Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Building-inspection services [test/inspection of steel support structures, concrete structures, earthworks and hydraulic works, coatings, walls, insulation, fire protection structures, etc]
Paks, Hungary

Purchaser: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13/08/2015 S155 Member states - Service contract - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.IV.
Hungary-Paks: Building-inspection services

2015/S 155-286167

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
For the attention of: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.atomeromu.hu
Further information can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
For the attention of: Bachné Griezer Mária – közbeszerzési szakértő
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
For the attention of: Bachné Griezer Mária – közbeszerzési szakértő
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Tenders or requests to participate must be sent to: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
For the attention of: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
HUNGARY
Telephone: +36 75508042
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
71315400
Description
Building-inspection services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 14.9.2015 - 14:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
14.9.2015 - 14:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Hungarian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Hungarian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Magyarország-Paks: Épület-ellenőrzési szolgáltatások

2015/S 155-286167

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Hrsz.: 8803/15 Pf.: 71.
Címzett: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu
További információ a következő címen szerezhető be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Bachné Griezer Mária – közbeszerzési szakértő
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Bachné Griezer Mária – közbeszerzési szakértő
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75507363
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hrsz.:8803/15., pf.:71.
Címzett: Szél István, csoportvezető
7031 Paks
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 75508042
I.2)
Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
I.3)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)
Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Építészeti öregedéskezelési programok által előírt vizsgálatok és építészeti állapotvizsgálatok elvégzése.
II.1.2)
A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7030 Paks, hrsz.: 8803/15.
NUTS-kód HU233
II.1.3)
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)
Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés / Öregedéskezelési programok által előírt vizsgálatok és építészeti állapotvizsgálatok elvégzése.
II.1.6)
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71315400
II.1.7)
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)
Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)
Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség:
A paksi atomerőmű technológiai épületei, létesítményei, műtárgyai (összesen 89 db) állapotának és valamennyi Atomerőmű Biztonsági Osztályba Sorolt (ABOS) kategóriába sorolt szerkezetének helyszíni szemrevételezéses, műszeres – roncsolásos és roncsolásmentes – állapotvizsgálata valamint laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése az ajánlatkérő, mint Megrendelő által biztosított, az Építészeti Öregedéskezelési Programokban (ÉÖKP) meghatározott módon, 2016-2020. évben, az alábbi típusú szerkezeteken:
a) acél tartószerkezetek,
b) beton- és vasbeton tartószerkezetek,
c) földművek és vízépítési műtárgyak,
d) dekontaminálható bevonatok,
e) korróziógátló bevonatok,
f) falazatok,
g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelés,
h) tűzgátló épületszerkezetek.
Az esetleges elváltozások, hibajelenségek felderítése, monitorozás, trendelemzés, prognosztizáció, műszaki intézkedési javaslat tétele időbeli ütemezéssel, a feltérképezett hibák javítási lehetőségeinek meghatározása költségbecsléssel, keletkezett paraméteradatok legyűjtése. A szerződés teljesítése során keletkező dokumentumokat magyar nyelven kell elkészíteni.
A szerkezeti vizsgálatokat az Építészeti Öregedéskezelési Programok szerint kell végrehajtani, amely jellemzően szemrevételezéses vizsgálat, de esetenként sor kerülhet laboratóriumi vizsgálatra, melyet akkreditált laboratóriumban kell végrehajtani.
A feladatkiírást a Kiegészítő iratok c. dokumentum tartalmazza, azzal, hogy az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció fogja a végleges és részletes közbeszerzési műszaki leírást tartalmazni.
II.2.2)
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)
Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 20.1.2016 Befejezés 31.12.2020
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: késedelem esetén, minden megkezdett naptári nap után a késedelemmel érintett részfeladat(ok) szerződéses nettó összegének 0,3 %-a, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részfeladat(ok) szerződéses nettó összegének 10 %-a.
