Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services [disassembly of systems in the controlled zone, waste management, etc - engineering, works - v1 npp][amendment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76661

01/06/2018 S103 - - Services - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Slovakia-Bratislava: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2018/S 103-236072

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 076-169325)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Peter Profant
Telephone: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01

Reference number: 18/2018
II.1.2)
Main CPV code
90520000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmet zákazky, projekt D4.4C - podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu D4.4C - podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov, konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1. Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia a triedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov, nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach.

Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t.j. vypracovanie a dodanie všetkej požadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti (projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy, správy atď.)

Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3 200 ton, pričom najvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosť kovových materiálov určených na demontáž 2 600 t).

Bližší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/05/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 076-169325
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 16/07/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 16/08/2018
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 17/07/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 17/08/2018
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Instead of:
Date: 01/11/2018
Read:
Date: 01/12/2018
Local time: 00:00
Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Technická a odborná spôsobilosť, časť A, bod 2 písm. b)
Instead of:
b) vypracovanie dokumentácie, v rozsahu podľa prílohy č. 4 bod XI zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá bola súčasťou žiadosti o vydanie povolenia podľa § 45, ods. 2, písm. k) uvedeného zákona, na základe ktorej bolo vydané povolenie úradu verejného zdravotníctva, v množstve min. 1 taká dokumentácia, a to v prípade oboch vyššie uvedených skupín služieb bodu 2. bez určenia min. výšky v EUR bez DPH,

Read:
b) vypracovanie dokumentácie v rozsahu

— podľa prílohy č. 4 bod XI zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá bola súčasťou žiadosti o vydanie povolenia podľa § 45, ods. 2, písm. k) uvedeného zákona (do 1.4.2018), na základe ktorej bolo vydané povolenie úradu verejného zdravotníctva alebo

— podľa časti 2 bodov III. a/alebo IX. (Príloha č. 6) zákona č. 87/2018 Z. z., ktorá bola súčasťou žiadosti o vydanie povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. c) a/alebo § 28 ods. 2 písm. d) uvedeného zákona (od 1.4.2018), na základe ktorej bolo vydané povolenie úradu verejného zdravotníctva.

V množstve min. 1 taká dokumentácia, a to v prípade oboch vyššie uvedených skupín služieb bodu 2. bez určenia min. výšky v EUR bez DPH.

VII.2)
Other additional information:http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.