Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiation dosimeters
Czech Republic

Purchaser: Správa státních hmotných rezerv

18/07/2018 S136 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Czech Republic-Prague: Radiation dosimeters

2018/S 136-310412

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Správa státních hmotných rezerv
48133990
Šeříková 616/1
Praha 5
150 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Michaela Kaurová
Telephone: +420 222806344
E-mail: mkaurova@sshr.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):

Main address: https://www.sshr.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/SSHR

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-18-V00012563
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portalnen.nipez.cz/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)
Main activity
Economic and financial affairs
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
18-076 Zásahový dozimetr s příslušenstvím

II.1.2)
Main CPV code
38341200
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem VZ je dodávka nových zásahových dozimetrů v počtu 159 kusů a to včetně příslušenství, které je ve složení:

• čtecí zařízení v počtu 37 kusů,

• software v počtu 4 kusy,

• nabíječka akumulátorových článků v počtu 13 kusů.

Zásahové dozimetry jsou určeny pro zásahy Hasičských záchranných sborů České republiky s výskytem radioaktivních látek nebo zdrojů ionizujícího záření. Dozimetry mají zásadní význam pro ochranu zasahujících hasičů, protože včasným zjištěním zvýšeného dávkového příkonu nebo obdržené dávky radiace, lze předejít ozáření zasahujících osob a vytyčit ochranné zóny záření gama nebo stanovit dobu pobytu v oblasti se zvýšeným radiačním rizikem.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 CZK
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38341200
30216100
48700000
31158100
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:
Místem plnění předmětu VZ (dodání věci) je Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR, Libušina 601/105, 779 00 Olomouc

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem VZ je dodávka nových zásahových dozimetrů v počtu 159 kusů a to včetně příslušenství, které je ve složení:

• čtecí zařízení v počtu 37 kusů,

• software v počtu 4 kusy,

• nabíječka akumulátorových článků v počtu 13 kusů.

Zásahové dozimetry jsou určeny pro zásahy Hasičských záchranných sborů České republiky s výskytem radioaktivních látek nebo zdrojů ionizujícího záření. Dozimetry mají zásadní význam pro ochranu zasahujících hasičů, protože včasným zjištěním zvýšeného dávkového příkonu nebo obdržené dávky radiace, lze předejít ozáření zasahujících osob a vytyčit ochranné zóny záření gama nebo stanovit dobu pobytu v oblasti se zvýšeným radiačním rizikem.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 CZK
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
K prokázání profesní způsobilosti dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/09/2018
Local time: 11:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 05/09/2018
Local time: 11:01
Place:
Šeříková 616/1, Praha 5

Information about authorised persons and opening procedure:
Otevírání nabídek bude probíhat v souladu s ust. § 109 zákona a bude neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
13/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.