Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Railway transport services
Romania

Purchaser: Compania Nationala a Uraniului – SA Bucuresti

27/11/2015 S230 Member states - Service contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Bucuresti: Railway transport services

2015/S 230-418813

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC
Section I: Contracting entity

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Compania Nationala a Uraniului – SA Bucuresti
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Dragos Puia
010458 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213185258
E-mail: cosmin.craciun@cnu.ro, laurentiu.georgescu@cnu.ro, dragos.puia@cnu.ro, vlad.ion@cnu.ro, feldioara@cnu.ro, crucea@cnu.ro
Fax: +40 213129146
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.cnu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: SEAP – documentatia de atribuire este anexata anuntului de participare
www.e-licitatie.ro
020976 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213032997
Tenders or requests to participate must be sent to: SEAP, cu respectarea prevederilor HG 1660/2006
www.e-licitatie.ro
020976 Bucuresti
ROMANIA
Telephone: +40 213032997
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
60200000
Description
Railway transport services.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 8.1.2016 - 10:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.1.2016 - 16:00
IV.3.5)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.

----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------

I.II.III.IV.VI.
România-Bucuresti: Servicii de transport feroviar

2015/S 230-418813

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Compania Nationala a Uraniului – SA Bucuresti
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Dragos Puia
010458 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213185258
E-mail: cosmin.craciun@cnu.ro, laurentiu.georgescu@cnu.ro, dragos.puia@cnu.ro, vlad.ion@cnu.ro, feldioara@cnu.ro, crucea@cnu.ro
Fax: +40 213129146
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a entității contractante: http://www.cnu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: SEAP – documentatia de atribuire este anexata anuntului de participare
www.e-licitatie.ro
020976 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213032997
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: SEAP, cu respectarea prevederilor HG 1660/2006
www.e-licitatie.ro
020976 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213032997
I.2)
Activitate principală
Prospectare și extragere a cărbunelui și a altor combustibili solizi
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Servicii de transport feroviar de marfuri
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 18: Servicii de transport feroviar
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Principalul loc de prestare, pe relatiile (statii CFR): Feldioara-Argestru, Feldioara-Râureni, Feldioara-Borzesti, Feldioara-operator economic si retur.
Cod NUTS RO321
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 24
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 3 505 903,68 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite:
— total acord cadru – min. 2 815 578,24 RON fara TVA; max. 3 505 903,68 RON fara TVA;
— contract subsecvent an 2016 – min. 1 418 522,52 RON fara TVA; max. 1 767 263,04 RON fara TVA;
— contract subsecvent an 2017 – min. 1 397 055,72 RON fara TVA; max. 1 738 640,64 RON fara TVA.
Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 15.11.2015-1.2.2016. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contractul subsecvent nr. 1: in perioada 1.2.2016-30.2.2016; contractul subsecvent nr. 2: in perioada 15-30.12.2016.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Servicii de transport feroviar, conform celor mentionate in cadrul caietului de sarcini.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
60200000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Servicii de transport feroviar de marfuri (vagoane pline)
Ruta Argestru-Coslariu-Feldioara
— contract subsecvent an 2016 – min. 465 vagoane – max. 570 vagoane; respectiv min. 24 000 tone – max. 29 500 tone
— contract subsecvent an 2017 – min. 465 vagoane – max. 570 vagoane; respectiv min. 24 000 tone – max. 29 500 tone
Total acord cadru 2016-2017: min. 930 vagoane – max. 1 140 vagoane; respectiv min. 48 000 tone – max. 59 000 tone.
Servicii de transport feroviar de marfuri (vagoane goale)
Rutele Feldioara-Argestru, Feldioara-Râureni, Feldioara-Borzesti, Feldioara-operator economic, operator economic-Feldioara
— contract subsecvent an 2016 – min. 514 vagoane – max. 659 vagoane;
— contract subsecvent an 2017 – min. 490 vagoane – max. 627 vagoane.
Total acord cadru 2016-2017: min. 1 004 vagoane – max. 1 286 vagoane.
Valoarea estimată fără TVA: 3 505 903,68 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantum: 35 060 RON. Valabilitate: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Constituire:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari cf. art. 86 al. 2, 3 din HG 925/2006 – depus în original, la/catre registratura CNU SA, Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu nr. 68 pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in zilele lucratoare luni-joi, orele 8:00-16:30 si vineri orele 8:00-14:00, fiind totodata transmis si in SEAP sub forma de document scanat, alaturi de celelate doc. aferente criteriilor de calificare si propunerii tehnice, conform art. 18 din HG 1660/2006;
b) prin OP, confirmat de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul CNU SA cod IBAN RO42BRDE441SV39061674410 deschis la BRD – GSG Agentia Hurmuzachi – depus în copie cu mentiunea „conform cu originalul” prin intermediul SEAP, in format electronic sub forma de document scanat, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea criteriilor de calificare, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art. 18 din HG 1660/2006.
Garantia de participare va fi restituita conf. art. 88 din HG nr. 925/2006. In cazul in care garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel comunicat de BNR pentru data in care este publicat anuntul de participare in SEAP. Garantia de buna executie, in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, va fi constitutita de catre prestator in conformitate cu art. 90 (1) sau 90 (3) din HG 925/2006, conform optiunii mentionata de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri provenite din surse proprii constituite din valorificarea productiei.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006 – ofertantul va completa Formularul 12A din Sectiunea Formulare – Declaratie privind eligibilitatea – în original
