Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Monitoring and control services [monitoring of concrete structures, storage tightness monitoring, monitoring of spent fuel pools, etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

04/05/2018 S86 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Monitoring and control services

2018/S 086-193368

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Monitorovanie stavebných objektov

Reference number: 20/2018
II.1.2)
Main CPV code
71700000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky bude monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu:

I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokalite Mochovce

Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnaním hodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní:

1. Metóda presnej nivelácie

2. Dilatometrické merania

3. Priestorová polárna metóda

II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO

Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémom Sensor DDS (dodávateľ systému Sensor, spol. s r.o.).

Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxu priamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buď datalogerom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou (Sensor DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárne vyhodnotí raz za rok.

III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoreného jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice

1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami. Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacích bazénov vyhoreného jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov umiestnených v bazénoch skladovania.

2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológie nedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP:

a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek

Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskom pre manipuláciu s exponovanými vzorkami.

b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 397 900.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.:

— obj. 202 RÚ RAO v lokalite Mochovce (SK023),

— VNAO v lokalite Mochovce (SK023),

— objekt 840-MSVP v lokalite Jaslovské Bohunice, (SK021).

II.2.4)
Description of the procurement:
Monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu:

I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokalite Mochovce

Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnaním hodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní:

1. Metóda presnej nivelácie

2. Dilatometrické merania

3. Priestorová polárna metóda

II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO

Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémom Sensor DDS (dodávateľ systému Sensor, spol. s r.o.).

Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxu priamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buď datalogerom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou (Sensor DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárne vyhodnotí raz za rok.

III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoreného jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice

1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami. Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacích bazénov vyhoreného jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov umiestnených v bazénoch skladovania.

2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológie nedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP:

a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek

Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskom pre manipuláciu s exponovanými vzorkami.

b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
10/05/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa.

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
02/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.