Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Radio-isotopes [supply and replacement of iridium-192 radioactive sources - medical]
Poland

Purchaser: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

26/06/2018 S120 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Warsaw: Radio-isotopes

2018/S 120-272692

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Dorota Wołosiak
Telephone: +48 225709466
E-mail: dorota.wolosiak@coi.pl
Fax: +48 225709462
NUTS code: PL911
Internet address(es):

Main address: www.coi.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.coi.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Instytut Badawczy
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych Ir-192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR przez okres 48 m-cy dla Zakładu Brachyterapii

Reference number: PN-110/18/DW
II.1.2)
Main CPV code
09344000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych Ir-192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50400000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie, Zakład Brachyterapii, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4)
Description of the procurement:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych Ir-192 wraz z kompleksową obsługą serwisową aparatów MicroSelectron HDR.

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SIWZ: Lista aparatury objętej usługą serwisową, formularze cenowe

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (przez cały okres obowiązywania umowy) co najmniej 1 osoby (inżyniera serwisowego) wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. 10), najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu ww. obowiązku.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016r.w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b upzp dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp należy przesłać przed upływem terminu składania ofert:

Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej "JEDZ") - zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

3. Warunek: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć lub wskazać w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego;

a) Aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oraz obrotu źródłami izotopowymi - do potwierdzenia kopią dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 uPzp, Zamawiający wymaga przesłania Oświadczenia na formularzu "JEDZ" - zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. IX SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym dokumencie miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 uPzp;

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ) tj.:

— że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 uPzp)

— że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12.1.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych)

— że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne .... (art. 22 ust. 1 pkt. 15 uPzp).

d) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert (...)

e) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...)

5. Oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Warunek: zdolność techniczna lub zawodowa

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonał dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną umowę na dostawę źródeł promieniotwórczych wraz z obsługą serwisową o wartości brutto minimum 700 000,00 PLN oraz załączy dowody należytego wykonania umowy.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego które będą bezpośrednio wykonywały usługę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby wskazane w wykazie osób (min. 1 osoba (inżynier serwisowy/inżynierzy serwisowi))

Posiadają minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych określonych w przedmiocie zamówienia,

Posiadają uprawnienia serwisowe lub szkolenia serwisowe wystawione przez producenta aparatury objętej serwisem w niniejszym postępowaniu (lub jego autoryzowanego przedstawiciela), uprawnienia/szkolenia serwisowe potwierdzone imiennym certyfikatem dla danego typu aparatu wydane przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela - do potwierdzenia kopią dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem treści ofert.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2018
Local time: 10:30
Place:
W siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, sala nr 008.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).

b) Potwierdzenie wniesienia wadium.

c) Wypełnione formularze cenowe (zał. nr 1 SIWZ),

d) podpisany załącznik nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności w ramach usługi serwisowej),

e) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, ul. Wawelska 15 b, 02-034 Warszawa;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie jest Pan Leszek Chojecki, e-mail; leszek.chojecki@coi.pl, ul. Wawelska 15 b, 02-034 Warszawa;

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy PN-110/18/DW, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
nie dotyczy
Warszawa
Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. w Dziale VI, art. 179-198.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.