Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Technical analysis or consultancy services [periodic evaluation of nuclear safety - spent fuel storage and radioactive waste processing and treatment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

19/05/2018 S95 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Technical analysis or consultancy services

2018/S 095-216046

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

Address of the buyer profile: http://www.javys.sk

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoreného paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)

Reference number: 32/2018
II.1.2)
Main CPV code
71621000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky bude vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia medzisklad vyhoreného paliva (MSVP)

1. časť a zariadenia technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)

2. časť, ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 340 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia MSVP

Lot No: 1
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71621000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice.

II.2.4)
Description of the procurement:
Vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia medzisklad vyhoreného paliva (MSVP), ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.33/2012 Z.z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela.

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.2)
Description
II.2.1)
Title:
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia TSÚ RAO

Lot No: 2
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71621000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice.

II.2.4)
Description of the procurement:
Vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO), ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
24/05/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa na web adrese: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
17/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.