Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) [plasma heating system using neutral beam for the compass tokamak]
Czech Republic

Purchaser: Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i.

19/05/2018 S95 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Prague: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2018/S 095-215428

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Ústav fyziky plazmatu AVČR, v.v.i.
61389021
Za Slovankou 1782/3
Praha 8
182 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Michael Komm Ph.D.
Telephone: +420 266053395
E-mail: komm@ipp.cas.cz
NUTS code: CZ01
Internet address(es):

Main address: http://www.ipp.cas.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUFP

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUFP
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: Věda a výzkum
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Systém ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak Compass

II.1.2)
Main CPV code
38000000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání Systému ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak Compass (dale jen zařízení), včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Tokamak je zařízení pro výzkum jaderné fúze provozované ÚFP AV ČR.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ01
II.2.4)
Description of the procurement:
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání Systému ohřevu plazmatu pomocí neutrálního svazku pro tokamak Compass (dale jen zařízení), včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Tokamak je zařízení pro výzkum jaderné fúze provozované ÚFP AV ČR.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva 02_16_013 Výzkumné infrastruktury - prioritní osa PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum - investiční priorita IP 1
II.2.14)
Additional information
Jde o zakázku spolufinancovanou ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva 02_16_013 Výzkumné infrastruktury - prioritní osa PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum - investiční priorita IP 1 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Kritéria pro výběr nejsou požadována.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Kritéria pro výběr nejsou požadována.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/06/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 26/06/2018
Local time: 15:01
Place:
Salonek I, hlavní budova, 1. patro, na adrese zadavatele.

Information about authorised persons and opening procedure:
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce účastníka se na jednání prokáže plnou mocí účastnit se tohoto jednání, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, pokud sám není touto osobou.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
18/05/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.