Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Refuse and waste related services [non-radioactive industrial waste services]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

19/05/2018 S95 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-București: Refuse and waste related services

2018/S 095-217328

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
București
010494
Romania
Contact person: Departament Achiziții
Telephone: +40 212038237
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro, mstamatin@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii de preluare a deșeurilor industriale neradioactive rezultate din activitățile proprii ale C.N.E. Cernavodă

Reference number: 18.1.911.1
II.1.2)
Main CPV code
90500000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Achizitia are ca obiect servicii de preluare (colectare), in vederea valorificarii sau eliminarii, a deseurilor industriale neradioactive rezultate din activitătile C.N.E. Cernavoda, de catre operatori economici autorizati in conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare in domeniul deseurilor neradioactive.

Prestatorul de servicii va efectua urmatoarele activitati:

— va preleva probe de deseuri si va efectua analize de laborator in vederea clasificarii deseurilor. Pentru fiecare tip de deseu, codul de clasificare si respectiv incadrarea ca deseu periculos sau nepericulos se va stabili de comun acord cu Achizitorul pe baza rezultatului analizelor, analizei originii si a altor documente relevante,

— pentru deseurile clasificate ca periculoase, va pregati si inainta documentatia pentru obtinerea Aprobarii pentru expeditie si transport deseuri periculoase de la Agentia Locala de Protectia Mediului,

— va prelua deseurile de la sediul C.N.E. Cernavoda si va ... detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 3 823 742.18 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
CNE Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Achizitia are ca obiect servicii de preluare (colectare), in vederea valorificarii sau eliminarii, a deseurilor industriale neradioactive rezultate din activitatile CNE Cernavoda, de catre operatori economici autorizati in conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare in domeniul deseurilor neradioactive. Prestatorul de servicii va efectua urmatoarele activitati:

— va preleva probe de deseuri si va efectua analize de laborator in vederea clasificarii deseurilor. Pentru fiecare tip de deseu, codul de clasificare si respectiv incadrarea ca deseu periculos sau nepericulos se va stabili de comun acord cu Achizitorul pe baza rezultatului analizelor, analizei originii si a altor documente relevante,

— pentru deseurile clasificate ca periculoase, va pregati si inainta documentatia pentru obtinerea Aprobarii pentru expeditie si transport deseuri periculoase de la Agentia Locala de Protectia Mediului,

— va prelua deseurile de la sediul C.N.E. Cernavoda si va asigura transportul acestora pana la destinatia finala in scopul depozitarii temporare, eliminarii sau valorificarii,

— va transmite Achizitorului documentele de confirmare privind eliminarea, tratarea, depozitarea sau valorificarea deseurilor, constand in formularele de expeditie/transport deseuri periculoase (Anexa nr. 2 la HG nr. 1061/2008) sau formularele de încarcare-descarcare deseuri nepericuloase (Anexa nr. 3 la HG nr. 1061/2008), dupa cum este aplicabil, semnate si stampilate.

Lista detaliata a deseurilor si cantitatile estimate pentru o perioada contractuala de 2 ani se regaseste in Anexa A la Caietul de sarcini.

Ofertantii pot solicita clarificari la documentatia de atribuire pana cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cantitatea totala sau domeniul: Caietului de sarcini CR 25490, rev 0.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Garantia de participare este in valoare de 38 000 RON, cu valabilitate cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la termenul limita de primire a ofertelor.

Daca garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data publicarii anuntului de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Mod de constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari (pentru scrisoare de garantie bancara se poate folosi ca model Formularul III.1.1.a), sau

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti pentru:

— RON — RO94RNCB0072049718520001,

— euro — RO45RNCB0072049718520010).

Garantia de participare se prezinta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, prin intermediul SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica extinsa, alaturi de DUAE si oferta.

Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

SNN are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016.

SNN va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016.

Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, va fi irevocabila, neconditionata si constituita prin instrument de garantare bancare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, se poate utiliza ca model Formularul III.1.1.b.

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din HG nr. 394/2016.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 3 000 000 RON;

2) Sustinerea financiara In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV – sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile - Formular F 20 - Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 3 000 000 RON.

Nota: Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Ofertantul va completa DUAE - Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea formularului III.2.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, Sectiunea α din Partea IV.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Cerinta 1 — Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii similare, prestate în ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), care va contine obiectul contractului, valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârsit activitati similare cu cele care fac obiectul achizitiei. Prin activitati similare se intelege oricare sau toate dintre urmatoarele: activitati de colectare de deseuri industriale (neradioactive) periculoase si/sau nepericuloase, activitati de clasificare, activitati de tratare, activitati de stocare temporara, de tratare, de valorificare si/sau de eliminare de deseuri industriale.

Cerinta 2 Informatii privind subcontractantii, daca este cazul Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 actualizata, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, astfel:

(a) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,

(b) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Cerinta 3 Sustinerea tehnica, daca este cazul In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Partea IV – Sectiune α - Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare,

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista, certificate/procese-verbale de receptie/documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate si modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale,

— In situatia mentionata la pct. (a) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D,

— In situatia mentionata la pct. (b) de mai sus ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C,

— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,

— Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa — Partea IV – Sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE),

— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa DUAE - Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea formularului III.2.3.a.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea a din Partea IV.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/06/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/10/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 07/06/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) În cazul în care dupa accesarea în SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au pret egal, clasandu-se pe primul loc, va solicita ofertantilor in cauza clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor încarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul ofertei comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE, Acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.3.

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesioanla se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tututor membrilor grupului;

2.2) În situatia în care entitatea contractanta solicita în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala prezentarea unor autorizatii specifice, cerinta se considera îndeplinita în cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva;

2.3) In cazul in care ofertantul individual sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul cadru/contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste;

3) La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/ documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii terti sustinatori si subcontractanti, in termenul mentionat in solicitare;

4) Clauze contractuale:

Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/ modificari ale acestora, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/ modificate de catre entitatea contractanta, acestea sa poata fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se vor avea in vedere dispozitiile art. 143 alin. (3) litera b) din HG nr. 394/2016, potrivit carora o oferta este considerata neconforma in cazul in care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta în cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;

5) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1;

6) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
02/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.