Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Industrial process control equipment [replacement of an automatic sampling system]
Belgium

Purchaser: Belgoprocess NV

26/06/2018 S120 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Industrial process control equipment

2018/S 120-273742

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer William Vandoninck
Telephone: +32 14334064
E-mail: william.vandoninck@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/TK/2018
Additional information can be obtained from another address:
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer William Vandoninck
Telephone: +32 14334064
E-mail: william.vandoninck@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Vervanging sturing staalnamesysteem

Reference number: WIVD\BRVH\STAALNAME\2018
II.1.2)
Main CPV code
38810000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Zie II.2.4

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
45317000
48150000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4)
Description of the procurement:
Om laboanalyses mogelijk te maken van de vloeistoftanks in gebouw 131X wordt gebruik gemaakt van een automatisch monsternamesysteem om stalen te nemen en een geautomatiseerd buizenpostsysteem om deze te transporteren tussen verschillende analyseboxen.

Het automatisch monsternamesysteem is uitgesplitst in een 8-voudig en een 4-voudig systeem dat zich in twee lokalen bevindt. De monsternamesystemen worden aangestuurd door een Festo FPC-606 PLC-sturing.

Het buizenpostsysteem wordt aangestuurd door een Siemens S5-110 PLC. Deze dienen alle vervangen te worden in het kader van deze opdracht. Daarnaast dient ook de bediening gemoderniseerd te worden (i.e. voorzien in touchscreens als besturingspanelen).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/10/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18-4-2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18-4-2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18-4-2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10-7-2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10-5-2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10-5-2007 tot wijziging van de wet van 30-7-1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10-5-2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4-8-1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11-2-2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria (zie opdrachtdocumenten)

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. Minimale eisen financieel

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. De volgende opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen

• Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (alarmbelprocedure)

• Rendement van het totale vermogen

• De operationele cashflow

• Nettoverkoopsmarge

• Liquiditeit in de enge zin

• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig certificaat.

2. De inschrijver toont aan minimaal 3 personeelsleden in dienst te hebben, met aantoonbare ervaring in de kennisdomeinen eigen aan de opdracht waarop ingeschreven wordt.

3. Een lijst van de voornaamste relevante referenties en ervaringen van gelijkaardige diensten gedurende de afgelopen 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren. Referenties worden als relevant beschouwd indien ze betrekking hebben op kritische installaties en/of sites zoals nucleair, farma of (petro)chemie. Een minimum aan referenties dient verder in detail te worden uitgewerkt om ze inhoudelijk te kunnen inschatten.

4. Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

 beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties enz.)

 beheer van registraties (bvb van productiegegevens enz.)

 beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces enz.)

 beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel

 beheer van wijzigingen

 het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers

 beheer van klachten en non-conformiteiten

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Een geldig VCA- of gelijkwaardig.

2. XX

3. Perceel 1 – E/I/A: minimum 5 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar

Perceel 2 – OHU: minimum 3 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar

Perceel 3 - OHS: minimum 3 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar

4. Een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/12/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2018
Local time: 15:00
Place:
Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel

Information about authorised persons and opening procedure:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Kamer van Koophandel en Nijverheid
Markgravestraat 12
Antwerpen
2000
Belgium
Telephone: +32 32322219
Fax: +32 32336442
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.