Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Safety valves
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

18/04/2018 S75 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Safety valves

2018/S 075-167882

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
ploshtadka AETs Kozloduy, Tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Petar Haydutov
Telephone: +359 73335
E-mail: PAHaidutov@npp.bg
Fax: +359 7376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3756
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Доставка на предпазни клапани

II.1.2)
Main CPV code
42131147
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Обществена поръчка с предмет: Доставка на предпазни клапани.

Настоящата обществена поръчка включва:

1. Доставка на:

— Предпазни клапани пружинен тип с пряко действие, позволяващи проверка на изправността ръчно DN150/PN16, в комплект с контра фланци — 12 бр.,

— Всеки от предпазните клапани да е оборудван с краен изключвател за реализиране на сигнализация „затворен клапан“. Да се доставят 12 бр. резервни крайни изключватели,

— За всеки предпазен клапан да бъдат доставени — Резервни части: седло — 1 бр. (ако седлото е сменяемо); пружина — 1 бр.; клапан — 1 бр,

— Резервни уплътнения — 2 комплекта за всеки клапан,

— Два комплекта специализирани инструменти за ремонт и поддръжка на оборудването.

2. Обучение (по време на заводските приемателни изпитания) на двама представители на Възложителя, за ремонт на клапаните.

Условията за участие и изискванията за изпълнение на обществената поръчка се съдържат в Документацията за участие и Техническо задание № 2017.30.РО.RY.ТЗ.1500, част от нея.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42131147
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

II.2.4)
Description of the procurement:
Обществена поръчка с предмет: Доставка на предпазни клапани.

Настоящата обществена поръчка включва:

1. Доставка на:

— Предпазни клапани пружинен тип с пряко действие, позволяващи проверка на изправността ръчно DN150/PN16, в комплект с контра фланци — 12 бр.,

— Всеки от предпазните клапани да е оборудван с краен изключвател за реализиране на сигнализация „затворен клапан“. Да се доставят 12 бр. резервни крайни изключватели,

— За всеки предпазен клапан да бъдат доставени — Резервни части: седло — 1 бр. (ако седлото е сменяемо); пружина — 1 бр.; клапан — 1 бр.,

— Резервни уплътнения — 2 комплекта за всеки клапан,

— Два комплекта специализирани инструменти за ремонт и поддръжка на оборудването.

2. Обучение (по време на заводските приемателни изпитания) на двама представители на Възложителя, за ремонт на клапаните.

Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в Техническо задание № 2017.30.РО.RY.ТЗ.1500, приложено към документацията по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Кандидати, които Възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 996 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 240
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 6
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Няма изискване.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител преди сключване на договор представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението (под „сходни дейности“ да се разбира: производство или доставка на предпазна арматура за Атомни електрически централи (АЕЦ)), обемът е без значение.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства. Ако за кандидата са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай, че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Продължава в т.VI.3) Допълнителна информация.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер до 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

2. Банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. Застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят заплаща цената по т. 2.1. от проекта на договора, чрез банков превод в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/05/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 30/06/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Продължение от т. III.1.4) Обективни правила и критерии за участие.

Специфични национални основания за изключване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка,

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата кандидати, които са свързани лица.

Възложителят отстранява от процедурата и кандидат/участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

Друга информация:

Получените заявления ще се отворят на 30.5.2018 г. от 13:30 часа на публично заседание в У-ние „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Управление Търговско, Отдел Обществени поръчки
площадка АЕЦ Козлодуй
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: VIBaldjiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007
Internet address:www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
17/04/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.