Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Building-cleaning services [cleaning/decontamination services]
Lithuania

Purchaser: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

11/09/2015 S176 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Lithuania-Visaginas: Building-cleaning services

2015/S 176-319458

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
For the attention of: Sergej Dvojeglazov
LT-31146 Visaginas
LITHUANIA
Telephone: +370 38624179
E-mail: sergej.dvojeglazov@iae.lt
Fax: +370 38624189
Internet address(es):
Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
90911200
Description
Building-cleaning services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.10.2015 - 23:59
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
21.10.2015 - 11:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Lithuanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
Lietuva-Visaginas: Pastatų valymo paslaugos

2015/S 176-319458

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB
I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)
Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k.
Kam: Sergej Dvojeglazov
LT-31146 Visaginas
LIETUVA
Telefonas: +370 38624179
El. paštas: sergej.dvojeglazov@iae.lt
Faksas: +370 38624189
Interneto adresas(-ai):
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
I.2)
Perkančiosios organizacijos tipas
Kita: valstybės įmonė
I.3)
Pagrindinė veikla
Kita: eksploatacijos nutraukimas
I.4)
Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne
II dalis: Sutarties objektas

II.1)
Aprašymas
II.1.1)
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinių kontroliuojamos zonos pastatų patalpų dezaktyvacijos paslaugos.
II.1.2)
Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 14: Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino sav.
NUTS kodas LT009
II.1.3)
Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)
Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)
Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinių kontroliuojamos zonos pastatų patalpų dezaktyvacijos paslaugos.
II.1.6)
Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
90911200
II.1.7)
Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)
Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)
Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)
Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)
Visas kiekis ar visa apimtis:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinių kontroliuojamos zonos pastatų patalpų dezaktyvacijos paslaugos:
1) durys – 4 280 kvadratinių metrų;
2) grindys – 6 569 955 kvadratiniai metrai;
3) grindys (2 radiacinės saugos kategorija) – 331 552 kvadratiniai metrai;
4) langai/vitražai – 22 202 kvadratiniai metrai;
5) palangės – 67 783 kvadratiniai metrai;
6) radiatoriai – 1 132 kvadratiniai metrai;
7) santechnika – 46 118 vnt.;
8) santechnika (2 radiacinės saugos kategorija) – 334 vnt.;
9) sienos – 786 668 kvadratiniai metrai;
10) turėklai – 4 314 kvadratiniai metrai;
11) žaliuzės – 406 vnt.
Nurodyti paslaugų kiekiai yra maksimalūs.
II.2.2)
Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)
Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 1095 (nuo sutarties sudarymo)
III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)
Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)
Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas), kurio vertė ne mažiau kaip 5 % sutarties kainos eurais su PVM.
III.1.2)
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to, kai buvo gauti visi tinkami dokumentai. Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.
III.1.3)
Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)
Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)
Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. 1) Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
2) Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiami dokumentai: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiami dokumentai: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas ar tinkamai patvirtinta kopija, liudijantis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, įvykdymą. Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, mokėjimą. Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti: Tiekėjui turi būti suteikta teisė verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte.
Pateikiami dokumentai: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtinta kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba Viešųjų pirkimų tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad tiekėjas yra įregistruotas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, kopija. Iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus pripažintas geriausiu, perkančioji organizacija papildomai gali pareikalauti pateikti pažymą apie mokesčių įmokas, o iš tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo – ir pažymą apie socialinio draudimo įmokas. Iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, duomenis apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą perkančioji organizacija sprendimo apie laimėjusį pasiūlymą priėmimo dieną papildomai gali patikrinti neatlygintinai prieinamuose Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Papildomai turi būti pateikta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos išduota licencija ar laikinasis leidimas versti veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte arba kitas lygiavertis dokumentas.
III.2.2)
Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nereikalaujama.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Nereikalaujama.
III.2.3)
Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Įvykdytų ar vykdomų pagrindinių panašių pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas (PD C dalyje užpildyta forma), nurodant sutarčių pavadinimus, paslaugas, kurios buvo nupirktos kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei paslaugų gavėjus. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis yra ne mažesnė nei nurodyta reikalavime. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
2. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas ar kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai (pvz., kokybės vadovas), patvirtinantys, kad tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
3. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas ar kiti aplinkosaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:2008 standartą arba lygiavertę aplinkosaugos vadybos sistemą.
4. Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas ar kiti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai (pvz., tiekėjo parengtas taikomųjų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonių aprašymas), patvirtinantys, kad tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal BS OHSAS 18001:2007 standartą arba lygiavertę darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ar vykdo bent vieną panašią pirkimo–pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta patalpų dezaktyvacijos arba patalpų valymo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis ne mažesnės nei 79 000 EUR vertės arba to paties pirkimo objekto ir vertės vykdomos sutarties tinkamai įvykdyta dalis.
2. Tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
3. Tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko aplinkosaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:2008 standartą arba lygiavertę aplinkosaugos vadybos sistemą.
4. Tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal BS OHSAS 18001:2007 standartą arba lygiavertę darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.
III.2.4)
Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)
Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)
Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)
Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne
IV dalis: Procedūra

IV.1)
Procedūros tipas
IV.1.1)
Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)
Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)
Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)
Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)
Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)
Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)
Administracinė informacija
IV.3.1)
Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)
Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)
Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 20.10.2015 - 23:59
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)
Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
21.10.2015 - 11:00
IV.3.5)
Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)
Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)
Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 21.10.2015 - 11:10
Vieta:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės Pirkimų ir sutarčių skyrius (87 past.), 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokų atplėšimo procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.
VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)
Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)
Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): Ignalinos programos projektas ADA.PPR.
VI.3)
Papildoma informacija
Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS (pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Registracija CVP IS yra nemokama.
Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti pasirašytus galiojančiu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.
Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei kvalifikaciją pagrindžiantys atitinkami dokumentai (pažymos, diplomai, sertifikatai ir kt.) yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
VI.4)
Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)
Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)
Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)
Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)
Šio skelbimo išsiuntimo data:
8.9.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.