Nemteljesítés esetére kikötött kötbér: nem-teljesítés esetén a nem-teljesítéssel érintett részfeladat(ok) szerződéses nettó összegének 20 %-a.
Jótállási kötelezettség: A jótállási időszak az átadás-átvételt igazoló bizonylat keltétől számított 24 hónap.
A részletes feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész)teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. [A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 130. § (1), (5)-(6) bekezdése, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló (Ptk.) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás összege HUF-ban lesz meghatározva és a kifizetések is HUF-ban történnek.
A további részletes információkat és feltételeket az ajánlattételi szakaszban a dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)
Részvételi feltételek
III.2.1)
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá tartozik.
— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik (a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve).
— A jelen közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 56. § (1) és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alá.
Kizáró okokra vonatkozóan megkövetelt igazolási mód:
— A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)-j) pontja és a 3. § b) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 5. §-ára.
— A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a)-h) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok, figyelemmel a Korm. rend. 5. §-ára.
— A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint jogosult eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § és 4. § szerinti nyilatkozatokat, illetve hatósági bizonyítványokat és igazolásokat egyszerű másolati példányban is be lehet nyújtani.
Abban az esetben, ha a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely, a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 6. §-a szerint fog eljárni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 7. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi, mint a részvételi felhívás feladásának időpontja.
III.2.2)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, ha a részvételi felhívás feladásának napjától számított, utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele érje el a 200 000 000 HUF-ot.
Az ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szerinti árbevételnek fogadja el az
a) acél tartószerkezeteken és/vagy
b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és/vagy
c) földműveken és vízépítési műtárgyakon és/vagy
d) dekontaminálható bevonatokon és/vagy
e) korróziógátló bevonatokon és/vagy
f) falazatokon és/vagy
g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és/vagy
h) tűzgátló épületszerkezeteken végzett műszaki szakértői feladatokat.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A(z) (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Amennyiben számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapján megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi. Az eredménykimutatás adatainak csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.
A nem Magyarországon letelepedett (közös) részvételre jelentkező részéről az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó eredménykimutatás egyszerű másolata.
Ha a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a kért eredménykimutatással, mert az időszak után kezdte meg működését, úgy alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján kell igazolnia. A működésének teljes ideje alatt
a) acél tartószerkezeteken és/vagy
b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és/vagy
c) földműveken és vízépítési műtárgyakon és/vagy
d) dekontaminálható bevonatokon és/vagy
e) korróziógátló bevonatokon és/vagy
f) falazatokon és/vagy
g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és/vagy
h) tűzgátló épületszerkezeteken
végzett műszaki szakértői vizsgálat(ok)ra vonatkozó szerződéseiből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételével kell igazolnia.
Ha a részvételre jelentkezőnek a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésére, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED adatbázisba való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
Amennyiben a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor a (közös) részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint.
A részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskori ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmassági igazolásban résztvevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre, közös részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) nem végzett ipari létesítmény(ek)ben
a) acél tartószerkezeteken és
b) beton- és vasbeton tartószerkezeteken és
c) földművek és vízépítési műtárgyakon és
d) dekontaminálható bevonatokon és
e) korróziógátló bevonatokon és
f) falazatokon és
g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelésen és
h) tűzgátló épületszerkezeteken
műszaki szakértői vizsgálat(ok)at, mely(ek)nek nettó összértéke eléri a 280 000 000 HUF-ot.
Az a)-h) pontok alatt felsorolt valamennyi szerkezeten kell legalább egyszer szakértői munkát végezni az alkalmassági feltétel teljesítéséhez.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a helyszíni vizsgálatok vezetésével, az elemzések (prognosztizáció, trendelemzések) végzésével, valamint az intézkedések meghozatalának irányításához az M.1. alkalmassági feltétel a)-h) pontok alatt felsorolt, szerkezetenként 1-1 fő szakemberrel.
