Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Linear accelerators [includes dosimetry equipment etc - medical]
Poland

Purchaser: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

23/03/2018 S58 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Gorzów Wielkopolski: Linear accelerators

2018/S 058-127751

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Dekerta 1
Gorzów Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Teresa Łukaszczuk
Telephone: +48 957331185
E-mail: teresa.lukaszczuk@szpital.gorzow.pl
NUTS code: PL43
Internet address(es):

Main address: www.szpital.gorzow.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.gorzow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa akceleratorów wysokoenergetycznych wraz z montażem i wyposażeniem dla Ośrodka Radioterapii

Reference number: ZP/N/6/18
II.1.2)
Main CPV code
31643100
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
1. Przedmiotem zamówienia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Radioterapii jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie m.in.:

a) fabrycznie nowych akceleratorów (przyspieszaczy liniowych) wysokoenergetycznych wraz z wyposażeniem,

b) fabrycznie nowego wyposażenia dozymetrycznego i modelarni,

c) fabrycznie nowych zestawów unieruchomień,

d) fabryczne nowego symulatora 3D opartego o tomograf komputerowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym: dodatkowe wyposażenie i sprzęt), ilość oraz pozostałe wymagania przedstawiono w dodatku nr 2, 3 i 9 (wraz z załącznikami) do SIWZ.

3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 i 4 oraz w załącznikach graficznych nr 5 i 6 do projektu umowy (dodatek nr 9 do SIWZ) -będących integralną częścią SIWZ.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
33100000
33151000
30200000
48000000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:
Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1.

II.2.4)
Description of the procurement:
Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie również:

a) dokonać w pracowniach akceleratorów i pracowni symulatora 3D (tomograf komputerowy) montażu i instalacji niezbędnego wyposażenia akceleratorów i symulatora 3D (tomograf komputerowy) w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowego ich działania;

b) zainstalować oferowany przedmiot zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w sposób nieutrudniający pracę Szpitala;

e) wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy wykonawczą dokumentację techniczną w zakresie wykończenia i przygotowania pracowni radioterapii oraz pracowni symulatora 3D (tomograf komputerowy) do montażu przedmiotu zamówienia;

f) wykonać i dostarczyć Zamawiającemu projekt ochrony radiologicznej dla instalowanych akceleratorów, symulatora 3D (tomograf komputerowy) oraz projekt ochrony radiologicznej na magazyn źródeł zamkniętych -wraz z pozytywną opinią PAA;

g) zabezpieczyć i ewentualnie naprawić drogi transportu przedmiotu zamówienia do miejsca instalacji;

h) wykonać testy akceptacyjne, w szczególności wszystkich głównych elementów składowych zainstalowanych akceleratorów, symulatora 3D (tomograf komputerowy) itp.;

i) wykonać wszelkie prace instalacyjne wynikające z wymogów instalacyjnych i funkcjonalnych (w tym: obieg wody miejskiej czyli chłodzenie zastępcze, krańcówki na drzwiach itp.) oferowanego przedmiotu zamówienia;

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wszelkich niezbędnych wniosków, współdziałać z Zamawiającym w uzyskaniu wszelkich opinii i zezwoleń umożliwiających uruchomienie i eksploatację przedmiotu zamówienia/pracowni oraz przekazanie ich Zamawiającemu, w szczególności opinii i zezwoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (dalej: WSS-E) i Państwowej Agencji Atomistyki (dalej: PAA).

Informacje dodatkowe, dla których zabrakło znaków w odpowiednich miejscach ogłoszenia:

Dotyczy wyrobu medycznego: Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej. Przez dokument dopuszczający wyrób medyczny do obrotu rozumie się w szczególności Deklarację zgodności CE.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 6 do SIWZ).

/Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wypełniony i podpisany załącznik cenowy z opisem przedmiotu zamówienia; wypełniony i podpisany załącznik z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia; jeśli dotyczy-Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w oryginale).; dowód wniesienia wadium- złożony wraz z ofertą.Jeżeli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 45
Price - Weighting: 55
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.09.02.00-00-0121/17
II.2.14)
Additional information
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 375 000,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)– przed upływem terminu składania ofert. Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium, a także jego zwrot i zatrzymanie zostały opisane w treści SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca,

Który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

6) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1. 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w.

Odniesieniu do tych podmiotów, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 1) – ppkt 7).

5. Wykonawcy przekażą Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków, pozostałe informacje, w tym na temat dokumentów dotyczących wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zostały zamieszczone w pkt VI.3) Ogłoszenia.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Warunki realizacji umowy zostały określone w dodatku nr 9 do SIWZ - projekt umowy, opublikowane na stronie zamawiającego www.szpital.gorzow.pl

Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia stanowią realizację Projektu pt.: „Zakup akceleratorów do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/04/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 30/04/2018
Local time: 10:30
Place:
Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. przy ul. Dekerta 1 (Budynek hotelu pracowniczego), Parter pokój nr 2.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Do sekcji III.1.1) (1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast n/w dokumentów:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy ten dokument, składa ww. dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu miejsce zamieszkania tej osoby.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, żeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) - 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i pkt 4), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w pkt 2) i pkt 3), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Zamawiający informuje o możliwości zastosowania art. 24aa ustawy..Zamawiający informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość znaków nie jest możliwe przedstawienie szerokiego opisu informacji, o której mowa w art. 41 ustawy. Rozszerzenie informacji zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie zamieszczona na www.szpital.gorzow.pl oraz ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (t.j.Dz.U z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)wraz z aktami wykonawczymi.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
00-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address:http://www.uzp.gov.pl//

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
.Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 7) i 8).

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Zgodnie z art. 185 ust. 8 ustawy Pzp - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu regulują przepisy Działu VI - Środki ochrony prawnej (art. 179-198g ustawy Pzp).

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
20/03/2018

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.