Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Technical testing services [specialist inspections and testing of pressure equipment, of gas equipment, of lifting and electrical equipment (?) etc]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

08/06/2018 S108 - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable
I.II.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Technical testing services

2018/S 108-246043

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Ing. Marian Tallo
Telephone: +421 335315196
E-mail: tallo.marian@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových

Reference number: 37/2018
II.1.2)
Main CPV code
71632000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky bude:

a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu:

— prevádzkové kontroly vybraných zariadení,

— prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie,

— príprava vybraných zariadení na výkon prevádzkových kontrol,

— vypracovanie a aktualizácia plánov kvality,

— výkon skúšky prežarovaním (RT) v zmysle STN 9712.

b) zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových a plynových podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (vyhláška č. 508/2009 Z.z.) a výkon odborných prehliadok nádrží s nebezpečnými látkami podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyhláška č. 100/2005 Z.z.) v rozsahu:

I. Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. prílohy č.1, I.časť technické zariadenia tlakové v technologických objektoch a netechnologických objektoch

2. Odborné prehliadky (OP) nádrží s nebezpečnými látkami (NL) podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z.

3. Prípravné práce k Odborným prehliadkam a odborným skúškam (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

4. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) tlakových zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie

5. Odstraňovanie porevíznych závad na tlakových zariadeniach

6. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad

7. Vypracovanie a dodanie náhradnej sprievodnej technickej dokumentácie k tlakovým zariadeniam

II. Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

8. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. prílohy č.1, IV.časť technické zariadenia plynové v technologických objektoch a v netechnologických objektoch

9. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách

10. Odstraňovanie porevíznych závad na plynových zariadeniach

11. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad

12. Nastavenie a povinný servis plynových horákov

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 680 420.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71632200
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK02
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.v lokalite:pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, pracovisko SO 200 Trnava, pracovisko RÚ RAO Mochovce, pracovisko FS KRAO Mochovce, pracovisko Bratislava,Tomášikova 22.

II.2.4)
Description of the procurement:
a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu:

— prevádzkové kontroly vybraných zariadení,

— prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie,

— príprava vybraných zariadení na výkon prevádzkových kontrol,

— vypracovanie a aktualizácia plánov kvality,

— výkon skúšky prežarovaním (RT) v zmysle STN 9712.

b) zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových a plynových podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (vyhláška č. 508/2009 Z.z.) a výkon odborných prehliadok nádrží s nebezpečnými látkami podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyhláška č. 100/2005 Z.z.) v rozsahu:

I. Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. prílohy č.1, I.časť technické zariadenia tlakové v technologických objektoch a netechnologických objektoch

2. Odborné prehliadky (OP) nádrží s nebezpečnými látkami (NL) podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z.

3. Prípravné práce k Odborným prehliadkam a odborným skúškam (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

4. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) tlakových zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie

5. Odstraňovanie porevíznych závad na tlakových zariadeniach

6. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad

7. Vypracovanie a dodanie náhradnej sprievodnej technickej dokumentácie k tlakovým zariadeniam

II. Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

8. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. prílohy č.1, IV.časť technické zariadenia plynové v technologických objektoch a v netechnologických objektoch

9. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách

10. Odstraňovanie porevíznych závad na plynových zariadeniach

11. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad

12. Nastavenie a povinný servis plynových horákov

Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.14)
Additional information
II.3)
Estimated date of publication of contract notice:
16/06/2018
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
Section VI: Complementary information

VI.3)
Additional information:
1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk).

2. Predbežné oznámenie je len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať.

3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou.

5. Ďalšie informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a tiež v Profile verejného obstarávateľa.

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.