Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Specialty design services [engineering/design services - cernavoda npp]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

01/09/2018 S168 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Specialty design services

2018/S 168-383447

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Romania
Contact person: Marius-Mihail Mărcuță
Telephone: +40 212038269
E-mail: eilie@nuclearelectrica.ro, mmarcuta@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare, la CNE Cernavodă (unitățile 0, 1 și 2)

Reference number: 10874881/2018/0789.01
II.1.2)
Main CPV code
79930000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Obiectul achizitiei consta in principal in activitati de tipul „Solutii de Proiectare” („Solutions Provider”), definite ca totalitatea serviciilor necesare de la identificarea unei probleme tehnice pana la emiterea solutiei de detaliu aplicabile pentru rezolvarea problemei tehnice si actualizarea documentatiei de proiect pentru Sistemele, Structurile, Echipamentele si Componentele (denumite generic SSEC) din partea nucleara a centralei, cat si din partea clasica si din partea de servicii comune.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile ulterioare.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 36 000 000.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
CNE Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor include:

— Analiza comparativa (cost/beneficiu), a solutiilor tehnice de proiectare,

— Elaborarea solutiei conceptuale si de detaliu pentru problemele tehnice identificate,

— Verificarea independenta a solutiilor tehnice de proiectare conceptuala si de detaliu,

—Asistenta tehnica la implementarea solutiilor tehnice de proiectare,

Si vor cuprinde urmatoarele discipline:

(i) Arhitectura si constructii;

(ii) Mecanica si conducte;

(iii) Electric, instrumentatie/automatizari si software (PLC — Programmable Logic Controller; Digital Control System; SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition);

(iv) Tehnologie de proces;

(v) Analize de Tensiuni;

(vi) Analize Termohidraulice;

(vii) Analize pentru Calificarea Seismica a structurilor/suportilor (dupa caz, in situatia in care un proiect are cerinte de calificare seismica).

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experienta expertilor cheie propusi in oferta — PEC — va fi punctat cu 30 de puncte. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Cerinta nr. 1:

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita — Director General,

— Viorel Lary Toni — Director General Adjunct – inlocuitor de drept Director General,

— Dan Laurentiu Tudor — Director General Adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu — Director Financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici — Inlocuitor de drept Director Financiar,

— Laura Constantin — Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,

— Tudor George Codrut — Inlocuitor de drept Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste,

— Vlad Chiripus — Sef Departament Avizare Legalitate Documente,

— Cristina Bacaintan — Inlocuitor de drept Sef Departament Avizare Legalitate Documente,

— Iuliana Cormos — Inlocuitor subsidiar Sef Departament Avizare Legalitate Documente,

— Romeo Urjan — Director Directie Tehnica si Retehnologizare,

— Adrian Jelev — Inlocuitor de drept Director Tehnic,

— Emil Macovei — Inlocuitor subsidiar Director DTR,

— Cristina Nazarevscky — Sef Departament Achizitii,

— Dana Banea — Inlocuitor de drept Sef Departament Achizitii,

— Razvan Sandu — Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,

— Stella Ciulcov — Inlocuitor de drept Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,

— Marius-Mihail Marcuta — economist specialist Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari,

— Nicusor Marian Serban — Director CNE Cernavoda,

— Dan Bigu — Director Centrala CNE Cernavoda,

— Sorin Ghelbereu — Director Tehnic CNE Cernavoda,

— Dumitru Benchea — Ing. Sef DPSTI CNE Cernavoda,

— Alexandru Draghia — Sef SSP CNE Cernavoda,

— George Craciun — Sef SPEA CNE Cernavoda,

— Costin Viorel Dafinoiu — Sef SPMCC CNE Cernavoda,

— Neculai Florescu — Sef DDMSM CNE Cernavoda.

Modalitatea de indeplinire a Cerintei 1:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si depune odata cu DUAE, declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea 99/2016 (Formularul III.1.1.a).

Cerinta nr. 2:

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016

Modalitatea de indeplinire a Cerintei 2:

— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) — Partile II si III cu informatiile aferente situatiei lor,

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantii clasati pe primele 10 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, li se vor solicita inainte de atribuirea contractului, prezentarea de documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel:

— Pentru persoane juridice/fizice romane:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Sustinerea financiara In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 6 000 000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea α din Partea IV.

— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantii clasati pe primele 10 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi vor demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile — formular F 20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) de minim 6 000 000 RON.

Nota: Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1) Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, operatorii economici vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel: (i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei;

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Sustinerea tehnica In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
— In situatia mentionata la pct. (i) ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D,

— In situatia mentionata la pct. (ii) ofertantii vor completa DUAE - Partea II, litera C,

— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,

— Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa — Partea IV — sectiune α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare,

— In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa partile I, II si III din DUAE). La solicitarea entitatii contractante, ofertantii clasati pe primele 10 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: Sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea α din Partea IV.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare (GP) este de 16 000 RON; Valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR in data in care este transmis in SEAP anuntul de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei invitatiei de participare).

Constituire:

(a) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii — depus in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la termenul limita de depunere a ofertelor,

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001, pentru euro — RO45RNCB0072049718520010). O.P. va fi depus in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din H.G. 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3), conform optiunii mentionate de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din H.G. 394/2016.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Se va completa Formularul III.1.8.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/10/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian, English
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/02/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 10/10/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj, clasandu-se pe primul loc, departajarea se va face in functie de cel mai mic pret ofertat. In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, o noua oferta de pret, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formular III.1.8;

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contract indeplinita;

3) La solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf, cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta (15 zile calendaristice);

5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

7) Entit.contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertantii;

8) Pentru a putea deschide doc. din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: www.certsign.ro/certsign/resurse/download.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
10 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit a) și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Bucureşti
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
28/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.