte.
Prin incinta vidata se intelege o incinta care asigura delimitarea volumului vidat de atmosfera exterioara si celelalte componente ale sale.
(a) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2013, 2014, 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul (a).
Informatii despre subcontractanti: in cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II - sectiunea D, si partea IV - Sectiunea C - subsectiunea „Proportia de subcontractare".
În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în:
— partea II - sectiunea A si B,
— partea III.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta ori în solicitarea de participare:
(a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si,
(b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.
Nota: raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.
Informatii privind asocierea.
In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa in asociere, indeplinirea criteriilor de calificare va fi evaluata in conformitate cu Acordul de asociere depus, respectiv cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere.
În caz de asociere, ofertantii asociati vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de asociere – Formularul nr. 3.
Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea C.
Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, recomandari/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar si documente de receptie/acceptanta a produselor sau alte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de livrare si valoarea acestora. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul livrarilor.
Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat, subcontractant, beneficiar (in cazul unor proiecte de cercetare-dezvoltare).
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea C.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV - Sectiunea C.
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice - Formularul nr. 2 acordata de tertul sustinator prin care va dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia tehnica a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, Furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea Furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
1) Ofertantul completeaza DUAE, partea II, sectiunea D, si partea IV - Sectiunea C - subsectiunea „Proportia de subcontractare",
2) Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în:
— partea II - sectiunea A si B,
— partea III.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica;
3) Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
1) Fiecare dintre ofertantii asociati completeaza DUAE;
2) Se va prezenta Acordul de asociere - Formularul nr. 3. În cazul în care acordul de asociere este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;
3) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele edificatoare, pentru fiecare din membrii asocierii, prin care demonstreaza informatiile declarate prin DUAE.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 85

2. Garantia pentru Vasele de vid (WVE). Pondere 5

3. Garantia pentru Sistemul de vid (WVS). Pondere 5

4. Viteza de pompare a pompelor turbomoleculare (PS). Pondere 5

IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
8/ELI/AP/P/14.03.2018
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 21.5.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
4.6.2018 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română. engleză.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28.9.2018 - 18:00
Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC – Program Operațional Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016
VI.3)
Informații suplimentare
1) Operatorii economici participanți în comun, a căror ofertă a fost desemnată câștigătoare, sunt obligați ca la semnarea contractului să prezinte în forma autentică documentul/documentele care a(u) stat la baza participării în comun la procedura de atribuire, respectiv a acordului de asociere;
2) În cazul punctajelor PES egale ale ofertelor de pe primul loc, va fi declarată câștigătoare oferta cu prețul cel mai mic. În cazul în care ofertelele de pe primul loc au același punctaj financiar FPES și același punctaj tehnic TPES, se va solicita reofertarea prețului. Oferta declarată câștigătoare va fi cea cu prețul reofertat cel mai scăzut;
3) Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați prin menționarea următorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

4) Coduri CPV: 44610000-9; 42122450-9; 38570000-1; 38000000-5; 51540000-9;79930000-2.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Oficiul juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
077125 Măgurele
România
Telefon: +40 214042300
Fax: +40 214574440

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
4.4.2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.