Az M.1. alkalmassági feltétel a)-h) pontjaiban felsorolt szerkezetekre előírt, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság, a mindenkori aktuális besorolásnak megfelelően:
a) acél tartószerkezetek,
SZÉS1 (Tartószerkezeti szakértés) vagy
SZÉS2 (Épületszerkezeti szakértés) és NSZ-7 (Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok)
b) beton- és vasbeton tartószerkezetek,
SZÉS1 (Tartószerkezeti szakértés) vagy
SZÉS2 (Épületszerkezeti szakértés) és NSZ-7 (Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok)
c) földművek és vízépítési műtárgyak,
SZÉS1 (Tartószerkezeti szakértés) vagy
SZÉS8 (Geotechnikai szakértés)
d) dekontaminálható bevonatok,
SZÉS9 (Építési szakipari szakértés) vagy
SZÉS11 (Építőanyag-ipari szakértés) vagy
G-K-14 – Felületjavító és bevonatoló eljárások a keménység és kopásállóság növelésére vagy
G-K-15 – Felületjavító és bevonatoló eljárások a korrózióállóság és a hőállóság növelésére és NSZ-6 (Anyagtudomány, anyagvizsgálat)
e) korrózió gátló bevonatok,
SZÉS9 (Építési szakipari szakértés) vagy
SZÉS11 (Építőanyag-ipari szakértés) vagy
G-L-11 Korrózióvédelmi szakértő és NSZ-6 (Anyagtudomány, anyagvizsgálat)
f) falazatok,
SZÉS1 (Tartószerkezeti szakértés) vagy
SZÉS2 (Épületszerkezeti szakértés)
g) csapadék illetve használati víz elleni szigetelés,
SZÉS9 (Építési szakipari szakértés) vagy
SZÉS11 (Építőanyag-ipari szakértés)
h) tűzgátló épületszerkezetek.
SZÉS9 (Építési szakipari szakértés) vagy
SZÉS11 (Építőanyag-ipari szakértés)
Az M.1. alkalmassági feltétel a)-h) pontjaiban felsorolt szerkezetekre előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultság is megfelelő.
Egy szakember alkalmas lehet több részterület ellátására is, ha a szakértői jogosultsága alapján a tevékenységet végezheti.
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris rendeltetésű építmények) létesítésével, átalakításával, javításával és karbantartásával összefüggően minősítő vizsgálatok és szakértői tevékenységek végzésére szóló nukleáris minősítéssel vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelemmel.
M.4. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kéri:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) elvégzett, műszaki szakértői munkáinak ismertetése.
Ha a szerződést kötő másik fél
— a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint);
— az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás, vagy a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés szerint).
A referecianyilatkozatoknak, illetve referenciaigazolásoknak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szerződés tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, azaz meg kell nevezni az ipari létesítményt és azt az a)-h) pontban felsorolt szerkezetet, műtárgyat, bevonatot, falazatot, szigetelést, amelyre a szakértés irányult,
b) az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban, amennyiben a korábban teljesített munka közös ajánlattevőként teljesített munka volt, a teljes ellenszolgáltatás összegéből a saját teljesítés ellenszolgáltatás összegét is meg kell adni,
c) a teljesítés befejezésének ideje (év, hó és nap),
d) a szerződést kötő másik felek megnevezése, címe
e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
g) nyertes, közös ajánlattevők részére kiadott referenciaigazolásban a közös ajánlattevők által teljesített munka %-os megosztását, vagy ha az nem adható meg pontosan, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a nyertes közös ajánlattevők egyetemlegesen feleltek a teljesítésért, és az ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást vagy nyilatkozatot benyújtó ajánlattevő által elvégzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése)
Ha a részvételre jelentkezőnek a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésére, akkor azt a részvételre jelentkezőnek az eredeti pénznemben történt megadása mellett át kell számolnia forintra, a részvételi felhívás TED adatbázisba való feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (http://www.mnb.hu/)
M.2. Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről azoknak a szakembereknek a megnevezése, akiket be kíván vonni a feladat teljesítésébe.
