Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [includes sources, generators, etc - medical][amendment]
Poland

Purchaser: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76573

08/05/2018 S88 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Poland-Wrocław: Radio-isotopes

2018/S 088-197514

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 072-159058)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Weigla 5
Wrocław
50-981
Poland
Contact person: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław
Telephone: +48 261660550
E-mail: zam.pub@4wsk.pl
Fax: +48 261660550
NUTS code: PL514
Internet address(es):

Main address: www.4wsk.pl

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników

Reference number: 25/WZM/2018
II.1.2)
Main CPV code
09344000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
04/05/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 072-159058
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
VII.2)
Other additional information:
1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 310,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dziesięć złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości:

Pakiet minimalna kwota w PLN

1 800

2 4480

3 4990

4 3060

5 2290

6 230

7 390

8 poz. 1 260

8 poz. 2 10

8 poz. 3 90

8 poz. 4 70

8 poz. 5 40

8 poz. 6 10

8 poz. 7 10

8 poz. 8 210

8 poz. 9 20

8 poz. 10 2420

9 930

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 5 280,00 PLN (800,00 PLN + 4 480,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 21.5.2018 r. godz. 10:30

2. Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp,

5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 21.5.2018 r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: „Wadium w przetargu na dostawę radiofarmaceutyków i znaczników, znak sprawy: 25/WZM/2018”.

Uwaga: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3) Kwotę gwarancji;

4) Termin ważności gwarancji;

5) Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji),

4. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

5. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (Kasa szpitalna – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

Uwaga.

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

7. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.