Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Spectrometers [alpha and gamma spectrometers]
Krakow, Poland

Purchaser: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

07/10/2015 S194 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Poland-Krakow: Spectrometers

2015/S 194-351387

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
For the attention of: Jolanta Oleksy
30-059 Kraków
POLAND
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.agh.edu.pl
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
38433000, 09344000, 30213100, 80511000, 80510000
Description
Spectrometers.
Radio-isotopes.
Portable computers.
Staff training services.
Specialist training services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
12.11.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.

----------------------------------------------------
Original Text (in Polish)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
Polska-Kraków: Spektrometry

2015/S 194-351387

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Osoba do kontaktów: Jolanta Oleksy
30-059 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa, montaż i uruchomienie Zintegrowanego Spektrometru promieniowania jonizującego alfa i gamma, dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: AGH, Kraków.
Kod NUTS PL
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa, montaż i uruchomienie Zintegrowanego Spektrometru promieniowania jonizującego alfa i gamma, dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
38433000, 09344000, 30213100, 80511000, 80510000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa, montaż i uruchomienie Zintegrowanego Spektrometru promieniowania jonizującego alfa i gamma, dla Laboratorium Ochrony Środowiska I Radiochemii w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej CE.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 PLN)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.11.2015 do godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
nr SWIFT: PKO PP LPW
— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
— gwarancjach bankowych;
— gwarancjach ubezpieczeniowych
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 5.1 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9 SIWZ zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać
mogą się wykonawcy nie wykluczeni
na podstawie art. 24 ustawy z
29.1.2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z późn. zm.) spełniający warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych i
wymagania określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w
szczególności dotyczące:
Uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby
wykonania przedmiotu zamówienia
nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.
2. W zakresie wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, należy
przedłożyć:
1/. Oświadczenie o spełnianiu
warunków z art. 22 ust 1 Pzp.
2/. Dokumenty wymienione w
pkt III.2.2) i III.2.3) niniejszego
ogłoszenia.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
3. W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy, należy
przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej.
Aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie
właściwego Naczelnika Urzędu
Skarbowego.
Aktualne zaświadczenie właściwego
Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS lub KRUS.
Aktualne zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
5. Aktualna informacja z KRK w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 ustawy.
Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
6. Aktualna informacja z KRK w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy.
Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
7. Aktualna informacja z KRK w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy.
Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 ustawy, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
8. Dokumenty dotyczące
przynależności do grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej.
W przypadku podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka
cywilna), każdy z wykonawców
wchodzących w skład konsorcjum
lub wspólników spółki cywilnej musi
złożyć dokumenty wymienione w
pkt 3 odpowiednio dla każdego
wykonawcy.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 3.2–3.7 należy
przedłożyć:
Dokument potwierdzający, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
— wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
Dokument potwierdzający, że nie
zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Dokument potwierdzający, że nie
orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie orzeczono
wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Zaświadczenie w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Zaświadczenie w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego
dokumentu, wykonawca zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
5. Ponadto do oferty należy
dołaczyć:
Formularz oferty – dostawy
Szczegółowa specyfikacja
techniczno-cenowa
Opisy techniczne oferowanego
sprzętu
Zamawiający wymaga podania
opisu oferowanego sprzętu wraz
z jego faktycznymi parametrami
technicznymi w taki sposób,
by Zamawiający był w stanie
stwierdzić czy zaoferowany sprzęt
spełnia wymagania określone w
specyfikacji. Oferty stwierdzające
jedynie spełnienie wymagań
Zamawiającego bez podania
faktycznych parametrów zostaną
odrzucone przez Zamawiającego
jako niespełniające kompletu
wymagań, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest
do jednoznacznego określenia
zaoferowanych w ofercie produktów,
charakteryzując je poprzez
wskazanie na konkretny wyrób
(producent, typ/model ).
Pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy (wykonawców
występujących wspólni), o ile ofertę
składa pełnomocnik.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Potencjał techniczny.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Okres gwarancji. Waga 20
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
KC-zp.272-547/15
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.11.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.11.2015 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie finansowane w części z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Dokumenty, określone w
Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 19.2.2013 w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. z 19.2.2013 poz. 231) należy
złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
2. Ilekroć w SIWZ, a także w
załącznikach do SIWZ występuje
wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania
dokumentów za zgodność z
oryginałem, należy przez to
rozumieć że oświadczenia i
dokumenty te powinny być opatrzone
podpisem (podpisami) osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy na
podstawie pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa
w pkt 8.2 w formie oryginału lub
kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza należy
dołączyć do oferty.
4. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów
udostępniających wykonawcy
zasoby, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów
winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty.
5. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę
7. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamówienia, o których
mowa w art. 151a ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie zamierza
ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów.
10. Zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy
wymagają zgody obu Stron i
zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa
w ust. 1 muszą być dokonywane
z zachowaniem przepisu art. 140
ust 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych stanowiącego, że
umowa podlega unieważnieniu
w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany
ustaleń niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty Wykonawcy w
następującym zakresie:
a. zmiany terminu wykonania umowy
poprzez jego skrócenie w przypadku
zgodnej woli Stron, lub poprzez
jego przedłużenie ze względu
na: przyczyny leżące po stronie
Zamawiającego lub w przypadku
gdy dochowanie terminu umownego
jest niemożliwe z uwagi na siłę
wyższą. Przez siłę wyższą strony
rozumieją okoliczności niemożliwe
do przewidzenia w chwili zawierania
umowy, niezależne od woli Stron, na
których powstanie żadna ze Stron
nie miała wpływu i których powstaniu
nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą
uważa się w szczególności: klęski
żywiołowe, katastrofy, mobilizację,
embargo, zamknięcie granic.
Wykonawca dotknięty działaniem
siły wyższej jest zobowiązany do
niezwłocznego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiającego.
b. wysokości wynagrodzenia w
przypadku:
— ograniczenia zakresu prac objętych
niniejszą umową w przypadku
stwierdzenia braku konieczności
wykonywania części zamówienia,
— zmiany stawki podatku VAT,
w odniesieniu do tej części
wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
c. jakości lub innych parametrów
urządzeń zaoferowanych w ofercie,
przy czym zmiana taka może być
spowodowana:
— niedostępnością na rynku urządzeń
wskazanych w ofercie wynikającą
z zaprzestania produkcji lub
wycofaniem z rynku tych urządzeń;
— pojawieniem się na rynku urządzeń
nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji przedmiotu umowy,
— pojawieniem się na rynku urządzeń
o lepszych parametrach niż
wskazane w ofercie,
pod warunkiem, że zmiany
wskazane powyżej nie spowodują
zwiększenia ceny ofertowej.
d. powierzenie określonego
zakresu podwykonawcy lub
zmiany zakresu części prac
powierzonych podwykonawcy
ze względów losowych lub w
przypadku gdy wprowadzenie
nowego podwykonawcy zapewni
lepszą realizację danej części
zamówienia,
4. Warunkiem dokonania zmian, o
których mowa w ust. 3 jest złożenie
wniosku przez stronę inicjującą
zamianę zawierającego: opis
propozycji zmian, uzasadnienie
zmian, obliczenie kosztów zmian,
jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie wykonawcy.
Zamówienie musi zostać
zrealizowane w terminie do
4.12.2015 r.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224584740
Faks: +48 224584740
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Zamówień Publicznych (o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i ust. 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224584740
Faks: +48 224584740
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.10.2015


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.