Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Desktop publishing services [processing/preparation of documents etc (?)]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------01/06/2018 S103 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-București: Desktop publishing services

2018/S 103-236268

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
București
010494
Romania
Contact person: Departament Achiziții — Elena Ionescu
Telephone: +40 212038282
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro, eionescu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii de tehnoredactare computerizată de documente și alte activități conexe

Reference number: 18.R1.0885.01
II.1.2)
Main CPV code
79553000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Servicii de tehnoredactare computerizată de documente și alte activități conexe.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 6 095 520.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
CNE Cernavodă.

II.2.4)
Description of the procurement:
Servicii de tehnoredactare computerizata de documente si alte activitati conexe.

Conform cerintelor capitolului 3 din caietul de sarcini CS CR #26498 rev. 2.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Garantia de participare (GP) este de 30 000 RON si va avea o valabilitate de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda, la cursul de schimb comunicat de catre BNR in data publicarii in SEAP a anuntului de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnro.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si neconditionata si se poate constitui prin:

(a) instrument de garantare (se poate utiliza ca model Formularul III.1.1.a.) emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica extinsa, alaturi de DUAE si documentele aferente ofertei tehnice si ofertei financiare,

(b) virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001, pentru euro — RO45RNCB0072049718520010, pentru USD RO40RNCB0072049718520003), depus in copie cu mentiunea „conform cu originalul” in SEAP, ca document scanat, alaturi de DUAE si documentele aferente ofertei tehnice si ofertei financiare, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 394/2016.

Entitatea contractanta va restitui, fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3) conform optiunii mentionate de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre entitatea contractanta. Pentru instrument de garantare bancara in favoarea entitatii contractante, se poate utiliza ca model Formularul III.1.1.b).

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si ale art. 42 alin. (3 )si (4) din H.G. 394/2016.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 5 000 000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV, Sectiunea B.

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile — Formular F 20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 5 000 000 RON.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1) Ofertantii vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), care va contine valorile contractelor, perioadele de prestare, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate si duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul achizitiei. Prin servicii similare se intelege servicii de redactare de documente cu ajutorul computerelor personale (PC);

2) Informatii privind subcontractantii conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertanții vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(I) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei,

(II) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia;

3) Sustinerea tehnica In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

1) Ofertantii vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), care va contine valorile contractelor, perioadele de prestare, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost prestate si duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul achizitiei. Prin servicii similare se intelege servicii de redactare de documente cu ajutorul computerelor personale (PC).

Minimum level(s) of standards possibly required:
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE — partea IV, Sectiunea C cu informatiile aferente situatiei lor.

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative care pot fi, dupa caz, copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa,

— In situatia mentionata la punctul (I) de mai sus ofertanții vor completa DUAE — Partea II, litera D,

— In situatia mentionata la pct. (II) de mai sus ofertanții vor completa DUAE — Partea II, litera C,

— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,

— Subcontractanții pe ale caror capacitați se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerințelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informații din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de excludere prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa parțile I, II si III din DUAE) precum si informații care prezinta relevanța din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractanții vor demonstra indeplinirea cerințelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si deținerea anumitor autorizații specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplinește fiecare. In cazul subcontractanților pe ale caror capacitați ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va conține numai informațiile referitoare la neincadrarea in situațiile de excludere prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa parțile I, II si III din DUAE). - La solicitarea entitații contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.3.a.3 din Sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, Sectiunea A din Partea IV.

— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE — partea IV, Sectiunea C cu informatiile aferente situatiei lor,

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative care pot fi, dupa caz, copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/07/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/10/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 03/07/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) Daca dupa accesarea in SEAP a ofertelor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au obtinut punctaj egal, clasandu-se pe primul loc, va fi declarata castigatoare oferta cu cel mai mic pret ofertat. Daca si preturile din cadrul ofertei financiare criptate in SEAP, sunt egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente ofertei financiare care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formular III.1.3.

2.1) Cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, proportional cu cota de implicare in executarea viitorului acord-cadru.

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala prezentarea unor autorizatii specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.

2.3) Daca ofertantul individual sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul cadru/contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste. Fiecare subcontractant va completa si va depune in oferta, un DUAE separat — Partea II, Partea III, si dupa caz, pentru partea de contract pe care o indeplineste, sectiunile A, C, D din Partea IV;

3) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2016 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea-de-transmitere-a-solicitarilor-de-clarificari-prin-intermediul-seap cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.1);

4) La solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

5) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor. Se vor avea in vedere dispozitiile art. 143 alin. (3) lit. b) din H.G. 394/2016, conform carora o oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;

6) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti;

7) In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7).

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
29/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.