Az M.2. pontban előírt szakemberek esetében csatolandó saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, továbbá meg kell adni a szakemberek nevét, annak a kamarának/névjegyzéknek a megnevezését, amelynek a nyilvántartásában szerepel, a nyilvántartás honlapjának elérhetőségét, a kamarai számot*, illetve a nyilvántartási számot*.
*Nem a magyar kamarai nyilvántartásba bejegyzett szakember esetén a bejegyzett országban a szerződés tárgya szerinti tevékenységhez előírt engedély vagy jogosítvány másolata, szervezeti vagy kamarai tagságról szóló igazolás másolata.
Az alkalmasság igazolására megnevezett szakemberek esetében (M.2.) a vonatkozó dokumentumoknak vagy nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell, hogy az adott személyek milyen jogviszony alapján kerülnek a szerződés teljesítésébe bevonásra.
M.3. Csatolandó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris rendeltetésű építmények) létesítésével, átalakításával, javításával és karbantartásával összefüggően minősítő vizsgálatok és szakértői tevékenységek végzésére szóló nukleáris minősítés másolata vagy a minősítés megindítására vonatkozó kérelem másolata.
M.4. Csatolandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f) pont alapján a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező részéről az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű irat másolata, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékai. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése)
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a követelményeknek.
A részvételre jelentkező a műszaki és a szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés a) és b) pontja szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a részvételre jelentkezőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelését továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének az időtartama alatt.
III.2.4)
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.3.2)
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen
IV. szakasz: Eljárás

IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)
Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem
IV.2)
Bírálati szempontok
IV.2.1)
Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)
Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.9.2015 - 14:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.9.2015 - 14:00
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.7)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. május.
VI.2)
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)
További információk:
1. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást és a felvilágosítás kérését a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja. Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő azt egy körben (azaz még egy alkalommal) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy az új gazdasági szereplő helyett, illetve mellett további új gazdasági szereplő bevonását kizárja (Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján).
2. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 12.10.2015.
3. Ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontja alá tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 26. §]
4. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell:
— a részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös részvételre jelentkezők közötti feladatmegosztást (a %-os mérték feltüntetésével) a szerződés teljesítése során,
— a közös részvételi jelentkezést benyújtók – cégszerű aláírással ellátott – nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá annak megjelölését, hogy képviselőként melyik közös részvételre jelentkező jár el az ajánlatkérővel való kapcsolattartásban, az erre vonatkozó meghatalmazás csatolásával,
— a közös részvételre jelentkezők azon bankszámlaszámát, ahová a kifizetések a számlázás során történjenek.
A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megnevezését.
Közös jelentkezés esetében követelmény, hogy a részvételi jelentkezés kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmazza, hogy kik a közös részvételre jelentkezők. Ajánlatkérő felhívja a közös részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésük benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium elnevezés alatt) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételi jelentkezés többi részében is a közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös részvételre jelentkezőként, minden részvételre jelentkező által aláírtan.
5. Kiegészítő tájékoztatás:
A részvételre jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől, Kbt. 45. § alapján. A feltett kérdést – a kérdésfeltevő megnevezése nélkül – és az arra adott választ az ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőnek egyidejűleg megküldi. A részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban helyszíni szemlét, konzultációt nem tart.
6. Aláírási címpéldányok:
A részvételi jelentkezési nyilatkozatot valamint a részvételi jelentkezéshez csatolt összes nyilatkozatot a közbeszerzési eljárásban résztvevő gazdasági szereplőnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező/ közös részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása.
Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján képviselő ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya
7. A kiegészítő iratok, beszerzése, átvétele:
A kiegészítő iratokat a részvételi felhívás megküldésének napjától kezdve a részvételi jelentkezési határidő lejártáig töltheti(k) le az ajánlatkérő www.kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu web oldaláról. A kiegészítő iratok Word és pdf formátumban is elérhetőek.
