Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Document management services [drawings management and document control services]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

25/04/2018 S80 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucharest: Document management services

2018/S 080-180294

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Contact point(s): Departament Achiziții
For the attention of: Stella CIULCOV -sciulcov@nuclearelectrica.ro
010494 Bucureşti
Romania
Telephone: +4 0212038283
E-mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +4 0212031315

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www1.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Caietul de sarcini și documentele suplimentare pot fi obținute în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, anexe anunțului de participare
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +4 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: Oferta și documentele însoțitoare acesteia vor fi transmise în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
020976 București
Romania
Telephone: +4 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
72512000, 79995100, 79999100

Description
Document management services.
Archiving services.
Scanning services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
(except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.5.2018 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
29.5.2018 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Bucureşti: Servicii de gestionare a documentelor

2018/S 080-180294

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Punct(e) de contact: Departament Achiziții
În atenția: Stella CIULCOV -sciulcov@nuclearelectrica.ro
010494 Bucureşti
România
Telefon: +4 0212038283
E-mail: cnicolescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +4 0212031315

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: http://www.nuclearelectrica.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www1.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Caietul de sarcini și documentele suplimentare pot fi obținute în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, anexe anunțului de participare
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +4 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Oferta și documentele însoțitoare acesteia vor fi transmise în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
020976 București
România
Telefon: +4 213032997
Adresă Internet: www.e-licitatie.ro

I.2)
Activitate principală
Electricitate
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Servicii de administrare desene și control documente
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: C.N.E. Cernavoda.
Cod NUTS RO321

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Achizitia are ca obiect servicii complete de intocmire/revizuire desene in AutoCAD, scanare, plotare, distributie, arhivare, actualizare documente si desene, precum si activitati de prelucrare fisiere la statii de lucru (calculatoare personale) amplasate in cadrul Biroului Control Documente din cadrul Sucursalei C.N.E. Cernavoda, prin incheierea unui contract cu o durata de 24 de luni.
Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1.
Termenul limita in care entit. contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut (15 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor).
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
72512000, 79995100, 79999100

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Conform Caietului de sarcini:
1) Servicii de intocmire desene noi in AutoCAD echivalent A3 — 2 880 Desene A3;
2) Servicii de revizie desene in AutoCAD echivalent A3 — 26 400 Desene A3;
3) Servicii de plotare desene color — 20 016 ml;
4) Servicii de plotare desene alb/negru — 36 000 ml;
5) Servicii de distributie documente/desene/corespondenta — 19 680 ore;
6) Servicii de administrare desene si inregistrare documente — 145 632 ore;
7) Servicii de distrugere a unui volum mare de documente (inclusiv elemente de papetarie: agrafe, cartoane, dosare cu sine) cu echipament performant — 36 000 kg.
Valoarea estimată fără TVA: 6 595 919,00 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare (GP) este de 65 000 RON. Valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR in data in care este transmis anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei anuntului de participare).

