Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Operation of water supplies [operation/maintenance of cooling circuit equipment and structures]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

11/09/2018 S174 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Operation of water supplies

2018/S 174-395715

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Romania
Contact person: Cosmin Crăciun — Departament Achiziții
Telephone: +40 212031356
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro, ccraciun@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii de exploatare, întreținere și reparații la obiectivele circuitului hidrotehnic al apei de răcire la C.N.E. Cernavodă

Reference number: 10874881_18.R1.0768.01
II.1.2)
Main CPV code
65130000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Servicii de exploatare, intretinere si reparatii ale structurilor si echipamentelor aferente obiectivelor circuitului hidrotehnic de captare si evacuare a apei de racire din si, respectiv, in Dunare, de la Unitatile 1 si 2 C.N.E. Cernavoda.

Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 5 525 021.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
45111220
45232150
45232410
45233141
45246200
45262330
50511000
50710000
98316000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
S.N.N. — Sucursala C.N.E. Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform Caietului de sarcini CR#26410, rev. 1:

Achizitia are ca obiect urmatoarele activitati:

1) Servicii pentru Statie pompe si Casa vanelor tunel Valea Seimeni;

2) Servicii pentru Statie pompe deversor Valea Seimeni;

3) Servicii de intretinere canal deschis Valea Seimeni (canal betonat + canal de pamânt);

4) Servicii de intretinere tunel evacuare apa calda;

5) Servicii pentru Sistemul de canale pluviale in lungul canalului betonat Valea Seimeni (aprox. 8 000 mp);

6) Servicii pentru Caminul de golire casa vane si bazin sifonare Valea Cismelei;

7) Servicii de intretinere sectiune de curgere canal Valea Cismelei (aprox. 2 200 ml);

8) Servicii pentru Canalul de aductiune din bieful I — Canal Dunare — Marea Neagra (C.D.M.N.);

9) Servicii pentru drumurile de acces pe ambele maluri ale canalului de evacuare Valea Seimeni;

10) Servicii pentru Canalul de colectare ape pluviale la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (D.I.C.A.);

11) Servicii pentru Canalul de evacuare a apei de racire catre Canalul Dunare — Marea Neagra (C.D.M.N.).

Prestatorul de servicii va avea obligatia sa asigure atat personalul necesar pentru efectuarea activitatilor de mai sus, cat si piesele de schimb si materialele necesare (minim cele specificate in Anexele nr. 3 si 4 la Caietul de sarcini) si respectiv echipamentele si utilajele necesare (minim cele specificate in Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini), inclusiv personal operator pentru respectivele utilaje si echipamente.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Prin „Garantia acordata serviciilor de reparatii ale echipamentelor mecanice si electrice” se intelege perioada de garantie acordata de Ofertant in propunerea tehnica... detalii pe www.e-licitatie.ro / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita – Director General,

— Viorel Lary Toni – Director General Adjunct,

— Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor Director Financiar,

— Romeo Urjan – Director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),

— Adrian Jelev – Inlocuitor Director DTR,

— Emil Macovei – Inlocuitor Director DTR,

— Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),

— George Codrut Tudor – Inlocuitor Director DJAC,

— Vlad Chiripus – Inlocuitor Director DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef DALD,

— Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Sef DALD/Consilier juridic principal DALD,

— Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea – Inlocuitor principal Sef DA/Sef Birou Achizitii Produse (BAP),

— Razvan Dumitru Sandu – Inlocuitor subsidiar Sef DA/Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari (BASL),

— Stella Ciulcov – Inlocuitor Sef BASL/Economist specialist BASL,

— Cosmin Craciun – Expert Achizitii Publice Specialist BASL,

— Nicusor Marian Serban – Director CNE Cernavoda,

— Dan Bigu – Inlocuitor Director CNE Cernavoda/Director Centrala CNE Cernavoda,

— Adrian Mihai – Director de Productie CNE Cernavoda,

— Mircea Lazareanu – Sef Sectie Exploatare si Intretinere Auxiliare CNE Cernavoda,

— Costin Viorel Dafinoiu – Inginer de sistem CNE Cernavoda,

— Mariana Laslau – SCM-BSA Grup Evaluare Cost CNE Cernavoda,

— Aurelian Arsene – Sef Atelier SEIA – Exterioare CNE Cernavoda.

