Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Gamma counters [radiation detectors, dosimeters]
Slovakia

Purchaser: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01/06/2018 S103 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Gamma counters

2018/S 103-234823

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slovakia
Contact person: Ing. Miroslav Baxant
Telephone: +421 250944575
E-mail: miroslav.baxant@minv.sk
Fax: +421 250944046
NUTS code: SK
Internet address(es):

Main address: http://www.minv.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://minv.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)
Main activity
Public order and safety
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom

Reference number: OVO2-2018/000482
II.1.2)
Main CPV code
38945000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom vrátane alkalických batérií vhodných do výbušného prostredia a softvéru.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 869 168.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK03
Main site or place of performance:
Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča.

II.2.4)
Description of the procurement:
Predmetom tejto zákazky je dodávka (600 kusov) elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom, vrátane alkalických batérií vhodných do výbušného prostredia (4 800 kusov), na vyhľadávanie skrytých zdrojov radiácie a presné meranie obdržaných dávok na LCD displeji vrátane softvéru (3 kusy), ktorý umožní minimálne zadávať a meniť parametre a nastavenie prístroja, sťahovať namerané údaje do PC, vrátane obalu a dopravy na miesto dodania/plnenia. Súčasťou dodávky musí byť aj uvedenie elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom do prevádzky, zaškolenie zamestnancov v slovenskom jazyku a záručný servis.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 869 168.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Neuplatňuje sa.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k predmetu zákazky.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorým preukáže, že za rozhodné obdobie realizoval dodávku tovarov v celkovej hodnote spolu minimálne 250 000,- EUR bez DPH.

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Zo zoznamu dodávok tovaru predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia - stručný opis predmetu plnenia, hodnota tovaru v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, súčasťou zoznamu dodávok tovaru musia byť referencia/referencie alebo ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady v súlade so zákonom.

Odôvodnenie potreby a primeranosti stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:

Verejným obstarávateľom stanovená predmetná podmienka účasti vyplýva z potreby preukázania minimálnych praktických skúseností uchádzača s dodávkou tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento predmet zákazky. Celková hodnota požadovaných zoznamov dodávok aj referencie/í ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, vychádza z predpokladanej hodnoty zákazky a náročnosti obstarávaných tovarov.

Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, resp. s obdobnými odbornými skúsenosťami (dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v príslušnej časti predmetu zákazky) a sú oprávnení a schopní ho dodať. Splnenie tejto podmienky účasti by malo zaručiť, že uchádzač ovláda problematiku nevyhnutnú na dodanie tohto predmetu zákazky.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
Zúčastniť sa elektronickej aukcie (ďalej len EA) môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky spĺňajú podmienky a požiadavky určené verejným obstarávateľom (ďalej len VO) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a ktorých VO vyzval na účasť v EA prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v EA.

IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/07/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 10/07/2018
Local time: 10:00
Place:
Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) zákona a vzhľadom na ustanovenia zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii na adrese uvedenej podľa bodu I.1). tohoto oznámenia,v zasadacej miestnosti č. 420.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Odporúča sa aby Súťažné podklady (ďalej SP) záujemca vyžiadal na základe písomnej žiadosti v slovenskom alebo v českom jazyku doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) a v lehote uvedenej v bode IV.2.2. tohto oznámenia, SP vrátane príloh bude verejný obstarávateľ (ďalej VO) poskytovať výlučne v elektronickej forme na emailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie SP.

2. VO odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil VO.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský alebo český jazyk.

4. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.

5. Žiadosť záujemcu o vysvetlenie v zmysle bodu 21.4, SP musí byť doručená v súlade s § 48 zákona dostatočne vopred.

6. Pri komunikácii VO postupuje v súlade s § 187 ods.8 zákona, pričom pod pojmom elektronicky (v elektronickej podobe) sa rozumie ako podporná komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom faxu alebo e-mailu.

7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo 1 z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila VO zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči VO spoločne a nerozdielne.

8. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 36.4 SP.

9. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda VO uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

10. V zmysle bodu 9 uvedeného vyššie a § 49 ods.6 zákona uchádzač predkladá ponuku spôsobom uvedeným v bode 18.1 SP.

11. Verejný obstarávateľ//Objednávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov: -elektronický osobný radiačný detektor s dozimetrom musí byť kompatibilný so softvérom kvôli možnosti nastavenia parametrov, sťahovania nameraných údajov do PC a pod. Pri rôznych typoch dozimetrov môžu existovať aj rôzne druhy softvérov - z tohto dôvodu je potrebné obstarať dozimetre so softvérom spoločne. Ak by bola zákazka rozdelená, tak je možnosť, že dodaný softvér 1 firmy nebude kompatibilný s dodanými dozimetrami inej firmy. Súčasťou dodávky 1 ks dozimetra je aj sada batérií, ktoré sú jeho nevyhnutnou súčasťou. Ide o batérie, ktoré sú vhodné do výbušného prostredia.

12. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/05/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.