Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Accounting, auditing and fiscal services [amendment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76928

26/05/2018 S99 - - Services - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Slovakia-Bratislava: Accounting, auditing and fiscal services

2018/S 099-226883

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 086-193504)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Bibiána Lovičová
Telephone: +421 335315364
E-mail: lovicova.bibiana@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Reference number: 21/2018
II.1.2)
Main CPV code
79200000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie:

— overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke),

— overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe,

— transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS,

— vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv:

1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciu nereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodné objekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoreného paliva Jaslovské Bohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade so schválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č. 238/2006.

2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancov JAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy na jubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou.

— ostatné služby spojené s účtovnou závierkou.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
24/05/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 086-193504
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Stručný opis
Instead of:
— ostatné služby spojené s účtovnou závierkou.

Read:
— ostatné služby spojené s overením účtovnej závierky.

Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Opis obstarávania
Instead of:
— ostatné služby spojené s účtovnou závierkou.

Read:
— ostatné služby spojené s overením účtovnej závierky.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Technická a odborná spôsobilosť
Instead of:
1. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem poskytnutia služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol vo výške minimálne 190 000,-EUR bez DPH za uvedené obdobie.

Zoznam musí obsahovať:

— aspoň 1 poskytnutú službu, ktorá bude zahŕňať činnosti: preverovanie účtov a zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov a audit účtovnej závierky a vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke v celkovej cene za uvedené obdobie vyššej ako 100 000,- EUR bez DPH,

— aspoň 1 poskytnutú službu, ktorá bude zahŕňať činnosť: audit súvahy podľa IFRS (International Financial Reporting Standards),

— aspoň 1 poskytnutú službu vypracovania správy pre vedenie účtovného subjektu o účtovaní rezerv, obsahujúcej preverenie postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy a aspoň jednu poskytnutú službu spojenú s auditom oprávnenosti nákladov čerpaných v rámci projektov financovaných z fondov EU alebo Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorej výstupom je správa audítora alebo ekvivalentný dokument.

Read:
1. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem poskytnutia služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol vo výške minimálne 120 000,-EUR bez DPH za uvedené obdobie.

Zoznam musí obsahovať:

— aspoň 1 službu štatutárneho auditu, pri ktorej cena jedného štatutárneho auditu bola minimálne 30 000,- EUR bez DPH,

— aspoň 1 poskytnutú službu, ktorá bude zahŕňať činnosť: audit súvahy podľa IFRS (International Financial Reporting Standards),

— aspoň 1 poskytnutú službu auditovania účtovania rezerv, preverenia postupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcich nákladov na stanovenie rezervy a aspoň jednu poskytnutú službu spojenú s auditom oprávnenosti nákladov čerpaných v rámci projektov financovaných z fondov EU alebo Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorej výstupom je správa audítora alebo ekvivalentný dokument.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Technická a odborná spôsobilosť
Instead of:
3. Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a to:

a) špecifikáciou zavedeného vzdelávania v oblasti zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v službách, ktoré sú predmetom zákazky, s možnosťou získania medzinárodne uznávaných profesijných kvalifikácií a manažérskych zručností

b) dôkazom o zavedení týchto opatrení a to predložením zoznamu aspoň 2 pracovníkov, ktorí sú držiteľmi certifikátu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) alebo ekvivalentu a úradne osvedčených fotokópií príslušných certifikátov alebo ekvivalentov týchto pracovníkov.

Read:
3. Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb a to:

a) opisom zavedeného systému vzdelávania v oblasti zvyšovania kvalifikácie pracovníkov v službách, ktoré sú predmetom zákazky, s možnosťou získania medzinárodne uznávaných profesijných kvalifikácií a manažérskych zručností

b) zoznamom aspoň 2 pracovníkov, ktorí sú držiteľmi medzinárodne uznávaného certifikátu kvalifikácie v oblasti predmetu zákazky (napr. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), alebo ekvivalentu) a úradne osvedčených fotokópií príslušných certifikátov alebo ekvivalentov týchto pracovníkov.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí na účasť
Instead of:
Date: 11/06/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 25/06/2018
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas:
Instead of:
Date: 11/06/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/06/2018
Local time: 10:00
VII.2)
Other additional information:http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.