Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Engineering design services [development/design of a cyclotron laboratory]
Bulgaria

Purchaser: Institut za yadreni izsledvaniya i yadrena energetika pri Balgarskata akademiya na naukite

04/08/2018 S149 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Sofia: Engineering design services

2018/S 149-342024

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Institut za yadreni izsledvaniya i yadrena energetika pri Balgarskata akademiya na naukite (IYaIYaE — BAN)
000665231
gr. Sofiya, bul. „Tsarigradsko shose“ No. 72
gr. Sofiya
1784
Bulgaria
Contact person: Vladimir Bashev
Telephone: +359 29795550
E-mail: cyclotron@inrne.bas.bg
Fax: +359 29753619
NUTS code: BG411
Internet address(es):

Main address: http://www.inrne.bas.bg/

Address of the buyer profile: http://www.inrne.bas.bg/index.php/op/c411

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.inrne.bas.bg/index.php/op/c411
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Other activity: наука, научноизследователска дейност
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Изработване на инвестиционен проект: Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен център“ на фази: идеен, технически и работен проект

II.1.2)
Main CPV code
71320000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Изработване на инвестиционен проект: Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен център“ на фази: идеен, технически и работен проект.

Инвестиционният проект е за Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен център“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките (БАН) за производство на краткоживущи радиоизотопи и радиофармацевтици за позитронно-емисионна компютърна томография (PET/CT) и еднофотонна емисионна компютърна томография (SPECT/CT) с приложение в медицинската практика и за научно-изследователска, развойна и образователна дейност в областта на радиофармацията, образната диагностика, физиката, химията, науките за живота, материалознанието.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 780 000.00 BGN
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:
Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, както следва: местоположението на „Националния циклотронен център“ е определено в границите на ПИ с идентификатор 68134.4083.606.

II.2.4)
Description of the procurement:
Инвестиционният проект е за Циклотронна лаборатория „Национален циклотронен център“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките (БАН) за производство на краткоживущи радиоизотопи и радиофармацевтици за позитронно-емисионна компютърна томография (PET/CT) и еднофотонна емисионна компютърна томография (SPECT/CT) с приложение в медицинската практика и за научно-изследователска, развойна и образователна дейност в областта на радиофармацията, образната диагностика, физиката, химията, науките за живота, материалознанието.

Описание на дейностите по поръчката:

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:

Дейност I — Допълнителни предварителни проучвания;

Дейност II — Изготвяне на Инвестиционен проект.

2.1. Изготвяне на Идеен проект.

2.2. Изготвяне на Технически проект.

2.3. Изготвяне на Работен проект.

Дейност III — Авторски надзор

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията технически спецификации.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Оценка на техническото предложение / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 780 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Посоченият в раздел II.2.5 техническият показател Т включва следните два подпоказателя:

П — Разпределение на ресурсите и организация на проектантския екип — максимален брой точки — 15 точки;

СП — Срока за изпълнение на проектирането — максимален брой точки — 15 точки.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Участниците задължително трябва да разполагат с персонал и с ръководен състав с необходимите за изпълнение на поръчката професионална компетентност и опит: участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката.

Участникът трябва да е вписан в съответния професионален регистър на архитектите, камарата на инженерите в инвестиционото проектиране или други организации, даващи лицензионни права за проектиране по части до фаза одобрен инвестиционен проект.

Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП професионалната си квалификация и регистрация в съответните регистри, както и номера на удостоверението за вписване и дата на валидност.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на валидно удостоверение за вписване в съответния професионален регистър или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. Участникът трябва да е реализирал оборот от изработване на инвестиционни проекти (проектиране), през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от два пъти прогнозната цена в BGN. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство съобразно строежа — предмет на обществената поръчка, или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Участникът трябва да е реализирал оборот от изработване на инвестиционни проекти (проектиране) през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от два пъти прогнозната цена в BGN. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация:

— Справка за оборота на участника, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си или — копия на годишните финансови отчет за последните 3 (три) приключили финансови години или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка, или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за проектант за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 е 300 000 BGN.

