Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Construction work [system for measuring the volumetric concentration of gases]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

06/06/2018 S106 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Construction work

2018/S 106-242575

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Elmira Popova
Telephone: +359 97376151
E-mail: epopova@npp.bg
Fax: +359 97372441
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3714
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок

Reference number: БД №38122
II.1.2)
Main CPV code
45000000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Изпълнението на строително-монтажни работи за реализация на работен проект за изграждане на система за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок по части „Машинно-технологична“, „Строително-конструктивна“, „Електрическа и КИП и А“, включително доставката на технологогичното оборудване.

Предназначението на системата е да определи концентрацията на водород и пара, както и да измерва кислород и въглероден окис в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок по време на тежка авария.

Поръчката включва и обучение на най-малко четирима специалисти на възложителя за работа, поддържане и ремонт на системата при провеждане на заводски изпитания и на мястото на монтираното оборудване при извършване на функционални изпитания на системата.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка АЕЦ „Козлодуй“, енергийни блокове 5 и 6.

II.2.4)
Description of the procurement:
Изпълнението на строително-монтажни работи за реализация на работен проект за изграждане на система за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок по части „Машинно-технологична“, „Строително-конструктивна“, „Електрическа и КИП и А“.

Предназначението на системата е да определи концентрацията на водород и пара, както и да измерва кислород и въглероден окис в хермозоната на 5-ти и 6-ти блок по време на тежка авария. Системата е съставена от 6 броя пробоотборници и пробоотборни линии, измервателен модул, управляващ модул, възел за подаване на азот към измервателния модул и връщаща линия в хермозоната. Пробоотборните линии, които се монтират вътре в хермозоната, са от капилярен тип и са с размери 6х1,0 мм. Пробоотборните линии, които се монтират извън хермозоната, да са от капилярен тип и с размери 8 х 1,5 мм. Измервателните модули се монтират в помещения 5 АК329/1 и 6 АК335/1, управляващите модули се монтират в помещения 5, 6 АЕ128/2, а възлите за подаване на азот да се монтират в помещения 5, 6 АК332. Пробовземните тръбопроводи да са с размер ? 8x1,5 и начало от измервателния модул, който e монтиран в помещения 5 АК329/1 и 6 АК335/1 на кота +6,60. Пробовземните тръбопроводи се обединят в сноп със светло сечение ? 27, като на същият е положена топлоизолация с дебелина 50 мм, покрита с поцинкована ламарина с дебелина 0,75 мм.

Трасето върви по стената и влиза в херметичната проходка на тавана на помещения 5 АК329/1 и 6 АК335/1. Преминаването към херметичната зона на блока е през херметичната проходка на тавана на помещения 5 АК329/1 и 6 АК335/1 на кота + 13,20 и излиза от пода в херметичната зона на контейнмента в помещения 5, 6 ГА306/1. От херметичната проходка трасето следва стената на помещения 5, 6 ГА306/1, граничеща с помещения 5, 6 ГА307/1. В помещения 5, 6 ГА307/1 пробовземните линии да продължат вертикално до кота +28,80, като се укрепват към срещуположната стена на оболочката. От кота +28,80 пробовземните линии да се прехвърлят към стената на оболочката (зад въздуховода) и да вървят вертикално нагоре. Накрая на пробовземните тръбопроводи на коти +13,20, +17,69, +25,70, +36,90, +45,60 и +60,20 да се монтират пробозабори. На кота +6,60 връщащата линия с р-р ? 8x1,5 да започне от измервателния модул, като е обединена в снопа заедно с шестте пробовземни линии. Края на връщащата линия да бъде на височина 600 мм от кота +13,20, след това да преминава през реконструираната проходка и посредством тръба ? 6x1, да се насочи към трапче на същата кота.

Извършва се проверка на скрепителните средства (разглобяеми връзки и заваръчни шевове) между шкафовете и преходните им рамки. Оразмерява се анкерирането на преходните рамки към подовите конструкции. Извършва се проверка на носещата способност на основните елементи от кабелните трасета, както и на скрепителните им елементи. Рамките да са сеизмично квалифицирани по категория 1 съгласно НП-031-01.

Измервателният модул ХР30Н01 да се захранва от табло ХР30Н02 чрез силови кабели тип N2XH безхалогенни и неразпространяващи горенето. Захранването на ХР30Н02 да се осъществи от секции DV02/2 03SF и DP03/3- 04SF. Заземяването на системата по система TN-S. Кабелите се полагат по кабелни лавици или се изтеглят в обсадни тръби.

Необходимо е да се осигури обучение на най-малко четирима специалисти на възложителя за работа, поддържане и ремонт на системата. Обучението трябва да извърши при провеждане на заводски изпитания и на мястото на монтираното оборудване при извършване на функционални изпитания на системата.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 5 356 500.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 2
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Изпълнителят на строително-монтажните работи трябва да е вписан в Централен професионален регистър на строителя в Република България за изпълнение на обекти III група, IІІ категория (чуждестранни лица — в аналогичен регистър съгласно националното законодателство на държавата членка, в която са установени).

