Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Checking and testing apparatus [upgrading of sets of witness samples (?) - unit 5 and 6]
Kozloduy, Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

18/07/2018 S136 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Checking and testing apparatus

2018/S 136-311686

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Georgi Zahariev
Telephone: +359 97376162
E-mail: gzahariev@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3826
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Модернизиране на комплекти с образци свидетели от 5 и 6 блок с цел осигуряване 60 години експлоатация на РУ. Комплектоване на образци свидетели от сборки 1М и 2М от 5 ЕБ за ускорено облъчване в плоски

Reference number: БД № 38640
II.1.2)
Main CPV code
38500000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Модернизиране на комплекти с образци свидетели от 5 и 6 блок с цел осигуряване 60 години експлоатация на РУ. Комплектоване на образци свидетели от сборки 1М и 2М от 5 ЕБ за ускорено облъчване в плоски контейнери в стандартни гнезда на ограничителя на активната зона.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка АЕЦ „Козлодуй“

II.2.4)
Description of the procurement:
Модернизиране на комплекти с образци свидетели от 5 и 6 блок с цел осигуряване 60 години експлоатация на РУ. Комплектоване на образци свидетели от сборки 1М и 2М от 5 ЕБ за ускорено облъчване в плоски контейнери в стандартни гнезда на ограничителя на активната зона. Доставката обхваща 10 броя модернизирани лъчеви сборки с плоски контейнери за зареждане в стандартни гнезда за образци свидетели от ограничителя на активната зона.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 460 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 34
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 2
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Няма изискване.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка и услуга.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите:

По т. 1: да имат опит в извършване на идентични или сходни дейности (под „сходни дейности“ се разбира изпитване и изследване на материала от образци свидетели и разработване на отчети с анализи за състоянието на метала от корпус на реактор от типа ВВЕР-1000) в обем на доставката поне 1 образец свидетел с разработен отчет с анализ за състоянието на метала.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Няма изискване.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Възложителят отстранява от участие кандидат, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

Ако участник, класиран на 1 или 2 място, не удължи валидността на офертата си при поискване, същото ще се счита за отказ от сключване на договор.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция за обезпечение на изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

2. банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни, по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни, по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят заплаща цената, както следва:

— плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на технологията за заваряване и приемането ѝ на специализиран технически съвет на възложителя срещу представени оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от специализиран технически съвет на възложителя за приемане без забележки.

— плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на якостните изчисления и приемането им на специализиран технически съвет на възложителя срещу представени оригинална фактура за стойността на проекта и протокол от специализиран технически съвет на възложителя за приемане без забележки.

Продължава в VI.3.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма изискване към правната форма.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/09/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Продължение от III.1.7 от настоящето обявление:

— плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката и въвеждането в експлоатация срещу представени оригинална фактура за стойността на доставката, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен общ входящ контрол без забележки и акт за успешно проведени функционални изпитания,

— плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на съответния етап в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след монтажа и въвеждането в експлоатация срещу представени оригинална фактура за стойността на монтажа и въвеждането в експлоатация и акт за за извършен монтаж и въвеждане в експлоатация,

— окончателно плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на чл. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4 от проекта на договора в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на всички документи, свързани с изпълнение на дейностите по договора, срещу представяне на протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2. Специфични национални правила за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертите им от възложителя същото не бъде направено.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 22.8.2018 г. от 10:00 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

5. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Р България във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, са:

— по отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Нац. агенция по приходите,

— по отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: Мин-во на околната среда и водите,

— по отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Мин-во на труда и социалната политика.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: vibaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
16/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.