Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Hand-held electromechanical tools [valve repair and testing equipment (?) produced by efco maschinenbau gmbh]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

11/07/2018 S131 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Hand-held electromechanical tools

2018/S 131-299340

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
gr. Kozloduy, ploshtadka „AETs Kozloduy“, tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Ilza Borisova
Telephone: +359 7372131
E-mail: IBDobreva@npp.bg
Fax: +359 7376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3906
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Доставка на притир-машини, специфични резервни части и консумативи, производство на фирма EFCO MASCHINENBAU GMBH

II.1.2)
Main CPV code
42652000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Доставка на притир-машини, специфични резервни части и консумативи, производство на фирма EFCO MASCHINENBAU GMBH. С цел качественото провеждане на ремонтните дейности на арматури на 5 и 6 ЕБ, гарантиране на нормалната експлоатация и поддържане на високо ниво на надеждност на съоръженията е необходимо да се доставят съгласно приложените технически спецификации: ТС-2017.30.РО.00.ТСП.1685, ТС-30.ТО.00.ТТСП.13/0 и ТС-30.ТО.00.ТТСП.14/0 притир-машини EFCO, специфични резервни части и консумативи, с което значително ще се намали времето за ремонт на арматурите и ще се повиши качеството на обработка на уплътнителните повърхности.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42652000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
АЕЦ „Козлодуй“.

II.2.4)
Description of the procurement:
Количеството е описано подробно в три броя технически спецификации ТС-2017.30.РО.00.ТСП.1685, ТС-30.ТО.00.ТТСП.13/0 и ТС-30.ТО.00.ТТСП.14/0.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 156 279.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 1
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Няма изискване.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Няма изисквания.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
1. Кандидатите и участниците следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение.

2. Възложителят отстранява кандидат или участник, в зависимост от етапа на процедурата, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горепосочените основания и обстоятелства. Ако за участник са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Продължава в VI.3).

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Няма изисквания.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/08/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 25/09/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Продължение от т. III.1.4).

Специфични национални основания за изключване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал.1 от същия: когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка,

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица. Ако участник, класиран на 1 или 2 място не удължи валидността на офертата си при поискване, същото ще се счита за отказ от сключване на договор.

Към т. IV.2.6. относно валидността на офертата: Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертите им от възложителя, същото на бъде направено.

Получените заявления ще се отворят на 23.8.2018 г. от 10:00 часа на публично заседание в у-ние „Търговско" на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско, отдел „Обществени поръчки“
площадка „АЕЦ Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: VIBaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
10/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.