Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Detection apparatus [includes x-ray screening units etc]
Szczytno, Poland

Purchaser: Warmia i Mazury Sp. z o.o.

25/08/2015 S163 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Szczytno: Detection apparatus

2015/S 163-299174

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Szymany 150
For the attention of: Aleksandra Kalinowska – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
12-100 Szczytno
POLAND
Telephone: +48 896231976
E-mail: zarzad@szymanyairport.pl
Fax: +48 896231976
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.szymanyairport.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38431000, 38430000, 38546000, 38540000, 38580000, 38581000
Description
Detection apparatus.
Detection and analysis apparatus.
Explosives detection system.
Machines and apparatus for testing and measuring.
Non-medical equipment based on the use of radiations.
Baggage-scanning equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 29.9.2015 - 23:59
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.


----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Polska-Szczytno: Aparatura do wykrywania

2015/S 163-299174

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Warmia i Mazury Sp. z o.o.
Szymany 150
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kalinowska – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
12-100 Szczytno
POLSKA
Tel.: +48 896231976
E-mail: zarzad@szymanyairport.pl
Faks: +48 896231976
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.szymanyairport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa sprzętu do wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szymany 150.
Kod NUTS PL
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz instalacją i uruchomieniem, następujących urządzeń do wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa:
1. Detektor/analizator śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) szt. 1.
2. Urządzenie RTG szt. 2:
3. Zestaw do inspekcji podwozi pojazdów szt. 1.
4. Szlaban na punkcie kontroli pojazdów szt. 2.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej (według wymagań określonych w załącznikach 1.1 do SIWZ);
b) przeprowadzenie szkolenia operatorskiego oraz szkolenia serwisowego dla pracowników Zamawiającego (według wymagań określonych w załącznikach 1.1 do SIWZ);
c) udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w SIWZ oraz pozostałych postanowieniach SIWZ;
d) przeprowadzenie na własny koszt testów sprawdzających urządzeń poprzedzające podpisanie protokołu odbioru końcowego;
e) świadczenie w okresie gwarancyjnym pełnego serwisu wraz z przeprowadzeniem przeglądów okresowych i konserwacji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi (koszt uwzględniony w cenie ofertowej).
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38431000, 38430000, 38546000, 38540000, 38580000, 38581000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie: 10 000 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,zwanej dalej w ogłoszeniu „ustawą”.
2. Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatności zostały uregulowane we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)
Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny – ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia / nie spełnia”.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa Rozdziale VIII ust. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa pełnomocnik lub oświadczenie może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b.) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
c.) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
h) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w ust. 1 lit. c,) f) g), i) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w ust. h) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, ustawy.
2a. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8,ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 pkt lit. a) i c) i oraz ust. 2 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6a. Na zasadzie §3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. . b) ,c), f), g), h), i).
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6b. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z danymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda także dokumentów dotyczących:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – dokumentów wymienionych w ust 1lit. e), j);
2) dokumentów dotyczących:
— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa w ust. 1 a, 1 b ,1d, 6, które winne zostać złożone w oryginale oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, a dotyczące:
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca musi wykazać, że:
(a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 PLN (słownie pięćset tysięcy złotych);
(b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN (słownie pięćset tysięcy złotych).
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania powyższych warunków jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego polskiego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
II.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
j) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6a. Na zasadzie §3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz.231) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. . b) ,c), f), g), h), i).
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6b. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z danymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda także dokumentów dotyczących:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – dokumentów wymienionych w ust 1lit. e), j),
2) dokumentów dotyczących:
— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa w ust. 1 a, 1 b ,1d, 6, które winne zostać złożone w oryginale oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące:
c) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co najmniej:
jedno zamówienie polegające na dostawie urządzeń do kontroli bezpieczeństwa o łącznej wartości nie mniej niż 500 000 PLN brutto. (słownie pięćset tysięcy zł brutto
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania powyższych warunków jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego polskiego do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.– ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
II
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
d) wykazu głównych dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy dostawy te lub usługi zostały wykonane należycie Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6a. Na zasadzie §3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz.231) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 1 lit. . b) ,c), f), g), h), i).
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6b. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z danymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda także dokumentów dotyczących:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – dokumentów wymienionych w ust 1lit. e), j),
2) dokumentów dotyczących
— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa w ust. 1 a, 1 b ,1d, 6, które winne zostać złożone w oryginale oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Okres gwarancji. Waga 20
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WIM.BZ.0812.9.2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.9.2015 - 23:59
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.9.2015 - 12:00
IV.3.5)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 30.9.2015 - 12:30
Miejscowość
Szymany 150
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji zamówienia 31.10.2015.
2. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego.
3. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania SIWZ wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty katalogowe oferowanego sprzętu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.8.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.