Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Lifting trucks [forklifts]
Belgium

Purchaser: BELGOPROCESS NV

06/09/2018 S171 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Lifting trucks

2018/S 171-388252

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
BELGOPROCESS NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer Bart De Winter
Telephone: +32 14334074
E-mail: bart.dewinter@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/294/TK/2018
Additional information can be obtained from another address:
BELGOPROCESS NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: De heer Bart De Winter
Telephone: +32 14334074
E-mail: bart.dewinter@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Raamovereenkomst heftrucks, meerijstapelaars en hoogwerker

Reference number: BDEW/JVB/2018/HEFTRUCK_STAPELAAR_HOOGWERKER
II.1.2)
Main CPV code
42415100
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Aankoop heftrucks, meerijstapelaars en hoogwerker site1 en 2 met onderhoudsvrije gel-batterij geschikt voor tussenladingen.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
HEFTRUCKS

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42415100
42415000
42415110
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4)
Description of the procurement:
Aankoop van 5 nieuwe heftrucks en 1 voorzetklem voor een heftruck

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Toegestane opties (rijrichtingspedaal (pedaal om voor en achteruit te rijden)

Functie die automatisch de vorken loodrecht t.o.v. vorkenbord positioneert)

Vrije opties (De inschrijver kan zijn volledige prijslijst met artikelen en onderdelen die verband houden met deze opdracht toevoegen aan zijn offerte. Het betreft bijkomende elementen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Het staat de Aanbestedende Overheid vrij om al dan niet items van deze prijslijst te bestellen tijdens de looptijd van de opdracht, naargelang van zijn behoeften en de beschikbare budgettaire middelen. De vrije opties worden niet mee geëvalueerd bij de gunning van de opdracht.)

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Stapelaars

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42415100
44614310
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4)
Description of the procurement:
Aankoop van 2 nieuwe meerijstapelaars

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Hoogwerker

Lot No: 3
II.2.2)
Additional CPV code(s)
42415100
44481000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4)
Description of the procurement:
Aankoop van 1 nieuwe hoogwerker

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Leveringstermijn / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Toegestane opties (-Werklicht op werkplatform

De Inschrijver kan meerprijs opgeven voor werklicht op werkplatform)

Vereiste opties (-Veiligheidslicht (blauw of andere kleur): voor- en achter

De Inschrijver dient de meerprijs op te geven voor een veiligheidslicht en dit zowel voor- als achteraan het toestel.

— Schuimgevulde banden

De Inschrijver dient de meerprijs op te geven voor schuimgevulde banden)

Vrije opties (Prijslijst

De inschrijver kan zijn volledige prijslijst met artikelen en onderdelen die verband houden met deze opdracht toevoegen aan zijn offerte. Het betreft bijkomende elementen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Het staat de Aanbestedende Overheid vrij om al dan niet items van deze prijslijst te bestellen tijdens de looptijd van de opdracht, naargelang van zijn behoeften en de beschikbare budgettaire middelen. De vrije opties worden niet mee geëvalueerd bij de gunning van de opdracht.)

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

* De inschrijver mag geen valse verklaringen hebben afgelegd in het kader van deze procedure.

De inschrijver moet geen enkel document bezorgen om te bewijzen dat hij aan deze voorwaarde voldoet.

De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor een inschrijver te weren die valse verklaringen heeft afgelegd, mits hij deze beslissing motiveert en, eventueel, passende bewijsstukken voorlegt.

* De inschrijver mag niet zijn veroordeeld bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

De aanbestedende overheid onderzoekt de situatie van de inschrijver op basis van het uittreksel uit het strafregister dat is overhandigd. De inschrijver moet geen enkel bijkomend document bij zijn offerte voegen.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1. Als de offerte van de inschrijver betrekking heeft op meerdere percelen, dient hij te voldoen aan de gecumuleerde eisen met betrekking tot deze percelen opdat ze eventueel aan hem gegund zouden kunnen worden.

Zo niet, worden enkel de percelen waarvan de eisen de draagkracht van de inschrijver, zoals aangetoond in het stadium van de kwalitatieve selectie, niet overschrijden, aan hem gegund volgens de voorkeurvolgorde die hij in zijn offerte heeft aangegeven. Bij gebrek aan deze vermelding worden de partijen gegund door loting binnen de grenzen van de draagkracht van de inschrijver (artikel 89 van het koninklijk besluit van 15.7.2011).

2. De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Opgave voorkeursvolgorde van de percelen waarvoor ingediend

2. De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

•Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen

•Eigen vermogen < 50 % van het kapitaal (Alarmbelprocedure)

•Rendement van het totale vermogen

•De Operationele Cashflow

•Nettoverkoopsmarge

•Liquiditeit in de enge zin

•De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Minimum 3 uitgewerkte referenties van de voorbije 3 jaar, met attest van goede uitvoering, dewelke gecontacteerd kunnen worden.

2. Foto's van gelijkaardige leveringen

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 48 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2018
Local time: 14:00
Place:
Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel

Information about authorised persons and opening procedure:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen
Markgravestraat 12
Antwerpen
2000
Belgium
Telephone: +32 32322219
Fax: +32 32336442
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
04/09/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.