Constituire:
(a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari – pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara,
(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001; pentru euro — RO45RNCB0072049718520010).
Dovada constituirii GP se va depune in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si propunerea tehnica.
Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG 394/2016.
Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din HG 394/2016. Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3), conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre entitatea contractanta.
Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din HG 394/2016.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse proprii S.N.N. S.A.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Daca este cazul, se va completa Formularul III.1.3.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Cosmin Ghita – Director General,
— Viorel Lary Toni – Director General Adjunct – inlocuitor de drept Director General,
— Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct,
— Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar,
— Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor de drept Director Financiar,
— Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,
— Tudor George Codrut – Inlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,
— Vlad Chiripus – Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Cristina Bacaintan – Inlocuitor de drept Sef Departament Avizare Legalitate Documente,
— Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Sef Depertament Avizare Legalizare Documente,
— Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii,
— Dana Banea – Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii,
— Razvan Sandu– Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Stella Ciulcov – Inlocuitor de drept Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,
— Nicusor Marian Serban – Director CNE Cernavoda,
— Dan Bigu – Director Centrala CNE Cernavoda,
— Sorin Ghelbereu – Director Tehnic CNE Cernavoda,
— Dumitru Benchea – Inginer Sef DPST CNE Cernavoda,
— Neculai Florescu – Sef DDMSM,
— Mihai-Bruno Marculescu – Sef SIT CNE Cernavoda,
— Ioana Dina – Sef BCD CNE Cernavoda,
— Elena Stoica – Tehnician CNE Specialist BCD,
— Mariana Laslau – Grup Evaluare Costuri SCM-BSA CNE Cernavoda.
Modalitatea de indeplinire.
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.2.1.a).2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire.
Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) – Partile I, II si III cu informatiile aferente situatiei lor.
La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, (inclusiv pentru ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:
2.1) Pentru persoane juridice/fizice romane:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016,
(d) Alte documente edificatoare dupa caz;
2.2) Pentru persoane juridice/fizice straine:
Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Note:
1) Certificatele fiscale/documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii acestora;
2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
1) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si inregistrati, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractractant, tert sustinator, dupa caz) vor completa vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV, sectiunea A cu informatiile aferente situatiei lor,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:
1.1) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice romane — se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului (ONRC) in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990;
1.2) Pentru ofertanti persoane juridice/fizice straine — se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.
2) Operatorii economici trebuie sa detina Certificat de Acceptare pentru desfasurarea de activitati in zona controlata a intreprinderilor operatoare, in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Normele de securitate radiologica — proceduri de acceptare a intreprinderilor externe — NSR-09, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 228/2002
Modalitatea de indeplinire:
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV, sectiunea A.
La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta certificatul solicitat, in copie, valabil la data prezentarii sau o Declaratie pe proprie raspundere ca va obtine acest certificat in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii ca a fost declarat castigator al procedurii de atribuire.
Nota: Pentru confirmarea cerintei, ofertantii persoane juridice/fizice straine trebuie sa obtina si sa prezinte certificatul solicitat mai sus in mod similar cu ofertantii persoane juridice/fizice romane.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (pentru anii 2015, 2016, 2017) de minim 5 000 000 RON.
Nota:
Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire.
— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV, sectiunea B,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile – formular F 20 – Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 5 000 000 RON.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Modalitatea de indeplinire.
Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.
Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din Partea IV.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Ofertantii vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), care va contine valorile contractelor, perioadele de prestare, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate si duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul achizitiei.
Prin servicii similare se intelege servicii de intocmire desene in AutoCAD sau un alt program CAD (Computer Aided Design) similar, precum si servicii de management electronic al documentelor.
Modalitatea de indeplinire.
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE - partea IV, sectiunea C cu informatiile aferente situatiei lor,
— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta lista solicitata insotita, dupa caz, de urmatoarele documente: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 3 ani raportata la data publicarii anuntului de participare. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa.
Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:
(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii NU se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,
(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.
Modalitatea de indeplinire.
— In situatia mentionata la pct. (i) ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D,
— In situatia mentionata la pct. (ii) ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C,
— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,
— Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare,
— In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE),
— La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Modalitatea de indeplinire.
Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.3.3 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.
Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea IV.
1) Ofertantii vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate nationale sau stabilite in alte state membre.
Modalitatea de indeplinire.
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV, Sectiunea D, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare, cu detalierea modului in care este indeplinita cerinta,
— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, respectiv certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul in care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat sau nu are posibilitatea de a-l obtine pana la data limita a solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul va prezenta alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractanta,
— Documentele/certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
CR#26950
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
(cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 25.5.2018 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.5.2018 - 16:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28.9.2018 - 18:00
Locul

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au cele mai mici preturi ofertate egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, o noua oferta de pret, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;
2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.3:
2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;
2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contarct indeplinita;
3) La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;
4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta (15 zile calendaristice).

Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor, de regula in termen de 5 zile calendaristice;
5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;
7) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: 10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) si art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
S.N. Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
010494 București
România
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +4 212038304
Adresă Internet: www.nuclearelectrica.ro
Fax: +4 212031315

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
20.4.2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.