В случай че в екипа за проектиране са включени лица, които са ангажирани на граждански договори, всяко едно от тези лица трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност в проектирането“.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на съответната сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация — копие на документи, доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането“.

Забележка: когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. През последните 15 (петнадесет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

Цялостно проектиране на поне 2 (две) съоръжения за производство на асептични и/или стерилни радиофармацевтични продукти съгласно съвременните регулаторни изисквания за добри производствени практики във фармацевтичната индустрия, отговарящи на всички европейски изисквания или еквивалентни на тях, и с разрешение за употреба на крайните радиофармацевтични продукти в клиничната практика от външни клиенти, както и авторски надзор на цялостното изграждане на съоръженията и в частност надзор по изпълнението на част технологична на проектите, която се изразява и в консултантска дейност по всички аспекти на добрите производствени практики по време на изграждане на съоръженията, въвеждането им в експлоатация, квалифициране и валидиране на оборудване и процеси, лицензиране на съоръженията за ДПП производство на конкретни радиофармацевтици и получаване на разрешение за употреба в клиничната практика на съответните радиофармацевтици.

2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на предмета на поръчката разполага с екип със специалисти.

3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на предмета на поръчката разполага със стандарти за осигуряване на качество и екологично управление:

3.1. Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен стандарт;

3.2. Система за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001:2015 или еквивалентен стандарт или доказан опит в успешното разработване и внедряването на такива системи

3.3. Система за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001/ISO 45001 или еквивалентен стандарт или доказан опит в успешното разработване и внедряването на такива системи

3.4. Системата за управление на качеството на фармацевтичните продукти (Quality Management System, QMS) основаваща се на принципите за управление на риска за качеството или доказан опит в успешното разработване и внедряването на такива системи.

3.5. Да притежава доказан опит в прилагане на БДС EN 15643 „Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие“ и ISO 21931-1 или еквивалентни стандарти при проектиране на сгради и съоръжения.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. През последните 15 (петнадесет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

Цялостно проектиране на поне 2 (две) съоръжения за производство на асептични и/или стерилни радиофармацевтични продукти съгласно съвременните регулаторни изисквания за добри производствени практики във фармацевтичната индустрия, отговарящи на всички европейски изисквания или еквивалентни на тях, и с разрешение за употреба на крайните радиофармацевтични продукти в клиничната практика от външни клиенти, както и авторски надзор на цялостното изграждане на съоръженията и в частност надзор по изпълнението на част „Технологична“ на проектите, която се изразява и в консултантска дейност по всички аспекти на добрите производствени практики по време на изграждане на съоръженията, въвеждането им в експлоатация, квалифициране и валидиране на оборудване и процеси, лицензиране на съоръженията за ДПП производство на конкретни радиофармацевтици и получаване на разрешение за употреба в клиничната практика на съответните радиофармацевтици.

През последните 15 (петнадесет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

По цялостни проекти на участника за част технологична да са изпълнени успешно поне 2 (две) съоръжения, които да са въведени в експлоатация и да са получили разрешения за индустриално ДПП производство на конкретни радиофармацевтици с разрешение за употреба в клиничната практика от външни за съоръжението клиенти.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на проектирането, вкл. РЗП за сградите и номер и дата на документ за одобряване на проектите, информация за получените разрешения за индустриално ДПП производство на радиофармацевтични продукти в проектираните обекти, информация за получените разрешения за употреба в клиничната практика на произвежданите радиофармацевтични продукти.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация.

