Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Analysis services [second periodic safety review, safety assessments, regulatory support, etc]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

27/06/2018 S121 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Analysis services

2018/S 121-276066

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Romania
Contact person: Departament Achiziții — Stella Ciulcov
Telephone: +40 212038283
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro, sciulcov@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii pentru realizarea și documentarea într-un set de rapoarte a Revizuirii Periodice a Securității Nucleare (RPSN) pentru Unitățile 1 și 2 CNE Cernavodă

Reference number: 18.R1.0832.04
II.1.2)
Main CPV code
71620000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Achizitia are ca obiect contractarea de servicii necesare pentru realizarea si documentarea intr-un set de rapoarte a celei de a doua Revizuiri Periodice a Securitatii Nucleare (RPSN) pentru Unitatea 1 si a primei RPSN pentru Unitatea 2 de la C.N.E. Cernavoda.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 5 930 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
SNN — Sucursala C.N.E. Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform Caietului de sarcini CR#24892:

1) Prestatorul va avea obligatia sa elaboreze urmatoarele documentatii:

(a) Pentru fiecare Unitate C.N.E. Cernavoda (U1 si U2), se va elabora cate o documentatie, denumita „PSR Basis Document”,

(b) Distinct, pentru fiecare Unitate C.N.E. Cernavoda (U1 si U2), se va elabora cate un set de 8 Rapoarte, care corespund Domeniilor de Evaluare de securitate nucleara SF1-SF8,

(c) Se vor elabora 6 Rapoarte RPSN comune, care sunt aplicabile atat pentru Unitatea 1, cat si pentru Unitatea 2 de la C.N.E. Cernavoda, corespunzatoare Domeniilor de Evaluare SF9-SF14,

(d) Distinct, pentru fiecare Unitate C.N.E. Cernavoda (U1 si U2), se va elabora cate un raport integrator, denumit „Raport de Evaluare Globala RPSN” (Global Assessment Report — GAR);

2) Suplimentar fata de elaborarea documentatiilor de la pct. 1 (a–d), Prestatorul va acorda Achizitorului asistenta tehnica pentru sustinerea documentatiilor in fata autoritatii de reglementare in domeniul nuclear (C.N.C.A.N.) prin:

— Formularea de raspunsuri la solicitarile C.N.C.A.N.,

— Participarea efectiva a expertilor care au realizat evaluarea la sedintele cu C.N.C.A.N.

Scopul final este obtinerea aprobarii rapoartelor RPSN de catre C.N.C.A.N.

Asistenta tehnica se va acorda numai la solicitarea scrisa a Achizitorului, in limita a maxim 400 de ore efectuate de Prestatorul de servicii la sediul propriu, plus inca maxim 400 de ore efectuate la sediul C.N.E. Cernavoda (se estimeaza maxim 4 vizite a cate 5 zile/vizita).

Note:

— „PSR” (Periodic Safety Review) este denumirea in limba engleza a Revizuirii Periodice de Securitate Nucleara (RPSN),

— Rapoartele pe Domenii de Evaluare sunt cunoscute sub denumirea de SF sau SFR (Safety Factor Reports).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Se vor cumula punctajele obtinute pt. subfactorii 2.1 si 2.2, raportati la oferta cu punctaj maxim, dupa formula F2 = 30 x Po/Pmax unde Pmax — cel mai mare punctaj obtinut prin insum... detalii pe www.e-licitatie.ro / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 39
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita – Director General,

— Viorel Lary Toni – Director General Adjunct,

— Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor Director Financiar,

— Romeo Urjan – Director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),

— Adrian Jelev – Inlocuitor Director DTR,

— Emil Macovei – Inlocuitor Director DTR,

— Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),

— George Codrut Tudor – Inlocuitor Director DJAC,

— Vlad Chiripus – Inlocuitor Director DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef DALD,

— Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Sef DALD/Consilier juridic principal DALD,

— Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea – Inlocuitor Sef DA,

— Razvan Dumitru Sandu– Inlocuitor Sef DA/Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari (BASL),

— Stella Ciulcov – Inlocuitor Sef BASL/Economist specialist BASL,

— Nicusor Marian Serban – Director CNE Cernavoda,

— Dan Bigu – Inlocuitor Director CNE Cernavoda/Director Centrala CNE Cernavoda,

— Valentin Leafu Popa – Inginer Sef Departament Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante CNE Cernavoda,

— Sorin Holostencu – Expert Departament Securitate Nucleara, Autorizari si Imbunatatire Performante CNE Cernavoda,

— Eduard Catalin Tudor – Sef Serviciu Autorizari si Fiabilitate CNE Cernavoda,

— Neculai Florescu – Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management C.N.E. Cernavoda,

— Aida Andra Pop – Sef Serviciu Coordonare Program de Investitii,

— Mariana Laslau – Grup Evaluare Costuri SCM-BSA C.N.E. Cernavoda.

Mod de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.2.1.a);

2) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Mod de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) — Partile I, II si III, cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

2.1) Pentru persoanele juridice/fizice romane:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016,

(d) Alte documente edificatoare dupa caz;

2.2) Pentru persoane juridice/... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Cerinta 1. Operatorii economici trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 2 500 000 EUR.

Nota: Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Cerinta 2. Sustinerea financiara: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV, sectiunea B. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile — formularul F 20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 2 500 000 EUR. Pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual euro/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.2.2 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din Partea IV.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Cerinta 2. Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Cerinta 3. Sustinerea tehnica: n cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Cerinta 1. Operatorii economici vor demonstra ca au mai realizat servicii similare, in ultimii 10 ani (raportati la data publicarii anuntului de participare), pentru centrale nucleare tip CANDU. Operatorii economici vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 10 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), continand obiectul si valoarea contractelor, perioada de prestare, beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati/entitati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca in ultimii 10 ani au fost efectuate si duse la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul achizitiei. Prin servicii similare se intelege servicii de evaluari tehnice de tip RPSN pentru centrale nucleare de tip CANDU, realizate pe structura celor 14 Domenii de Evaluare listate in ghidul specific de securitate nucleara IAEA NS-G-2.10 „Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants” sau inlocuitorul acestuia, ghidul SSG-25 „Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants” sau un normativ/ghid echivalent. Pentru ultima situatie, ofertantul va justifica echivalenta intre normativul/ghidul respectiv cu unul dintre cele doua ghiduri IAEA mentionate anterior. IAEA reprezinta Agentia Internationala pentru Energie Atomica (International Atomic Energy Agency).

Minimum level(s) of standards possibly required:
In situatia mentionata la pct. (i), ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D; in situatia mentionata la pct. (ii) ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C; In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE), precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE). La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere, prin completarea Formularului III.2.3.3 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea IV.

Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa DUAE — partea IV, sectiunea C, cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 10 ani raportata la data publicarii anuntului de participare. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare (GP) este de 59 000 EUR. Valabilitate de 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR in data in care este transmis anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro, in coloana corespunzatoare datei anuntului de participare).

Constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari — pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara,

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pt. RON — RO94RNCB0072049718520001; pt. euro — RO45RNCB0072049718520010).

Dovada constituirii GP se va depune in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si propunerea tehnica.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din H.G. 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine GP, in conditiile art. 43 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, constituita prin una dintre modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3), conform optiunii mentionate de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre entitatea contractanta.

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din H.G. 394/2016.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian, English
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/12/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au cele mai mici preturi ofertate egale, clasandu-se pe primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, o noua oferta de pret, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere, din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formularul III.1.3;

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita, in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective, pentru partea de contract indeplinita;

3) La solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi, cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014, disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.3. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut (15 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor);

5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat, daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de depunerea ofertelor;

7) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand, pe parcursul derularii procedurii, exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) si art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departamentul Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
21/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.