Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Surface surveying services [radiological mapping of the danube river banks, northeast of the kozloduy npp]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

05/05/2018 S87 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Surface surveying services

2018/S 087-196294

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Ilza Borisova
Telephone: +359 97372131
E-mail: ibdobreva@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3808
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Провеждане на аерогама спектрометричен мониторинг (картиране) на бреговата ивица на р. Дунав от заустването на ТК-2 до устието на р. Огоста, североизточно от АЕЦ „Козлодуй“

Reference number: БД № 36589
II.1.2)
Main CPV code
71353000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Обществена поръчка с предмет: „Провеждане на аеро-гама спектрометричен мониторинг (картиране) на бреговата ивица на р. Дунав от заустването на ТК-2 до устието на р. Огоста, североизточно от АЕЦ „Козлодуй“.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71353000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадката АЕЦ „Козлодуй“.

II.2.4)
Description of the procurement:
Общото количество и обемът на дейностите е подробно описан в техническото задание.

Поръчката включва провеждане на аерогама спектрометричен мониторинг (картиране) на бреговата ивица на р. Дунав от заустването на ТК-2 до устието на р. Огоста, североизточно от АЕЦ „Козлодуй“, което се изразява в оценка на радиационната обстановка в района и анализ и оценка на тенденциите в радиационната обстановка и ефекта от утаяването на заустените в р. Дунав отпадни води.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 130 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 1
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Необходими лицензии и разрешения съгласно т. 5.7 от техническото задание:

— лицензия за превоз на радиоактивни вещества,

— лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Не се изисква.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Не се изисква.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката (под идентичен или сходен предмет се има предвид опит в изследвания в областта на радиационния контрол и радиационната защита, мащабно аерогама изследване на радиационния статус на район от околната среда), най-много за последните три години от датата на подаване на заявлението. Обемът на горецитираните дейности е без значение.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Кандидатът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 6 на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност.

3. Кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

4. Кандидатът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП декларираните обстоятелства се доказват с представяне на сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на изпълнението на услугите със съответните стандарти.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите:

— по т. 1: да притежават опит в изследвания в областта на радиационния контрол и радиационната защита, мащабно аерогама изследване на радиационния статус на район от околната среда,

— по т. 2: да разполагат със специалисти с професионална компетентност в областта на радиационния мониторинг и компютърна обработка на резултатите,

— по т. 3: да разполагат с технически средства — спектрометрична и летателна техника,

— по т. 4: да прилагат сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
1. Кандидатите следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За кандидатите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП.

2. Специфични национални основания за отстраняване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,

— чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят плаща на изпълнителя 100 % (сто процента) от стойността на договора в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на анализа и приемането и на Специализиран технически съвет на възложителя срещу представени оригинална фактура за стойността на анализа и протокол от Специализиран техническия съвет на възложителя за приемане без забележки.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма изискване към правната форма.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/06/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 09/07/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Продължение от т. III.1.4 „Специфични национални основания за отстраняване“:

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата кандидати, които са свързани лица.

Възложителят отстранява от процедурата и кандидат/участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията, както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

2. Органите, от които кандидатите могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Р България, във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, са:

— по отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Нац. агенция по приходите,

— по отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: Мин-во на околната среда и водите,

— по отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Мин-во на труда и социалната политика.

3. Кандидатите/участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване от страна на възложителя същото не бъде направено.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 14 юни 2018 г. от 10:00 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: VIBaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
04/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.