Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Spectroscopy devices [positron and electron spectroscopy etc]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei'

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


31/05/2018 S102 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Măgurele: Spectroscopy devices

2018/S 102-232508

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
Romania
Str. Reactorului nr. 30, județ Ilfov
Măgurele
077125
Romania
Contact person: Compartimentul Aprovizionare Achiziții
Telephone: +40 214042300
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro, ecaterina.imparat@eli-np.ro,
Fax: +40 214574440
NUTS code: RO322
Internet address(es):

Main address: www.ifin.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Cercetare
I.5)
Main activity
Other activity: Cercetare-dezvoltare
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Sistem de spectroscopie și componente — 2 loturi

Reference number: 12/ELI/AP/P/09.05.2018
II.1.2)
Main CPV code
33114000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Achizitionarea unui Sistem modular pentru studii de spectroscopie de electroni pentru laboratorul de pozitroni si a unor componente necesare realizarii sistemului de focalizare al pozitronilor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, cu cel puţin 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 570 790.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Sistem de spectroscopie

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33114000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:
I.F.I.N.-H.H., Str. Reactorului nr. 30, Magurele, Ilfov.

II.2.4)
Description of the procurement:
Achizitionarea unui sistem modular pentru studii de spectroscopie de pozitroni si electroni, conectabil la fasciculul de pozitroni pentru analiza elementala pe probe solide (pulberi sau filme de pana la 1 inch in diametru), pentru dotarea laboratorului de pozitroni.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 270
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Proiect,,Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics’’, contract nr. 1/07.07.2016
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Componente

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
31682530
42124320
42992300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:
I.F.I.N.-H.H., Str. Reactorului nr. 30, Magurele, Ilfov.

II.2.4)
Description of the procurement:
Achizitionarea unor componente pentru realizarea sistemului de focalizare al pozitronilor.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 20 790.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Proiect,,Extreme Light Infrastructure-Nuclear physics’’, contract nr. 1/07.07.2016
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Cuantumul garantiei de participare este de:

— Lot 1 — 5 500 EUR,

— Lot 2 — 205 EUR.

Garantia de participare poate fi constituita si in RON sau alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel publicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro), la data publicarii anuntului de participare. Modul de constituire a garantiei de participare:

1) Prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01, deschis la Banc Post — Agentia Magurele;

2) Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurari, conform modelului prezentat in Formularul 2 din Sectiunea Formulare.

Perioada de valabilitate a garantiei: 150 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie să prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format pdf sau jpg, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA.

Modul de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Informatii privind asocierea: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa in asociere, indeplinirea criteriilor de calificare va fi evaluata in conformitate cu Acordul de asociere depus, respectiv cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice de care dispun impreuna asociatii si cu obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat, potrivit contractului de asociere. În caz de asociere, ofertantii asociati vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, si acordul de asociere — Formularul nr. 1. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii despre subcontractanti: In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II — sectiunea D si partea IV — Sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare". În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: partea II — sectiunea A și B, partea III. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze,

(b) si datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.

Nota: Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Modalitatea de indeplinire a cerintei:

1) Fiecare dintre ofertantii asociati completeaza DUAE;

2) Se va prezenta Acordul de asociere — Formularul nr. 1. În cazul în care acordul de asociere este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna;

3) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele edficatoare pentru fiecare din membrii asocierii, prin care demonstreaza informatiile declarate prin DUAE.

Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

1) Ofertantul completeaza DUAE, partea II, sectiunea D si partea IV — Sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare";

2) Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: partea II — sectiunea A și B, partea III. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica;

3) Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/11/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:
Membrii comisiei de evaluare, observatorii ANAP si orice persoane autorizate de catre reprezentantul autoritatii contractante.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati ca, la semnarea contractului de achizitie publica, sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la baza participarii in comun la procedura de atribuire, respectiv a acordului de asociere;

2) Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: În cazul în care în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte au acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal sa depuna o noua oferta în SEAP;

3) Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Oficiul Juridic I.F.I.N.-H.H.
Str. Reactorului nr. 30, județ Ilfov
Măgurele
077125
Romania
Telephone: +40 214042300
Fax: +40 214574440
Internet address: www.nipne.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
29/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.