A letöltés feltétele a cégszerű aláírással ellátott Titoktartási nyilatkozat megküldése faxon az ajánlatkérő részére vagy pdf formában a www.kozbeszerzes@npp.hu címére, melynek kézhezvétele után az ajánlatkérő megküldi a kiegészítő iratok letöltéséhez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót az érdeklődő gazdasági szereplő által megjelölt elektronikus levélcímre.
Ajánlatkérő Titoktartási nyilatkozat mintát faxon vagy www.kozbeszerzes@npp.hu címre érkezett kérésre küld, az érdeklődő gazdasági szereplő által megadott elektronikus levélcímre.
A kiegészítő iratok ajánlatkérőtől történő átvétele a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.
8. Részvételi jelentkezések benyújtása:
A részvételi jelentkezést összefűzve vagy nyomdai úton kötve, az információt tartalmazó oldalak folyamatos oldalszámozásával és tartalomjegyzékkel ellátva, 1 darab eredeti papír alapú példányban, és az eredetivel mindenben megegyező 3 darab elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón) kell benyújtani a IV.3.4) pontban megjelölt határidőre zárt borítékban. Eltérés esetén az eredeti papír alapú példány az irányadó.
A külső borítékon minden esetben fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát, valamint azt az információt, hogy a küldemény nem bontható fel a részvételi jelentkezési határidő lejárta előtt.
Postán történő feladás esetén a címzést a részvételi felhívás I.1) pontja szerint kell feltüntetni.
Gyorspostával történő feladás esetén fel kell tüntetni: 7030 Paks, hrsz.: 8803/15, 6-os számú főút, Déli Bejáró, F1 porta.
Személyes benyújtás esetén:
A részvételi jelentkezések bontásának napját megelőző munkanapig MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 103. épület, földszint, Központi Iktató (Iratkezelési Csoport), munkanapokon 8:00-14:00 óra között, kivéve a hétvégére áthelyezett munkanapokon (nincs személyes benyújtási lehetőség).
A részvételi jelentkezés határidejének lejárta napján 8:00 és 13:50 óra között: kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 357. épület 8. sz. helyiség (Beszerzési Osztály titkársága).
A részvételi határidő lejárta napján 13:50 és 14:00 óra között: kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 357. épület, 12. sz. helyiség (Tárgyaló).
A belépés biztosításához, a belépést megelőző legalább 3 munkanappal korábban, a következő adatokat kell megküldeni faxon az ajánlatkérő részére:
— a személy neve (vezeték- és utónév),
— születési helye, ideje,
— lakcíme,
— magyar állampolgár esetén anyja neve,
— útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma,
— munkahelyi beosztása,
— munkáltató megnevezése.
Személyi számítógép behozatala az erőmű területére jelentős időráfordítást és további adminisztrációt jelent belépéskor, ezért annak behozatala nem ajánlott. A részvételi jelentkezés, a részvételi határidőt követő beérkezése esetén a beléptetésből fakadó késedelmet -mint kifogást- nem fogadja el az ajánlatkérő.
Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot a részvételre jelentkező maga viseli.
Az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés nem megfelelő, azaz nem az előírások szerinti tartalommal, előírás szerinti helyre vagy nem időben történő kézbesítéséért, valamint azért, ha a részvételi határidő lejártakor nincs a bontás helyszínén. A részvételi jelentkezés határidőben az előírt tartalommal és megfelelő helyre történő benyújtása teljes mértékben a részvételre jelentkező kockázata. (A részvételi jelentkezést tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, ebből eredő tartalmi hiányosságok, a kézbesítés elkésettsége, stb.).
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be.