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul III.2.1.a.);

2) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

— Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partile I, II si III, cu informatiile aferente situatiei lor,

— La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

2.1) Pentru persoane juridice/fizice romane:

(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora,

(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016,

(d) Alte documente edificatoare, dupa caz;

2.2) Pentru persoanele juridice/fizice straine:

Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
2) Sustinerea financiara: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 2 700 000 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Ofertantul va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea II, litera C si va depune Angajamentul de sustinere prin completarea formularului III.2.2.2. din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea α din Partea IV.

Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi: bilanturi contabile — formularul F20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 2 700 000 RON.

Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru cifrele de afaceri a caror valoare este exprimata in alta valuta decât in RON (RON) va fi cursul de schimb mediu anual RON (RON)/valuta comunicat de Banca Nationala a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an in parte.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
2) Ofertantii vor prezenta o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic, in vederea executarii contractului;

1) Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), continând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca, in ultimii 3 ani, au efectuat si dus la bun sfârsit servicii similare in valoare cumulata de minim 1 300 000 RON, la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege: servicii de exploatare si intretinere sisteme hidrotehnice;

3) Informatii privind subcontractantii: Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia;

4) Sustinerea tehnica: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta Lista principalelor utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care dispune, in care se va specifica modul de detinere a acestora (proprietate, contract de inchiriere etc.), insotita de documente justificative, respectiv contracte/precontracte de proprietate, inchiriere, angajamente de punere la dispozitie etc. Din lista depusa trebuie sa rezulte ca ofertantul dispune de urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice: Autospeciala tip Wolla — 1 bucata; Autobasculanta — 1 bucata; Motocositoare — 5 bucati; Autogreder — 1 bucata; Excavator tip Caterpillar — 1 bucata; Automacara 40 tone — 1 bucata; Cilindru compactor — 1 bucata; Barci fibra sticla 6 persoane — 2 bucati,

— Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din lista, documente justificative, cum ar fi: certificate constatatoare, procese-verbale de receptie, parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate si duse la bun sfârsit in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa. Nota: Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei privind plafonul valoric, asociat cerintei referitoare la experienta similara, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decât in RON (RON) va fi cursul de schimb mediu anual RON (RON)/valuta comunicat de Banca Nationala a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an in parte,

— In situatia mentionata la pct. (i) de mai sus, ofertantii vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea II, litera D; In situatia mentionata la pct. (ii) de mai sus, ofertantii vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea II, litera C; In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare, odata cu oferta si DUAE, pâna la data limita de depunere a ofertelor. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE), precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE). La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea II, litera C si va depune Angajamentul de sustinere prin completarea Formularului III.2.3.3 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea α din Partea IV.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare (GP) este de 55 000,00 RON. Valabilitate de 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR in data in care este transmis anuntul de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii — depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara,

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante, deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pt. RON — RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001; pt. euro — RO45 RNCB 0072 0497 1852 0010) legii — depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din H.G. nr. 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din H.G. nr. 394/2016.

Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, conform optiunii mentionate de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre entitatea contractanta.

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 42 alin. (3) si art. 45 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, prin intermediul SEAP, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

2) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si, totodata, se va depune in oferta, alaturi de DUAE, acordul de asociere, din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formularul III.1.3.;

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si finaciara si capacitatea tehnica si/sau profesioanla se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) În situatia în care entitatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitătii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională prezentarea unor autorizatii specifice, cerinta se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitată, după caz, cu conditia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizatia respectivă;

2.3) În cazul în care ofertantul individual sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din acordul-cadru/contractul sectorial care urmează să fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si la detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste;

3) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat, daca entitatea contractanta decide modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de depunerea ofertelor;

4) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica, oricand pe parcursul derularii procedurii, exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
10 zile, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/09/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.