2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на предмета на поръчката разполага с екип със следните специалисти:

2.1.Екип за проектирането:

1.1). Ръководител на проектантския екип — да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“;

1.2). Проектант по част „Архитектура“;

1.3). Проектант по част „Конструктивна“;

1.4). Проектант по част „Електрическа“;

1.5). Проектант по част „Пътна“;

1.6). Проектант по част „ВиК“;

1.7). Проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“;

1.8). Проектант по част „Пожарна безопасност“;

1.9). Проектант по част „Енергийна ефективност“;

1.10). Проектант по част „Геодезия“;

1.11). Проектант по част „Вертикална планировка“;

1.12). Проектант по част „Паркоустройство и градоустройство“;

1.13). Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“;

1.14). Проектант по част „План за безопасност и здраве“;

1.15). Проектант по част „Технологична“;

1.16). Проектант по част „Защита“;

1.17). Проектант по част „Лъчезащита/Анализ и оценка на радиационната защита“;

1.18). Експерти по специализираните въпроси на проекта — изпълнителят да притежава експерти по всички специализирани въпроси на проекта (Subject Matter Experts, SMEs), свързани с добрите производствени практики. Като минимум експертите по специализираните въпроси на проекта да притежават квалификация и професионален опит съгласно изискванията разписани в „Техническото задание за проектиране“, „Квалификация на персонала на изпълнителя“ — „Експерти по специализираните въпроси на проекта“.

Продължава в Раздел VI.3.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/09/2018
Local time: 17:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 11/09/2018
Local time: 10:00
Place:
Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс № 2 на БАН, централна сграда ИЯИЯЕ, ет. 3, зала № 300

Information about authorised persons and opening procedure:
На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Към Раздел III.1.3.:

Всички проектанти и ръководителят на проектантския екип следва притежават пълна проектантска правоспособност (ППП) съгласно чл. 230 от ЗУТ за съответната година или еквивалентна за чуждестранните участници.

Ръководителят на проектантския екип следва да притежава минимум 5 години професионален опит.

Всяко едно лице от екипа да е участвало в изпълнението на минимум 3 (три) услуги по проектиране, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка. Под проектиране, сходно с предмета на поръчката, следва да се разбира изготвяне на технически или работен инвестиционен проект за извършване на ново строителство и/или преустройство/реконструкция/основен ремонт на съоръжения и/или сгради, които са идентични или сходни на обекта на проектиране по настоящата обществена поръчка.

Едно лице може да съвместява максимум две длъжности от изискуемия експертен екип за проектиране. В тези случаи лицето следва да покрива изискванията за всяка една от длъжностите, за които е предложено.

Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение),

— Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател),

— Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката). Изисква се професионалният опит да е придобит при работата като водещ проектант със съответната правоспособност при проектиране на същата част на проекта или еквивалентна на нея като частта, която специалистът ще изработи за проекта по настоящата обществена поръчка.

Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на предмета на поръчката разполага със стандарти за осигуряване на качество и екологично управление:

3.1. Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен стандарт;

3.2. Системa за управление по отношение на околната среда съгласно ISO 14001:2015 или еквивалентен стандарт или доказан опит в успешното разработване и внедряване на такива системи;

3.3. Система за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001/ISO 45001 или еквивалентен стандарт или доказан опит в успешното разработване и внедряване на такива системи;

3.4. Системата за управление на качеството на фармацевтичните продукти (Quality Management System, QMS), основаваща се на принципите за „Управление на риска за качеството“ (Quality Risk Management, QRM) съгласно изискванията на: EudraLex - Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines като цяло и в частност изискванията на Annex 1, Annex 3, Annex 6, Annex 15 и Аnnex 11; The Quality Guidelines of the International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH Quality Guidelines Q8, Q9, Q10, Q11; ASTM E2500 - Standard Guide for Specification, Design, and Verification of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing Systems and Equipment; или доказан опит в успешното разработване и внедряването на такива системи.

3.5. Да притежава доказан опит в прилагане на БДС EN 15643 „Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие“ и ISO 21931-1 или еквивалентни стандарти при проектиране на сгради и съоръжения;

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл. 100, ал. 3 от ЗОП възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
01/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.