Az a részvételi jelentkezés kerül felbontásra, mely zárt borítékban/csomagolásban, közvetlenül vagy postai úton, a részvételi határidő lejártáig, a részvételi jelentkezés benyújtásának helyére beérkezik. A részvételi jelentkezések bontásán ismertetésre kerül a részvételre jelentkezők neve, címe, székhelye. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül.
A részvételi jelentkezések felbontásán az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők képviselői jogosultak jelenlétre.
9. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni, illetve meg kell adni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat.
10. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Időpontja: 2015/09/14 14:00 óra
Helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Paks hrsz.: 8803/15, 357. számú épület, 12. sz. helyiség.
11. Az ajánlatkérő keretszámot nem határoz meg, az összes pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtott részvételre jelentkezőt felkéri ajánlattételre.
12. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell, hogy a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt tartalmi, formai követelményeket elfogadja.
13. Előzetes tájékoztatás szerződéses feltételekről:
Az ajánlatkérő már az eljárás jelen szakaszában tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a tárgyi közbeszerzés munkáinak elvégzéséhez szerződéses feltételként fogja előírni, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig és azt követően, a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell olyan saját vagy bérelt (vagy egyéb megfelelő módon a szerződés időtartama alatt rendelkezésre állást biztosító) laboratóriummal, amely érvényes MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerinti akkreditálási okirattal rendelkezik a következő szakterületekre: beton, acél, tűzvédelem, dekontaminálható bevonat.
Szintén szerződéses feltétel lesz érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvány vagy ezzel egyenértékű egyéb okirat (tanúsítvány) megléte mindazon szervezetek vonatkozásában, akik a szerződés teljesítésében részt vesznek.
14. A verseny biztosítása
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 28. § (1) bekezdésére, mely szerint a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
— nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen;
— más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt;
— más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
15. Ajánlatkérő felhívja a részvetelre/közös részvételre jelentkezők figyelmét, hogy nyertességük esetén a szerződéskötés feltétele, hogy az M.2. alkalmassági feltétel igazolására megnevezett szakemberek rendelkezzenek magyar kamarai nyilvántartásba vétellel.
Nem a magyar kamarai nyilvántartásban bejegyzett részvetelre/közös részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentekezés benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megjánlott szakember a magyar kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilatkozat be nem tartása az eljárás során olyan lényeges körülménynek minősül, mely a közbeszerzési szerződés megkötésére képtelenné teszi teszi ajánlattevőt, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 14.10.2015.
17. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételre jelentkező általi felelős fordítását is elfogadja. [Kbt. 36. § (3) bekezdés]
18. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
19. Minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében, azaz a jelen részvételi felhívás III.2.3. pontjaiban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest, tekintettel a projekt megvalósításához kapcsolódó speciális követelményekre.
20. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. [Kbt. 90. § (2) bekezdés]
21. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a értelmében törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
22. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások átvételéről, és arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vették a részvételi jelentkezések kidolgozása során.
23. A részvételre jelentkező részvételi jelentkezése miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
24. Amennyiben a kiegészítő irat nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozat mintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.
25. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kiállított nukleáris minősítés (M.3. műszaki-szakmai alkalmasság) megszerzésével kapcsolatban további felvilágosítás Seres Zoltán csoportvezetőnél a kozbeszerzes@npp.hu címen, a +36 75507590 telefax számon szerezhető be.
Jelen részvételi felhívás III.2.3) M.3. pontjában hivatkozott FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend kivonata elérhető az ajánlatkérő honlapján (www.atomeromu.hu).
26. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által működtetett Építészeti Öregedéskezelési Programokkal kapcsolatban további felvilágosítás Laki Tamás csoportvezetőnél a kozbeszerzes@npp.hu címen, a +36 75506535 telefax számon szerezhető be.
27. A jelen részvételi felhívásban, illetve a kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a részvételi felhívás feladásának napján hatályos, a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
VI.4)
Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)
Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-a szerint.
VI.4.3)
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)
E hirdetmény feladásának időpontja:
10.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.