Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [includes dosimetry systems, phantoms, etc]
Poland

Purchaser: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

11/07/2018 S131 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Olsztyn: Radiotherapy devices and supplies

2018/S 131-298447

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
Telephone: +48 895398297
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
NUTS code: PL622
Internet address(es):

Main address: www.bip.poliklinika.net

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.poliklinika.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa systemu zarządzania i planowania leczenia oraz dostawa sprzętu dozymetrycznego w ramach projektu - Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii ...

Reference number: ZPZ-23/04/18
II.1.2)
Main CPV code
33151000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiot zamówienia stanowi:

Zadanie 1 – Rozbudowa systemu zarządzania i planowania leczenia;

Zadanie 2 – Dostawa dozymetrycznych urządzeń pomiarowych;

Zadanie 3 – Dostawa fantomów antropomorficznych.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych i użytkowych oraz Załączniki nr 5A, 5B, 5C - Wzory umów.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Zadanie 1 - Rozbudowa systemu zarządzania i planowania leczenia (dostawa oprogramowania i stacji roboczych)

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33151000
48180000
33197000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:
SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)
Description of the procurement:
Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowa posiadanego systemu zarządzania o dodatkowe stacje robocze oraz oprogramowanie lekarskie do konturowania struktur pacjentów (5 szt.), rozbudowa posiadanego systemu planowania leczenia o dodatkowe stacje robocze (2 szt.), szkolenie z obsługi. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych i użytkowych oraz Załącznikach nr 5A - Wzór umowy.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
POIS.09.02.00-00-0135/17

II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Zadanie 2 - Dostawa dozymetrycznych urządzeń pomiarowych

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341200
38341000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:
SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)
Description of the procurement:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wielodetektorowej, wysokorozdzielczej matrycy dedykowanej do weryfikacji dynamicznych planów stereotaktycznych (1 szt.), urządzenie do codziennej kontroli stabilności wiązek medycznego akceleratora liniowego (1 szt.), dawkomierz klasy referencyjnej stosowany w radioterapii (1 szt.), detektor diamentowy do precyzyjnych pomiarów dozymetrycznych (szt. 1), szkolenie z obslugi. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych i użytkowych oraz Załącznikach nr 5B- Wzór umowy.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
POIS.09.02.00-00-0135/17

II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Zadanie 3 - Dostawa fantomów antropomorficznych

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38527400
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:
SPZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)
Description of the procurement:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa antropomorficznego fantomu obszaru głowy ze strukturami anatomicznymi, umożliwiającego weryfikację dozymetryczną planów leczenia (1 szt.), szkolenie z obsługi. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych i użytkowych oraz Załącznikach nr 5C- Wzór umowy.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 150
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:
POIS.09.02.00-00-0135/17

II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu, ponieważ działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego dokumentu Zamówienia (Część IV sekcja α);

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego dokumentu Zamówienia (Część IV sekcja α);

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego dokumentu Zamówienia (Część IV sekcja α);

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są we Wzorach umów, które stanowią Załączniki nr 5A, 5B, 5C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/10/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2018
Local time: 10:10
Place:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, w Sali Konferencyjnej - budynek „D”, II piętro.

Information about authorised persons and opening procedure:
Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie odczytana kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanych cen.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
I. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę: Zadanie 1 – 19 000 PLN, Zadanie 2 – 6 000 PLN, Zadanie 3 – 3 000 PLN. II. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. III. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i art. 134 ust. 6 pkt 3. IV.Zamawiający informuje, iż nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. V. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. VI. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ (wstępne oświadczenia)w formie elektronicznej oraz dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 1-6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. VII. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia JEDZ. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej dokumentów oraz dokumentów wymaganych w postępowaniu na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1.) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2.) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.