Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Specialty design services [maintenance of automation, instrumentation and control systems, and fire detection systems, etc]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

25/08/2018 S163 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Specialty design services

2018/S 163-373387

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Romania
Contact person: Departament Achiziții, Stella Ciulcov
Telephone: +40 212038283
E-mail: eilie@nuclearelectrica.ro, sciulcov@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii de mentenanță pentru sistemele și elementele de măsură și control de la CNE Cernavodă, în vederea funcționării centralei în condiții de siguranță și securitate nucleară

Reference number: 10874881/2018/0702.15
II.1.2)
Main CPV code
79930000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Achizitia are ca obiect urmatoarele tipuri de servicii:

1) Servicii/activitati de intretinere/mentenanta, inclusiv asigurare piese de schimb si materiale, pentru:

(a) Sistemele si elementele de automatizare/AMC si sistemele de curenti slabi, din zona radiologica si Casa Sitelor/Casa Pompelor,

(b) Sistemele si elementele de automatizare/AMC din zona obiectivelor auxiliare (interioare si exterioare),

(c) Sistemul de monitorizare seismica (model Condor),

(d) Echipamentele de automatizare de fabricatie Siemens din componenta sistemelor SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) din Statia de Tratare Apa (STA) si Statia de 110 kV (intretinere hardware si software),

(e) Sistemele de detectie incendiu de la CNE Cernavoda (cu titlu de exemplu: Sistemele de Detectie Incendiu de la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars, DICA; Sistemul de Detectie Incendiu Bazin Sifonare; Sistemul de Detectie Incendiu Arhiva noua; Sistemul de Detectie Incendiu Vale... detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 22 783 512.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
31230000
31670000
50413000
50413200
50433000
72312000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
CNE Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform caietului de sarcini CR # 26970.

Achizitia are ca obiect in principal urmatoarele activitati:

1) Servicii de mentenanta, inclusiv verificari metrologice si calibrari, pentru sistemele si elementele de automatizare/AMC si sistemele de curenti slabi din zona radiologica si Casa Sitelor/Casa Pompelor;

2) Servicii de mentenanta, inclusiv calibrari, pentru sistemele si elementele de automatizare si AMC din zona obiectivelor auxiliare (interioare si exterioare);

3) Servicii de mentenanta pentru echipamentul Condor utilizat pentru monitorizarea comportarii structurilor civile in caz de seism;

4) Servicii de intretinere si reparatii software si hardware a echipamentelor de automatizare Siemens din componenta sistemelor Scada din Statia de Tratare Apa (STA) si Statia de 110 kV;

5) Servicii de mentenanta (intretinere) pentru:

— 27 de sisteme de detectie incendiu,

— 5 sisteme de stingere incendiu cu gaz INERGEN (amestec 52% Azot, 40% Argon, 8% CO2) model Siemens CS-1140 de la Unitatea 0 si Unitatea 1,

— 4 sisteme de stingere incendiu cu gaz INERGEN model ANSUL AUTOPULSE IQ 301E de la Unitatea 2;

6) Activitati suport in legatura cu serviciile de mentenanta de la punctele anterioare, constand in evaluare/evidente/urmarire comenzi de lucru, emitere comenzi de lucrare si procesare pachete de lucru (printare, scanare, actualizare informatii in sistemul informatic de gestionare a comenzilor de lucrare, gestionare/actualizare a bazelor de date specifice).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Descriere: prin „Garantia acordata serviciilor de reparatii” se intelege perioada de garantie acordata de ofertant in propunerea tehnica pentru interventiile/reparatii... detalii pe www.e-licitatie.ro. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 49
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Cerinta nr. 1

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita — Director General

— Viorel Lary Toni — Director General Adjunct

— Laurentiu Dan Tudor — Director General Adjunct

— Adrian Gabriel Dumitriu — Director Financiar (DF)

— Mihai-Dan Gheorghievici — Inlocuitor principal DF

— Roxana Stamate — Inlocuitor subsidiar DF

— Laura Constantin — Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC)

