Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Linear accelerators [linear accelerator - includes the removal of an old irradiator, including disposal of sources, radiological control, etc - medical]
Košice, Slovakia

Purchaser: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

06/10/2015 S193 Member states - Supply contract - Prior Information Notice - Not applicable
I.II.B.
Slovakia-Košice: Linear accelerators

2015/S 193-349348

Prior information notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
36603350
Rastislavova 43
Contact point(s): Pro-Tender s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika
For the attention of: Ing. Katarína Vinceová
041 91 Košice-mestská časť Juh
SLOVAKIA
Telephone: +421 552861256
E-mail: katarina.vinceova@protender.sk
Fax: +421 552861257
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.vou.sk
Address of the buyer profile: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9442
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5)
Common procurement vocabulary (CPV)
31643100, 45111300, 45215100
Description
Linear accelerators .
Dismantling works .
Construction work for buildings relating to health .


----------------------------------------------------
Original Text (in Slovak)
----------------------------------------------------

I.II.B.III.VI.
Slovensko-Košice: Lineárne urýchľovače

2015/S 193-349348

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
36603350
Rastislavova 43
Kontaktné miesto (miesta): Pro-Tender s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vinceová
041 91 Košice-mestská časť Juh
SLOVENSKO
Telefón: +421 552861256
E-mail: katarina.vinceova@protender.sk
Fax: +421 552861257
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.vou.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9442
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)
Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie
Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka monoenergetického lineárneho urýchľovača pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu a.s.
II.2)
Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, Košice.
Kód NUTS SK042
II.3)
Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)
Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Rozsah predmetu zákazky:
1. dodanie monoenergetického lineárneho urýchľovača;
2. likvidácia rádioterapeutického ožarovača TERAGAM-02: demontáž rádioaktívnej časti, preprava a bezpečné uskladnenie rádioaktívnej časti oprávneným subjektom, dozimetrická kontrola pracoviska po demontáži rádioaktívnej časti, demontáž a ekologická likvidácia zostávajúcich častí zariadenia;
3. stavebné úpravy pre výmenu prístroja zdravotníckej technológie v profesiách: architektonicko-stavebné riešenie, statika, elektroinštalácia, zdravotechnika, slaboprúd.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 333 333 EUR
II.5)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
31643100, 45111300, 45215100
II.6)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)
Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)
Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)
Podmienky účasti
III.2.1)
Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)
Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)
Doplňujúce informácie:
VI.3)
Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk
VI.4)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
1.10.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.