Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Imaging equipment for medical, dental and veterinary use [may include dosimetry/nuclear instrumentation, etc - medical]
Olsztyn, Poland

Purchaser: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

24/06/2015 S119 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Olsztyn: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2015/S 119-216930

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Contact point(s): Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie
For the attention of: Anna Adamkiewicz
10-719 Olsztyn
POLAND
Telephone: +48 895245239
E-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233278
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.uwm.edu.pl/zamowienia
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
33110000, 33111620
Description
Imaging equipment for medical, dental and veterinary use.
Gamma cameras.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.7.2015 - 09:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.7.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Olsztyn: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

2015/S 119-216930

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie
Osoba do kontaktów: Anna Adamkiewicz
10-719 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895245239
E-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
Faks: +48 895233278
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uwm.edu.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej gammakamery SPECT/CT z komorą gorącą z dozymetrią oraz systemem Gamma Detection w ramach realizacji projektu pt. „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”w ramach Osi Priorytetowej 1 -„Przedsiębiorczość”, Działania 1.1-„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”Poddziałania1.1.3-„Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiazania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r. (umowa nr UDA-RPWM.01.01.03-28-012/14-00).
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej gammakamery SPECT/CT z komorą gorącą z dozymetrią oraz systemem Gamma Detection w ramach realizacji projektu pt. „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”w ramach Osi Priorytetowej 1 -”Przedsiębiorczość”, Działania 1.1-„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”Poddziałania1.1.3-„Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r. (umowa nr UDA-RPWM.01.01.03-28-012/14-00).
2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” ma określone znaczenie tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały jak i jego części, przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.
3. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu i używania i posiadał aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) lub był dopuszczony do obrotu i używania na podstawie świadectw tj. certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
4. Zamawiający bezwzględnie zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał WIZJI LOKALNEJ miejsca montażu urządzenia tj. II piętro w Budynku nr 30 (przychodnia) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, celem właściwego skalkulowania ceny oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy zwrócić się do Zamawiającego przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w formie przewidzianej do porozumiewania się w SIWZ oraz otrzymać od niego potwierdzenie wraz z wyznaczonym terminem wizyty. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji.
5. Wyspecyfikowane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Zamawiający niniejszym informuje, iż w pomieszczeniu w którym ma być zainstalowany przedmiot umowy, zostały wykonane wszystkie roboty zarówno budowlane (posadzki, tynki, malowanie oraz strop podwieszony) jak również instalacyjne w zakresie: klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacje sanitarne. Wykonano również specjalny fundament pod przedmiot umowy.
7. Zamawiający niniejszym informuje, iż stropy w pomieszczeniach 206 i 204 zostały wzmocnione, tak aby przeniosły max. obciążenia odpowiednio w pokoju 206:
7.1. gantra NM max.25 kN;
7.2. gantra CT max.20 kN;
7.3. stół pacjenta (+ciężar pacjenta) max.6 kN
oraz w pokoju 204:
7.4. dygestorium maksymalnie 40kN,
wobec czego Zamawiający informuje, iż zaoferowane urządzenie nie może być cięższe od podanej powyżej nośności stropu.
8. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
9. Wszystkie czynności w zakresie instalacji elektrycznych do montażu gammakamery oraz dygestorium oraz wymagania ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wentylacji i klimatyzacji, zostały szczegółowo wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ pod hasłem „WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH” oraz w istotnych postanowieniach umowy wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
10. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga uzyskania i dostarczenia dokumentów dopuszczających do użytkowania przedmiotu zamówienia, a także dokonania czynności wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ pod hasłem „WYMAGANIA DLA CZYNNOŚCI INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH” oraz w istotnych postanowieniach umowy wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
11. Wszystkie dokumenty zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego tj.: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33110000, 33111620
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej gammakamery SPECT/CT z komorą gorącą z dozymetrią oraz systemem Gamma Detection w ramach realizacji projektu pt. „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”w ramach Osi Priorytetowej 1 -„Przedsiębiorczość”, Działania 1.1-„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”Poddziałania1.1.3-„Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r. (umowa nr UDA-RPWM.01.01.03-28-012/14-00)
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”,który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ, zamieszczonym na stronie: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/przetargi_nowe/lista-przetargow.html;
3. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
4. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne a także koszty dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do SIWZ pod hasłem „Wymagania dla czynności instalacyjno-montażowych” a także szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 453 703,70 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z opisem „Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej gammakamery SPECT/CT z komorą gorącą z dozymetrią oraz systemem Gamma Detection. Nr postępowania: 293/2015/PN/DZP/RPOWiM” na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem sytuacji gdzie Wykonawca w wyniku trwających promocji może sprzedawać zaoferowane produkty po cenach niższych niż w złożonej ofercie.
2. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę, ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10–11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
6.1. zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2. zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10-11 ustawy.
Dokument, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 8.1. lit. a), c) i pkt 8.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do dołączenia do oferty egzemplarza pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają jedną ofertę, przy czym:
8.1. wymagane oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
8.2. oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22ust.1 Ustawy Pzp, wykaz dostaw składa ustanowiony do reprezentowania Wykonawców pełnomocnik.
9. Forma dokumentów:
9.1. wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski. Tłumaczenie winno być opatrzone adnotacją Wykonawcy wskazującą (potwierdzającą), iż jest to tłumaczenie określonego dokumentu załączonego do oferty w języku obcym.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia polegającej na wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie spośród dostaw głównych, dostaw lub usług potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia oraz w odniesieniu do jego rzetelności, rozumianej jako solidne i sumienne wywiązanie się z uprzednio zaciągniętych zobowiązań w ramach profesjonalnej realizacji zleconych mu zadań. Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa: dostawę i konfigurację dwóch różnych dostaw sprzętu do badań obrazowych RTG i scyntygraficznych o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto, każde z nich.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Parametry techniczne. Waga 30
3. Gwarancja. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
293/2015/PN/DZP/RPOWiM
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.7.2015 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.7.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30.7.2015 - 11:00
Miejscowość:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 311,10-719 Olsztyn
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie Komisji Przetargowej oraz inne zainteresowane osoby.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zakup finansowany z w ramach realizacji projektu pt. „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej”w ramach Osi Priorytetowej 1 -„Przedsiębiorczość”, Działania 1.1-„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Poddziałania1.1.3-„Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r. (umowa nr UDA-RPWM.01.01.03-28-012/14-00).
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Dostawa i montaż ( instalacja): 60 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Terminy świadczenia usług serwisowych:
2.1. czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy będzie wynosił maksymalnie 24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy;
2.2. czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych będzie wynosił maksymalnie 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.
3. Minimalny okres udzielonej gwarancji: 24 miesiące.
4. Wykonawca może zadeklarować dłuższy niż wymagany okres gwarancyjny, któremu Zamawiający przypisał odpowiednią punktację.
Zasady punktacji przedstawiają się wówczas w następujący sposób:
24 miesiące – 0 pkt.;
36 miesięcy – 3 pkt.
48 miesięcy – 6 pkt.;
60 miesięcy – 10 pkt.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych).
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust. 3 Ustawy Prawo za mówień publicznych).
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób (art. 180 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (art. 180 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych).
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia (art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych).
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Ustawie Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.