Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Information-processing equipment [upgrading of excitation systems (?)]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

12/07/2018 S132 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Information-processing equipment

2018/S 132-301533

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
gr. Kozloduy, ploshtadka „AETs Kozloduy“, tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Albena Donova
Telephone: +359 74131
E-mail: AMDonova@npp.bg
Fax: +359 7376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3664
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Модернизация на системата за възбуждане на 9(10)GQ

Reference number: 37533
II.1.2)
Main CPV code
42965000 - IA10
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Обществената поръчка с предмет: „Модернизация на системата за възбуждане на 9(10)GQ” включва следните етапи: идеен проект; технически проект; работен проект; доставка на оборудване и резервни части; демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване; обучение на персонал на възложителя. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42965000 - IA10
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

II.2.4)
Description of the procurement:
Обществената поръчка с предмет: „Модернизация на системата за възбуждане на 9(10)GQ” включва следните етапи: идеен проект; технически проект; работен проект; доставка на оборудване и резервни части; демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване; обучение на персонал на възложителя. Необходимото количество, размери и технически характеристики са посочени в техническо задание № 2017.30.ЕЧ.НЕ.ТЗ.1455.

Кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 4 169 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи III група, III категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС (заедно с талона неразделна част от него). В случай, че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р България, включително, че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението;

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките и услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата и получателя на извършената доставка и услуга.

2. Участникът да разполага с необходимите организации, включени или не в структурата си, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на организации, включени или не в структурата на участника.

3. Кандидатът да разполага с персонал и ръководен състав с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

4. Кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на сертификат, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството.

5. Кандидатът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнението на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:
По т. 1: Кандидатът да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Под предмет, сходен с този на обществената поръчка, следва да се разбира изпълнени дейности по проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на статични системи за възбуждане на синхронни генератори във ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ или на газови турбогенератори с мощност над 20 MW.

По т. 2: Кандидатът да притежава и/или разполага с акредитирана лаборатория (орган за контрол от вида С/А), който да изпълнява пусково-наладъчни работи на оборудването в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалентен за дейности, покриващи предмета на техническото задание по част „Електрическа и КИПиА“.

По т. 3: Кандидатът да разполага с персонал и ръководен състав със следната необходима квалификация:

— минимум 12 специалисти, притежаващи IV (V) квалификационна група съгласно изискванията на ПБРЗ-ЕУ,

— минимум 6 специалисти, притежаващи IV (V) квалификационна група съгласно изискванията на ПБР-НУ,

— валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност по всички части от проекта, описани в техническото задание (минимум 2 проектанти по част „Електрическа“, минимум 2 проектанти по част КИПиА, минимум 1 проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, минимум 1 проектант по част „Архитектурна“, минимум 1 проектант по част „Конструктивна“, минимум 1 проектант по част „Пожарна безопасност“), като всеки проектант се допуска да изпълнява и повече от една части,

— минимум 2 правоспособни специалисти по заваряване съгласно Наредба № 7/11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и сертифицирани заварчици, за придобита съгласно последна версия на БДС EN ISO 9606 „Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване” или еквивалентен,

— минимум 1 сертифициран специалист за контрол на метала и заварени съединения съгласно БДС EN ISO 9712:2002 или еквивалентен.

По т. 4: Кандидатът да прилагат сертифицирана система за управление на качеството по БДС ЕN ISO 9001:2008 (или по-нова версия на стандарта) за дейности, покриващи предмета на поръчката, или еквивалент;

По т. 5: Кандидатът да разполага като минимум с един брой хардуерен симулатор в реално време на преходни процеси за синхронни машини. Симулаторът да е в състояние да се свързва с възбудителната система по затворен контур за тестове и анализ на възбудителната система при стационарни и преходни режими на работа.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Възложителят отстранява от участие кандидат, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

Ако участник, класиран на 1 или 2 място, не удължи валидността на офертата си при поискване, същото ще се счита за отказ от сключване на договор.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция за обезпечение на изпълнението на договора в размер до 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити „Уникредит булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 – лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

2. банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на идеен проект и приемането му на технически съвет на възложителя, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от технически съвет на възложителя за приемане без забележки,

— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на технически проект за съответния блок и приемането му на технически съвет на възложителя, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от технически съвет на възложителя за приемане без забележки.

Продължава в VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/08/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/09/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Получените заявления ще се отворят на 21.8.2018 г. от 10:00 часа на публично заседание в у-ние „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

— Специфични национални основания за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194–208, чл. 213а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–255а и чл. 256—260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертите им от възложителя същото не бъде направено.

Продължава от III.2.7)

— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на работен проект за съответния блок и приемането му на технически съвет на възложителя, срещу представена оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от технически съвет на възложителя за приемане без забележки,

— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на оборудването за съответния блок и въвеждането му в експлоатация, срещу представени оригинална фактура за стойността на оборудването, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки и акт за завършен монтаж,

— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката на резервните части за съответния блок, срещу представени оригинална фактура за стойността на резервните части, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки,

— Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове монтажни работи за съответния блок и представена оригинална фактура за стойността на монтажните работи,

— Плащане в размер на 100 % (сто процент) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на протокол за проведено обучение на персонала и оригинална фактура за стойността му,

— Окончателно плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4. и 2.1.5. в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, включително екзекутивната документация по т. 5.1.24 и т. 5.1.25, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка „АЕЦ Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: VIBaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
10/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.