Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Technical analysis or consultancy services [development/update of safety analysis report etc]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

04/08/2018 S149 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Technical analysis or consultancy services

2018/S 149-343043

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
gr. Kozloduy, ploshtadka „AETs Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Trayan Yordanov
Telephone: +359 97374185
E-mail: TIYordanov@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3927
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Разработване на глава 1 „Общо описание“ на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние и актуализация на глава 15 „Анализ на авариите" на база...

Reference number: 39000
II.1.2)
Main CPV code
71621000 - IA14
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Разработване на глава 1 „Общо описание“ на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние и актуализация на глава 15 „Анализ на авариите" на база звършени нови анализи за преход на експлоатация на 104 % с гориво ТВСА-12 за 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дейностите, включени в техническото задание, трябва да бъдат изпълнени в следните 2 етапа:

Етап I: Разработване на глава 1 „Общо описание" на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние;

Етап II. Актуализация на глава 15 „Анализ на авариите" на база извършени нови анализи за преход на експлоатация на 104 % с гориво ТВСА-12.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71621000 - IA14
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка „АЕЦ Козлодуй“.

II.2.4)
Description of the procurement:
Разработване на глава 1 „Общо описание“ на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние и актуализация на глава 15 „Анализ на авариите" на база звършени нови анализи за преход на експлоатация на 104 % с гориво ТВСА-12 за 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”

Дейностите, включени в техническото задание, трябва да бъдат изпълнени в следните 2 етапа:

Етап I: Разработване на глава 1 „Общо описание" на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние;

Етап II. Актуализация на глава 15 „Анализ на авариите" на база извършени нови анализи за преход на експлоатация на 104 % с гориво ТВСА-12.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 310
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 2
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Няма изискване.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на заявлението.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга

2. Кандидатът да прилага система за управление на качеството.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на сертификат, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен

3. Кандидатът да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите:

По т. 1: Да имат опит в изпълнението на поне 2 договора с идентични или сходни дейности (под „сходни дейности” се разбира:дейности в областта на анализите на безопасност за ядрени централи с реактори тип PWR или ВВЕР-1000/В320);

По т. 2: Да прилагат сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен.

По т. 3: Да разполагат с квалифицирани експерти с опит в извършването на анализи на безопасността за ядрени централи с реактори тип PWR или ВВЕР-1000/В320, както следва:

— минимум трима специалисти с минимална квалификация магистър в една от следните области: топло и ядрена енергетика, неутронна физика, реакторна физика и с опит в разработването на лицензионни анализи на безопасността: неутронно-физични, механични, термомеханични, термохидравлични и радиологични,

— минимум един експерт по системен анализ с квалификация в някоя от следните области: неутронна физика, термомеханика, термохидравлика, термодинамика, хидродинамика и топлотехника и образователно квалификационна степен магистър.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай, че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Възложителят отстранява от участие кандидат, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Не се изискват.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят плаща на изпълнителя стойността на договора, както следва:

— Плащане в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на актуализирана глава 1 „Общо описание" на ОАБ за блокове 5 и 6 и приемането й на експертен технически съвет на възложителя срещу представяне на документите по чл. 7 от проекта на договора,

— Плащане в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след представяне на актуализарана глава 15 „Анализ на авариите“ на ОАБ за блокове 5 и 6 и приемането й на експертен технически съвет на възложителя срещу представяне на документите по чл. 7 от проекта на договора.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма изискване към правната форма.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/09/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 15/10/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Продължава от т.II.1.1. ...извършени нови анализи за преход на експлоатация на 104 % с гориво ТВСА-12 за 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”

2. Специфични национални основания за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194–208, чл. 213а–217, чл. 219–252 и чл. 254а–255а и чл. 256—260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертите им от възложителя същото не бъде направено.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 12.9.2018 г. от 10.00 ч. в управление „Търговско" на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

5. Ориентировъчните срокове за изпълнение са, както следва:

— Срок за поискване и срок за представяне на входни данни, считано от датата на уведомяване на изпълнителя за издаване на протокол за проверка на документите от дирекция „Б и К” — 40 дни (съгласно чл. 14, ал. 3 и чл. 15, ал. 2 от проекта на договора),

— Срок за разработване на глава 1 „Общо описание" на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние не повече от 210 дни, считано от датата на предаване на входни данни,

— Срок за актуализация на глава 15 „Анализ на авариите" на база извършени нови анализи за преход на експлоатация на 104 % с гориво ТВСА-12 не повече от 270 дни, считано от датата на предаване на входни данни.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
площадка „АЕЦ Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: VIBaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.