Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radiotherapy devices and supplies [includes dosimetry systems, phantoms, etc][amendment]
Poland

Purchaser: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztyni
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=77942

25/08/2018 S163 - - Supplies - Additional information - Open procedure
I.II.VI.VII.
Poland-Olsztyn: Radiotherapy devices and supplies

2018/S 163-372490

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 131-298447)

Legal Basis:
Section I: Contracting authority/entity

I.1)
Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
Olsztyn
10-228
Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
Telephone: +48 895398297
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Fax: +48 895398218
NUTS code: PL622
Internet address(es):

Main address: www.bip.poliklinika.net

Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa systemu zarządzania i planowania leczenia oraz dostawa sprzętu dozymetrycznego w ramach projektu -Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii ...

Reference number: ZPZ-23/04/18
II.1.2)
Main CPV code
33151000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiot zamówienia stanowi:

Zadanie 1 – Rozbudowa systemu zarządzania i planowania leczenia;

Zadanie 2 – Dostawa dozymetrycznych urządzeń pomiarowych;

Zadanie 3 – Dostawa fantomów antropomorficznych.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz parametrów technicznych i użytkowych oraz Załączniki nr 5A, 5B, 5C - Wzory umów.

Section VI: Complementary information

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/08/2018
VI.6)
Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 131-298447
Section VII: Changes

VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)
Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: Zadanie 1
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:
Okres w dniach: 50

Read:
Okres w dniach: 90

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/08/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 07/09/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 16/10/2018
Read:
Date: 06/11/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/08/2018
Local time: 10:10
Read:
Date: 07/09/2018
Local time: 10:10
VII.2)
Other additional information:
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ponieważ postępowanie dotyczące tej części zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: W toku postępowania Zamawiający udzielając wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców dokonał modyfikacji treści SIWZ. Najistotniejszą zmianą wprowadzoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia było wyodrębnienia z zakresu Zadania nr 2 nowych części zamówienia, tj.: 2A, 2B, 2C, 2D. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji). Przekazany formularz nie został jednak zaakceptowany, Urząd Publikacji Unii Europejskiej odmówił publikacji stosownego ogłoszenia argumentując, iż nie wolno dodawać nowych części zamówienia za pomocą sprostowania.

Zamawiający informuje ponadto, iż poddał modyfikacji wzory umów, Formularz oferty, Formularz parametrów technicznych i użytkowych. Zmodyfikowane dokumenty zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającegohttp://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.