Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Various medicinal products [radium 223 dichloride - medical]
Gdansk, Poland

Purchaser: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

05/01/2018 S3 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Gdansk: Various medicinal products

2018/S 003-002777

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Poland
Contact person: Natalia Tusk
Telephone: +48 583492238
E-mail: ntusk@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634
Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.2)
Joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.uck.gda.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kancelaria Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk
ul.Dębinki 7 bud.nr 9, parter, pok. 100
Gdańsk
80-952
Poland
Contact person: Natalia Tusk
Telephone: +48 583492238
E-mail: ntusk@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634
Internet address(es):

Main address: www.uck.gda.pl

I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa dichlorku radu Ra-223 dla UCK

Reference number: 189/PN/2017
II.1.2)
Main CPV code
33690000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dichlorku radu Ra-223 dla UCK, posiadającego ważne atesty i certyfikaty, w asortymencie, wymaganiach, szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 130 000.00 PLN
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)
Description of the procurement:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dichlorku radu Ra-223 dla UCK, posiadającego ważne atesty i certyfikaty, w asortymencie, wymaganiach, szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też-w przypadku ich braku-europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

3. Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

4. Zamówienia będą składane faksem lub emailem potwierdzane na piśmie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego-Kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej lub osobę upoważnioną.

5. Opis na fiolce winien być zgodny z informacją przesłaną do Zamawiającego i ze stanem faktycznym.

6. Na każdej fiolce ma być podana objętość rzeczywista roztworu Ra-223 i aktywność Ra-223 na czas kalibracji wraz z godziną kalibracji oraz numerem serii.

7. Koncentracja zaoferowanej fluorowanej deoksyglukozy na czas kalibracji nie może być mniejsza niż 6500 kBq/ml. Objętość roztworu w fiolce nie może być mniejsza niż 6 ml.

8. Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do Zakładu Medycyny Nuklearnej Zamawiającego w Gdańsku, ul. Dębinki 7 w dni robocze.

9. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu przedmiotu zamówienia w sposób zgody z przepisami ustawy Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000 roku.

11. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zamawiał przedmiot zamówienia o wartości nie przekraczającej wielkości środków przeznaczonych na ich zakup określonych w planie finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.

12. Zamawiający wymaga aby dostawy przedmiotu zamówienia realizowane były zgodnie z zachowaniem zasad określonych w odpowiednich przepisach dotyczących Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Koncentracja na czas kalibracji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 130 000.00 PLN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną koncesję/zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z obrotem materiałami promieniotwórczymi (zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000 roku Prawo atomowe - Dz.U.2010r. Nr 107 pz. 679 z późn. zm.).

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy dichlorku radu o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 226 000 PLN brutto.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.

Pod pojęciem dostawa wykonana należy rozumieć zamówienie, którego realizacja została zakończona (dostawa została zrealizowana) przed upływem terminu składania ofert.

Pod pojęciem dostawa wykonywana należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (nadal realizowane), którego część zrealizowana przed upływem terminu składania ofert ma wartość nie mniejszą niż określoną w pkt. V.2c) SIWZ.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Umowa realizowana będzie na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2018
Local time: 10:30
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 16/02/2018
Local time: 11:00
Place:
Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7, bud. 9, pokój 119.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielaniazamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt.7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,

O których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców

I Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od daty powzięcia informacji o podstawie jego wniesienia.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
03/01/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2017.