— George Codrut Tudor — Inlocuitor subsidiar Director DJAC

— Vlad Chiripus — Inlocuitor principal DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— Cristina Bacaintan — Inlocuitor principal Sef DALD,

— Iuliana Cormos — Inlocuitor subsidiar Sef DALD,

— Romeo Urjan — Director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),

— Adrian Jelev — Inlocuitor principal Director DTR,

— Emil Macovei — Inlocuitor subsidiar Director DTR,

— Cristina Nazarevscky — Sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea — Inlocuitor principal Sef DA,

— Razvan Dumitru Sandu — Inlocuitor subsidiar Sef DA/Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari (SASL),

— Stella Ciulcov — Inlocuitor Sef SASL/Economist specialist SASL,

— Dan Bigu — Director Centrala CNE Cernavoda,

— Adrian Mihai — Director Directie de Productie CNE Cernavoda,

— Dan Timoftei — Inginer Sef Intretinere si Reparatii CNE Cernavoda,

— Irina Florenta Marin — Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management CNE Cernavoda,

— Mircea Lazareanu — Sef Sectie Exploatare si Intretinere Auxiliare CNE Cernavoda,

— Constantin Catalin Sima — Sef Sectie Intretinere si Reparatii Electrice si Automatizari CNE Cernavoda,

— Valeria Zaharia — Sef Birou Tehnic Suport Intretinere si Reparatii CNE Cernavoda,

— Florin Dascalu — Sef Atelier Automatizari CNE Cernavoda,

— Daniela Marcela Monea — Inginer Operare CNE Cernavoda,

— Mariana Laslau — Grup Evaluare Costuri SCM-BSA CNE Cernavoda.

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si depune odata cu DUAE, declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.1.1.a).

Cerinta nr. 2

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), Partile II si III cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, i se vor solicita, inainte de declararea castigatorului, prezentarea de documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii, pentru sediu/sucursale/puncte de lucru/s.a. (dupa cum este cazul), asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de repr... detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Cerinta nr. 1. Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 10 000 000,00 RON.

Cerinta nr. 2. Sustinerea financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) Partea IV sectiunea a „Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare". La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile (formular F20 „Contul de profit si pierderi"), audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente, din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 10 000 000,00 RON.

Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru cifrele de afaceri a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON, va fi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an in parte.

Modul de indeplinire: Ofertantul va completa DUAE, Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2 din sectiunea „Formulare", impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea a din Partea IV.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Cerinta nr. 1. Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), continand: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfarsit servicii similare, in valoare cumulata de minim 5 000 000,00 RON la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege: servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare.

Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la experienta similara, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in RON va fi cursul de schimb mediu anual RON/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an in parte.

Cerinta nr. 2. Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(a) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,

(b) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Cerinta nr. 3. Sustinerea tehnica. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) Partea IV sectiunea a „Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare". La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative cum ar fi: certificate constatatoare, procese verbale de receptie, parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa,

In situatia mentionata la punctul (a) ofertantii vor completa DUAE Partea II, litera D. In situatia mentionata la punctul (b) ofertantii vor completa DUAE Partea II, litera C. In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE), precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE). La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa DUAE Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3 din sectiunea „Formulare", impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea a din Partea IV.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este de 16 000,00 RON. Valabilitatea acesteia este de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR in data in care este transmis in SEAP anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro, in coloana corespunzatoare datei invitatiei de participare).

Constituire:

(a) Instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, depus in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la termenul limita de depunere a ofertelor,

(b) Prin virament bancar, confirmat de catre banca, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON, RO94RNCB0072049718520001; pentru EURO, RO45RNCB0072049718520010). Ordinul de plata va fi depus in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG nr. 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine garantia de participare in conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016.

Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3).

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (5) din HG nr. 394/2016.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/01/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 27/09/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj, clasandu-se pe primul loc, departajarea se va face in functie de cel mai mic pret ofertat. In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, o noua oferta de pret, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare, care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere, din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat, Formular III.1.3.;

3) La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi, cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014, disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta (15 zile calendaristice);

5) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

6) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
SN Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.