Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Installation services of checking equipment [installation of cctv monitoring along with the necessary infrastructure]
Poland

Purchaser: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

10/07/2018 S130 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Otwock: Installation services of checking equipment

2018/S 130-296534

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
532-010-01-25
ul. Andrzeja Sołtana 7, Świerk
Otwock
05-400
Poland
Contact person: Danuta Jastrzębska
Telephone: +48 222731630
E-mail: zp@ncbj.gov.pl
Fax: +48 222731630
NUTS code: PL912
Internet address(es):

Main address: www.ncbj.gov.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.ncbj.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)
Main activity
Education
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Reference number: AZP.270.10.2018
II.1.2)
Main CPV code
51220000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
35120000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL912
Main site or place of performance:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (Świerk)

II.2.4)
Description of the procurement:
1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.

2. Zamówienia obejmuje:

a) zaprojektowanie systemu CCTV zgodnie z obowiązującymi przepisami na bazie sprzętu posiadanego przez NCBJ – załączniki nr 1 oraz dostarczonego przez Wykonawcę, niezbędnego do prawidłowej realizacji systemu monitoringu;

b) dostawę i montaż systemu monitoringu wzdłuż ogrodzenia NCBJ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem systemu CCTV;

c) uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu CCTV;

d) szkolenie;

e) serwis.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. Załącznik Nr 1 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

5. Wykazu posiadanego sprzętu przez Zamawiającego oraz planu ogrodzenia NCBJ Zamawiający nie zamieszcza na stronie internetowej. Zgodnie z art. 37 ust. 6 mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji Zamawiający poniżej określa środki mające na celu ochronę poufnego charakteru tych informacji:

a) wykazu posiadanego sprzętu oraz planu ogrodzenia NCBJ nie należy udostępniać do publicznej wiadomości, nie ujawniać lub nie przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz nie należy wykorzystywać go w innych celach niż złożenie Oferty w niniejszym postępowaniu.

b) udostępnienie tych dokumentów może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy przesłany drogą e-mail (scan wniosku) lub dostarczony do siedziby Zamawiającego – wzór załącznik Nr 11 do SIWZ.

c) udostępnienie dokumentów nastąpi drogą e-mail lub odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego bud. 28 pokój 114.

6. Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) osób wykonujących instalację monitoringu, z wyłączeniem kadry kierowniczej

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 75
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” w wysokości w wysokości 10 % ceny oferty.

3. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 1

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

— w ppkt. 1b -1d przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w ppkt. 1d przedkłada informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane wraz z ofertą:

a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wypełnionego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Szczegółowe wymagania określa SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN,

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a tak ze zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca Wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług w zakresie realizacji systemów zabezpieczeń, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto oraz warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji umowy lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób - co najmniej następującymi osobami:

1) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku Projektanta we wskazanej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej usługi dotyczącej projektowania systemów zabezpieczeń nie mniejszej niż, 500 000,00 PLN (wraz z należnym podatkiem VAT)

2) kierownika robót, który posiada:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnej

— doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót we wskazanej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu w zakresie realizacji systemów zabezpieczeń nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (wraz z należnym podatkiem VAT).

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a) przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

2. Zmiany osobowe w zakresie personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy jeżeli umożliwi to prawidłowa realizacje

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2018
Local time: 12:05
Place:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, budynek nr 28, pokój 6.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.