В случая на чл. 67, ал. 5 и 6 обстоятелството се доказва с удостоверение за вписване в регистъра ведно с талона за регистрация.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
не се поставят изисквания

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Критерий № 1:

Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на офертата;

В случая на чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Списъкът да съдържа информация относно предмет на строителството, конкретните дейности, които са изпълнени по него, година на приключване, възложител (за кого е изпълнено строителството).

Критерий № 2:

Кандидатът да разполага с организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се представя списък на организации (органи), включени или не в структурата на кандидата. Списъкът да съдържа информация относно наименование на организациите (органи), номер на сертификат за акредитация, орган, който го издава, срок на валидност, обхват на акредитация.

Критерий 3:

Кандидатът да разполага с персонал и с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата (име, професионална компетентност (образование и квалификация), заемана длъжност и притежавана квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения).

Критерий 4:

Кандидатът да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент.

В случая на чл. 67, ал. 6 на ЗОП се представя валиден сертификат, удостоверяващ сертификацията на системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001.

Възложителят може да изиска по всяко време представяне на цитираните доказателства за информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:
По критерий 1:

Кандидатът да има изпълнени дейности, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните пет години.

Под „сходни дейности“ да се разбира изпълнение на съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика. Не се изисква минимален обем.

По критерий 2:

Кандидатът да разполага с орган за контрол от вид С/А, акредитиран съгласно EN ISO 17020, за изпълнение на предвидените в обема на поръчката пусково-наладъчни работи с валиден срок на акредитация и обхват на акредитация, покриващ дейностите по пусково-наладъчните ралоти (контрол) по част „Машинно-технологична“ (МТ) и „Електрическа и КИП и А“.

По критерий 3:

Кандидатът да разполага:

— с персонал, притежаващ 4 (5) квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и 5 квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения,

— с правоспособен персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения „заварчик на тръби“ съгласно Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и БДС ISO 9606-1:2013 „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване“, част 1 „Стомани“,

— сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварени съединения съгласно БДС EN ISO 9712:2002,

— инспектори по надзор при заваряването и дипломирани международни или евроинженери по заваряване.

По критерий 4:

Кандидатът да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент, приложим за дейностите на поръчката и с валиден срок.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Възложителят отстранява от участие кандидат, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция за изпълнението на договора в размер до 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити: „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

2. банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
90 % от стойността на строително-монтажните работи поетапно на база завършени и приети работи до 30 календарни дни след представяне на протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

90 % от стойността на непредвидените разходи на база завършени и приети работи до 30 календарни дни след представяне на утвърдения констативен протокол, двустранно подписани количествена сметка, протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

Останалите 10 % от стойността на подписаните протоколи за установяване на натурални видове СМР се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на екзекутивната документация, срещу представяне на двустранен протокол за окончателно завършване на дейностите (без забележки) по договора.

Продължава в раздел VI.3 „Допълнителна информация“.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма изискване към правната форма.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/07/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/08/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Органите, от които кандидатите могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Р България във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, са:

1.1. по отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите,

1.2. по отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите,

1.3. по отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика,

2. В прогнозната стойност на поръчката са включени 10 % непредвидени разходи (само върху стойността на строително-монтажните работи без стойността на технологичното оборудване).

3. Специфични национални правила за изключване:

— чл. 3, ал. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 12 юли 2018 г. от 11:00 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

5.1. Посоченият в т. II.7 срок е срок на договора. Доставката на материалите за изпълнение на СМР трябва да са осигурени от изпълнителя до 10 дни преди началото на ПГР (планов годишен ремонт) с оглед на това, че са свързани с дейности, които се изпълняват по време на ПГР. Срокът за извършване на СМР е 22 работни дни.

Доставката на технологичното оборудване за съответния блок да се извърши до 1 месец преди началото на ПГР, поради това че монтажът му се извършва също по време на ПГР.

5.2. Изпълнителят е длъжен в срок не по-малко от 1 (един) месец преди доставката да представи за преглед и съгласуване документи за сеизмична квалификация (отчети за сеизмична квалификация на активното оборудване, на пробозаборите и оборудването за подаване на азот) чрез тест на управляващия и измервателния модул съгласно т. 9 на РП, част „Конструктивна,“ рев. 1 — 1 екз. на оригиналния език и 1 екз. с превод на български език. Приемане на доставката се извършва при наличие на съгласувани от възложителя документи за сеизмоустойчивост.

5.3. За технологичното оборудване гаранционнният срок да е не по-малко от 36 месеца от въвеждането му в експлоатация.

5.4. Продължение от раздел III.1.7 „Основни финансови условия и начини на плащане“:

Стойността на технологичното оборудване се заплаща след монтажа и проведени успешни функц. изпитания на системата на съответния блок в срок до 30 календарни дни срещу приемно-предавателен протокол, протокол за вх. контрол без забележки, протокол за успешно проведени функц. изпитания на системата и ориг. фактура.

Стойността на всяко обучение се заплаща след провеждането му до 30 кал. дни след представяне на двустранно подписан протокол за извършеното обучение и ориг. фактура.

Продължава от т. IV.2.6. Възложителят може да поиска удължаване на срока на валидност на офертите. Ако участник не удължи срока на валидност на офертата при поискване от страна на възложителя, се отстранява от участие.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: vibaldjiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
04/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.