Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Office cleaning services
Belgium

Purchaser: Belgoprocess NV

10/07/2018 S130 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Office cleaning services

2018/S 130-296876

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer Ludo Deckers
Telephone: +32 14334067
E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/280/TK/2018
Additional information can be obtained from another address:
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer Ludo Deckers
Telephone: +32 14334067
E-mail: ludo.deckers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Schoonmaken niet-gecontroleerde zone

Reference number: LDEC/JACL/SCHOONMAKEN_NGZ/2018
II.1.2)
Main CPV code
90919200
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Zie II.2.4

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4)
Description of the procurement:
Schoonmaken van gebouwen, wassen van ramen.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Milieuvriendelijkheid / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Vrije opties (De inschrijver dient minstens de activiteiten uit te voeren zoals beschreven in het Technisch gedeelte van het Bestek, hij mag echter opties toevoegen indien die in het voordeel van de Aanbestedende Entiteit zijn.)

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.

* Het UEA dient volledig door de onderaannemer(s) te worden ingevuld en dient alle informatie betreffende deze onderaannemer(s) te bevatten.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

•Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen

•Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure)

•Rendement van het totale vermogen

•De Operationele Cashflow

•Nettoverkoopsmarge

•Liquiditeit in de enge zin

•De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. De inschrijver toont zijn ervaring aan op basis van minimaal 5 uitgewerkte voorbeelden van uitgevoerde opdrachten, vergelijkbaar met de opdracht eigen aan het perceel waarop ingeschreven wordt. Deze referenties moeten behaald zijn in de sector van middelgrote bedrijven, waarbij de opdracht sterk overeenstemt wat betreft inhoud, complexiteit en looptijd. Bij elke referentie vermeldt de inschrijver, de medewerkers die betrokken werden in de opdracht en de coördinaten van een te contacteren verantwoordelijke binnen het referentiebedrijf.

2. Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting over 3 jaar en minimum aantal technische medewerkers binnen de gevraagde technische competenties die de Nederlandse taal beheersen

3. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

4. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

5. * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig certificaat.

* Een BeSaCC-certificaat is toegelaten voor werkzaamheden met gering risico. Dit betreft o.m. klassieke schoonmaak, schilder- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, bouwkundige werkzaamheden in een niet-productie omgeving en tuinaanleg/groendiensten.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Minimaal 5 voorbeelden van uitgevoerde opdrachten

2. Gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting over drie jaar

3. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

4. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

5. Een geldig VCA- of BeSaCC-certificaat of gelijkwaardig.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/12/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2018
Local time: 14:00
Place:
Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel

Information about authorised persons and opening procedure:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

09.08.2018 om 10:00

De inschrijver stuurt een e-mail naar het adres jan.claes@belgoprocess.be waarin de volgende informatie staat: de namen, voornamen en titels van de deelnemende personen, een elektronisch contactadres per persoon.

Er mogen maximum 2 personen per inschrijver deelnemen aan het plaatsbezoek.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Raad van State
nvt
Belgium
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.