2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – ofertantul va completa Formularul 12B din sectiunea Formulare – în original
3. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta – ofertantul va completa Formularul 1 din sectiunea Formulare – în original
4. Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 – ofertantul va completa Formularul 12C din sectiunea Formulare – în original
Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in prezenta procedura sunt urmatoarele: Adrian Posa; Dorin Constantin Adam; Mariana Paulescu; Ada Cecilia Ionescu; Adriana Vintilescu; Dragos Ionut Puia; Tiberiu Radic, Catalin Faida.
Formularele 12A, 12B si 12C vor fi prezentate atat de ofertant, cat si daca exista, de asociat si tert sustinator.
Formularul 12C va fi completat si de eventualii subcontractanti, daca exista.
1. Ofertantul, persoana juridica/fizica româna, va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate in prezenta documentatie de atribuie – in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea conform cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Ofertantul persoana juridica/fizica straina va prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
3. Autorizatia de operator feroviar însotita de omologarea tehnica si/sau agrementul tehnic feroviar vizate de catre AFER si aflate în termenul de valabilitate – în copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
4. Autorizatia de transport pentru materiale radioactive (minereu de uraniu), emisa de CNCAN, in conformitate cu prevederile Legii 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare – în copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, sau Declaratie pe proprie raspundere privind asimilarea obligativitatii obtinerii autorizatiei de transport de materiale radioactive, din partea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, în termen de 60 de zile de la primirea comunicarii din partea autoritatii contractante prin care ofertantul este instiintat ca a ocupat locul 1 in ierarhia rezultatelor – în original.
Ofertantul va prezenta declaratia pe proprie raspundere privind asimilarea obligativitatii obtinerii autorizatiei de transport de materiale radioactive, din partea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, autorizatie emisa conform Ordinului CNCAN nr. 357 din 21.11.2005 privind aprobarea Normelor pentru transportul materialelor radioactive (NTR-01 BIS) si a prevederilor art. 5 din Legea nr. 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, prin completarea formularului D1 din sectiunea Fomulare – în original.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1.Lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani,inclusiv pana la data limita de depunenere a ofertelor, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta minima: Ofertantii trebuie sa fi indeplinit in ultimii 3 ani cel putin un contract de prestare de servicii similare celor ce fac obiectul acordului cadru, cu o valoare de minimum 1 767 263,04 RON fara TVA (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza a fi atribuit pe durata acordului-cadru). Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:
— Declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
— Prestarile de servicii similare se confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/document/recomandare emisa sau contrasemnata de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic – in copie conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire:
— Declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita de depunenere a ofertelor, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati – Formular 12E si Anexa la Formularul 12E – in original.
— Prestarile de servicii similare se confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/document/recomandare emisa sau contrasemnata de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar – in copie conform cu originalul.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si,din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul va completa Formularul 12G – din sectiunea Formulare – în original.
In cazul in care nu exista subcontractanti, se va mentiona in cadrul tabelului din anexa la Formularul 12G „Nu este cazul”.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 8.1.2016 - 10:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.1.2016 - 16:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27.1.2016 - 18:00
Locul
In SEAP
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1. In cazul în care, dupa accesarea în SEAP a propunerilor financiare, autoritatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte se claseaza la egalitate pe unul din locurile 1, 2 sau 3, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor încarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament, ocupate de ceilalti ofertanti. Astfel, daca ofertantii clasati pe locul 2 au preturi egale, noile oferte depuse nu pot fi imbunatatite decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul 1 in clasament, iar daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale, noile oferte depuse nu pot fi imbunatatite decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul economic clasat pe locul 2 in clasament.
2. Pentru situatiile in care: ofertantul depune oferta individuala si sustinere; atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna; in situatia in care exista subcontractanti, pentru demonstrarea criteriilor de calificare solicitate in prezenta fisa de date, se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 a Ordinului 509/28.9.2011 – publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 687/28.11.2011
3. Ofertantul va completa si Formularul B2 din sectiunea Formulare (date de identificare si contact despre ofertant) -– in original, din care pot fi culese date referitoare la denumire, cod fiscal, adresa, telefon, persoana de contact, cod IBAN etc., necesare solicitarii de clarificari ulterioare deschiderii ofertelor, întocmirii comunicarilor privind rezultatul procedurii, elaborarii anunturilor de atribuire si a intocmirii contractului cu ofertantul declarat castigator.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Compania Nationala a Uraniului SA – Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
010458 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: bucuresti@cnu.ro
Telefon: +40 213185258
Fax: +40 213129146
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
24.11.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.