Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Works for complete or part construction and civil engineering work [construction of a new accident/emergency management center][amendment]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76401

08/08/2018 S151 - - Works - Additional information - Negotiated procedure
I.II.VI.VII.
Bulgaria-Kozloduy: Works for complete or part construction and civil engineering work

2018/S 151-347820

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 065-145479)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
ploshtadka AETs „Kozloduy“, tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Georgi Stefanov
Telephone: +359 97373822
E-mail: gistefanov@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3615

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Изграждане на нов център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй

Reference number: БД № 37396
II.1.2)
Main CPV code
45200000
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Изграждане на нов център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй.

В предмета на поръчката се обхващат дейностите по изграждане и оборудване на нов съвременен център за управление на аварии.

Центърът трябва да осигури безопасни условия при надпроектна авария за работата на групата за ръководство на аварийните работи, резервната смяна за техническа поддръжка на операторите и дежурните аварийни екипи (60 човека) за периода на ранната фаза на аварията.

Центърът трябва да осигури възможност за разполагане на информационната част (надземната) със зала за пресконференции и презентации, достъпна за широко обществено ползване, с цел за допълнително разясняване на аспекти за осигуряване на безопасната експлоатация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и популяризиране на чистата ядрена енергетика и нейното бъдеще в България.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
03/08/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 065-145479
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Instead of:
Date: 27/08/2018
Local time: 16:00
Read:
Date: 12/09/2018
Local time: 16:00
Section number: IV.2.3
Place of text to be modified: Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Instead of:
Date: 20/09/2018
Read:
Date: 05/10/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Условия за отваряне на офертите
Instead of:
Date: 29/08/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 14/09/2018
Local time: 10:00
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Технически и професионални възможности
Instead of:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Критерий 4 — кандидатът да разполага с организации, включени или не в структурата му, за изпълнение на предвидените в обема на поръчката ПНР (контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи, пожароизвестителни системи и част „Електрическа“).

Изискано минимално ниво:

По критерий 4 — кандидатът да разполага с организации — Орган за контрол от вида С/А съгласно БДС EN ISO/IES 17020 или еквивалент, за изпълнение: контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи, пожароизвестителни системи и част „Електрическа“.

Read:
Списък и кратко описание на критерите за подбор:

Критерий 4 — кандидатът да разполага с организации, включени или не в структурата му, за изпълнение на предвидените в обема на поръчката ПНР (контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи и част „Електрическа“).

Изискано минимално ниво:

По критерий 4 — кандидатът да разполага с организации — Орган за контрол от вида С/А съгласно БДС EN ISO/IES 17020 или еквивалент, за изпълнение: контрол на метала и заварени съединения, вентилационни и климатични системи и част „Електрическа“.

VII.2)
Other additional information:
Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 14.9.2018 г. от 10:00 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.