Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radio-isotopes [supply and replacement of iridium-192 radioactive sources - medical][amendment]
Poland

Purchaser: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=77679

20/07/2018 S138 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Poland-Warsaw: Radio-isotopes

2018/S 138-315156

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 120-272692)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Dorota Wołosiak
Telephone: +48 225709466
E-mail: dorota.wolosiak@coi.pl
Fax: +48 225709462
NUTS code: PL911
Internet address(es):

Main address: www.coi.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych Ir-192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR przez okres 48 m-cy dla Zakładu Brachyterapii

Reference number: PN-110/18/DW
II.1.2)
Main CPV code
09344000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych Ir-192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
16/07/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 120-272692
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe:
Instead of:
Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień,jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).

b) Potwierdzenie wniesienia wadium.

c) Wypełnione formularze cenowe (zał. nr 1 SIWZ),

d) podpisany załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności w ramach usługi serwisowej),

e) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, ul. Wawelska 15 b,02-034 Warszawa;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie jest Pan Leszek Chojecki, e-mail; leszek.chojecki@coi.pl, ul. Wawelska 15 b, 02-034 Warszawa;

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PN-80/18/DW, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Read:
Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).

b) Potwierdzenie wniesienia wadium.

c) Wypełnione formularze cenowe (zał. nr 1 SIWZ),

d) podpisany załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności w ramach usługi serwisowej),

e) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, ul. Wawelska 15 b,02-034 Warszawa,

— kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie: iod@coi.pl,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PN-110/18/DW, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną umowę na dostawę źródeł promieniotwórczych wraz z obsługą serwisową o wartości brutto minimum 700 000,00 PLN oraz załączy dowody należytego wykonania umowy.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego które będą bezpośrednio wykonywały usługę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby wskazane w wykazie osób (min. 1 osoba (inżynier serwisowy/inżynierzy serwisowi))

Posiadają minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych określonych w przedmiocie zamówienia,

Posiadają uprawnienia serwisowe lub szkolenia serwisowe wystawione przez producenta aparatury objętej serwisem w niniejszym postępowaniu (lub jego autoryzowanego przedstawiciela), uprawnienia/szkolenia serwisowe potwierdzone imiennym certyfikatem dla danego typu aparatu wydane przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela - do potwierdzenia kopią dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Read:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawy rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. dostawy źródeł promieniotwórczych wraz z obsługą serwisową o łącznej wartości brutto minimum 700 000,00 PLN oraz załączy dowody należytego wykonania umowy.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego które będą bezpośrednio wykonywały usługę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby wskazane w wykazie osób (min. 1 osoba (inżynier serwisowy/inżynierzy serwisowi))

Posiadają minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych określonych w przedmiocie zamówienia,

Posiadają uprawnienia serwisowe lub szkolenia serwisowe wystawione przez producenta aparatury objętej serwisem w niniejszym postępowaniu (lub jego autoryzowanego przedstawiciela), uprawnienia/szkolenia serwisowe potwierdzone imiennym certyfikatem dla danego typu aparatu wydane przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela - do potwierdzenia kopią dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

VII.2)
Other additional information:http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.