Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Spectrometers [gamma spectrometry systems]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


30/06/2018 S124 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Măgurele: Spectrometers

2018/S 124-281837

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Romania
Str. Reactorului nr. 30
Măgurele
077125
Romania
Contact person: Compartimentul Aprovizionare Achiziții
Telephone: +40 214042300
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro, viorica.baicu@nipne.ro, stefan.nistor@nipne.ro, ecaterina.imparat@eli-np.ro, cristian.sfarlogea@nipne.ro, maria.grigore@nipne.ro, constantin.samoilescu@nipne.ro
Fax: +40 214574440
NUTS code: RO322
Internet address(es):

Main address: www.ifin.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Cercetare
I.5)
Main activity
Other activity: Cercetare-dezvoltare
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Sisteme de spectrometrie gama, software dedicat pentru achiziția de date de spectrometrie gama, calculatoare pentru spectrometrie gama, pentru Laboratorul de criminalistică nucleară ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 8/2018
II.1.2)
Main CPV code
38433000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Sisteme de spectrometrie gama, Software dedicat pentru achizitia de date de spectrometrie gama, Calculatoare pentru spectrometrie gama, pentru Laboratorul de criminalistică nucleară, care consta in:

I. Furnizarea urmatoarelor produse:

1) Sistem de spectrometrie gama de joasa energie, format din:

— detector planar de Germaniu HiperPur (HPGe) = 2 buc.,

— sistem electronic de achiziție date = 1 buc.,

— castel de ecranare = 1 buc.;

2) Sistem pentru spectrometrie gama de fond scazut, format din:

— detector coaxial de Germaniu HiperPur (HPGe) = 1 buc.,

— sistem electronic de achiziție date = 1 buc.,

— castel de ecranare de fond scazut = 1 buc.;

3) Software pentru achizitia de date de spectrometrie gama = 1 buc.;

4) Calculatoare pentru spectrometrie gama = 2 buc., sunt echipamente de calcul, dedicate laboratorului stationar si unitatii mobile pe care sa ruleze pachetele software, necesare analizelor si stocarii datelor de spectrometrie g... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 927 344.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
30141200
48460000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO32
Main site or place of performance:
Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov.

II.2.4)
Description of the procurement:
Sisteme de spectrometrie gama, Software dedicat pentru achizitia de date de spectrometrie gama, Calculatoare pentru spectrometrie gama, pentru Laboratorul de criminalistică nucleară, care consta in:

I. Furnizarea urmatoarelor produse:

1) Sistem de spectrometrie gama de joasa energie, format din:

— detector planar de Germaniu HiperPur (HPGe) = 2 buc.,

— sistem electronic de achiziție date = 1 buc.,

— castel de ecranare = 1 buc.;

2) Sistem pentru spectrometrie gama de fond scazut, format din:

— detector coaxial de Germaniu HiperPur (HPGe) = 1 buc.,

— sistem electronic de achiziție date = 1 buc.,

— castel de ecranare de fond scazut = 1 buc.;

3) Software pentru achizitia de date de spectrometrie gama = 1 buc.;

4) Calculatoare pentru spectrometrie gama = 2 buc., sunt echipamente de calcul, dedicate laboratorului stationar si unitatii mobile pe care sa ruleze pachetele software, necesare analizelor si stocarii datelor de spectrometrie gama.

II. Instalarea, punerea in functiune a Sistemelor de spectrometrie gama, Software dedicat pentru achizitia de date de spectrometrie gama, Calculatoarelor pentru spectrometrie gama, pentru Laboratorul de criminalistică nucleară, precum si instruirea personalului beneficiar.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de garanție pentru spectrometre gama / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: C3. Rezoluția energetică a detectorului HPGe coaxial (punctul Bl în tabelul de mai sus) măsurată pentru radiația gama de energie 1332 kev / Weighting: 10
Quality criterion - Name: C2. Rezoluția energetică a detectorului HPGe coaxial (punctul Bl în tabelul de mai sus) măsurată pentru radiația gama de energie 122 kev / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Cl. Rezoluția energetică a detectorilor HPGe planari (punctul Al în tabelul de mai sus) măsurată pentru radiația gama de energie 122 kev / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Operatorii economici (lideri, asociati, terti sustinatori, subcontractanti) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: pentru demonstrarea indeplinirii acestor cerinte, operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala, bazandu-se pe sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum si informatiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) si c) din acelasi act normativ, care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va anexa acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum si cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) si c) din acelasi act normativ, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu.

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 — Formular nr. 2, se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti operatorii participanti la procedura.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre ope... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Cerinta nr. 1 – Cifra de afaceri medie generala. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani, 2015, 2016, 2017 sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a prezentei achizitii.

Minimum level(s) of standards possibly required:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV — Sectiunea B. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare anuale sau extrase din situatiile financiare anuale sau documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu aferente anilor 2015, 2016, 2017.

Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV — Sectiunea B. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV — Sectiunea B. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiare — Formularul nr. 1 acordata de tertul sustinator prin care v-a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, Furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea Furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Cerinta 1: Experienta similara. Operatorul economic a furnizat, instalat si pus in functiune echipamente identice sau similare, în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor) cel putin un set de echipamente ca cele mentionate in caietul de sarcini, indeplinirea acestei cerinte urmand a fi demonstrata prin prezentarea unuia sau mai multor contracte. Informatii despre subcontractanti Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Modalitatea de indeplinire a cerintei:

— odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative:

— Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora,

— Acordurile de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV — Sectiunea C. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, recomandari/documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar si documente de receptie/acceptanta a produselor sau alte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de livrare si valoarea acestora. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul livrarilor. Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat, subcontractant, beneficiar (in cazul unor proiecte de cercetare-dezvoltare).

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE — Partea IV — Sectiunea C. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti sustinator/i, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii sustinator/i. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV — Sectiunea C. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice — Formularul nr. 2 acordata de tertul sustinator prin care v-a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia tehnica a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, Furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice pretentie la daune pe care le-ar putea avea Furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/08/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/12/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 08/08/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Oficiul juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Măgurele
077125
Romania
Telephone: +40 214042300
Fax: +40 214574440
Internet address: www.nipne.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
27/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.