Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical analysis or consultancy services [periodic evaluation of nuclear safety - spent fuel storage and radioactive waste processing and treatment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=77131

25/05/2018 S98 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Technical analysis or consultancy services

2018/S 098-223723

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

Address of the buyer profile: http://www.javys.sk

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoreného paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)

Reference number: 33/2018
II.1.2)
Main CPV code
71621000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia medzisklad vyhoreného paliva (MSVP) 1.časť a zariadenia technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) 2.časť, ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 340 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia MSVP

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71621000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice.

II.2.4)
Description of the procurement:
Vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia medzisklad vyhoreného paliva (MSVP), ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2018
End: 31/03/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia TSU RAO

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71621000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice.

II.2.4)
Description of the procurement:
Vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO), ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 170 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2018
End: 31/03/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Pre obe časti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Platia samostatne pre obe časti:

1. Samostatnou prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov.

2. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od výzvy Objednávateľa na podpis Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške 20 000,- EUR, alebo Objednávateľovi predložiť originál vystavenej bankovej záruky platnej do 31.3.2020.

3. V prípade, ak predmet Plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovaných skutočností, Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 215/2004 Z.z.

4. Objednávateľ je povinný počas platnosti Zmluvy zabezpečiť pre zhotoviteľa sprístupnenie aktuálnej dokumentácie ISM JAVYS, ktorá súvisí s predmetom plnenia Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky prípadné ďalšie Povolenia potrebné na vykonanie predmetu Diela. Podrobnosti uvedených podmienok vykonania zákazky sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 095-216046
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2018
Local time: 10:00
Place:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:
Ponuky budú otvárané v 2 termínoch, najskôr v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr.

V druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Ďalšie podrobnosti otvárania ponúk sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Pre každú časť platí, že uchádzač môže predložiť len 1 ponuku.

Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_7105_20180522.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.

g) Dátum začatia je len predpokladaný, reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy samostatne na každú časť.

h) Všade, kde je uvedené "verejný obstarávateľ" sa má na mysli "osoba podľa §8".

i) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.